BATB533 Екскурзоводство

Анотация:

Предназначението на дисциплината е да даде дидактически обоснована система от приложни знания, целящи да формират конкретни умения от теоретично и практическо естество по екскурзоводското обслужване в туристическата дейност. Акцента се поставя върху организацията и технологията на екскурзоводското обслужване в туристическите фирми, съставянето на маршрути и програми по различни дестинации. Разглеждат се основни понятия в екскурзоводството, законови разпоредби и нормативни актове в сферата на туризма касаещи екскурзоводското обслужване. Видовете екскурзоводи и техните функции. Изискванията на световната федерация на асоциираните екскурзоводи, нейни конгреси и дейности. Организиране на опознавателни турове за туроператори и журналисти. Анимационни дейности и мероприятия изпълнявани от екскурзоводите.

прочети още
Туризъм

Преподавател(и):

проф. Мариана Янева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Познания относно работа в туристическа агенция или хотел, свързана с екскурзоводското обслужване като:

• технологични процеси,

• организация на дейността,

• изисквания към работата на екскурзоводите по входящи и изходящи турове,

• организация при различните видове туристи- индивидуални и групови, при различните видове транспорт,

• финансово-отчетната дейност при екскурзоводското обслужване,

• знания за предотвъртяване на критични инциденти,

• разработване на маршрути и на беседи за отделни туристически обекти.

2) могат:

• да предвиждат възможни пропуски и своевременно да реагират за недопускането им;

• да установяват ефективен първоначален контакт с туристите;

• да поднасят кратка, ясна и конкретна информация;

• да реагират своевременно на промени в определена ситуация и бързо да решават конфликтни ситуации;

• да рекламират и продават ефективно допълнителни екскурзии към основния туристически пакет.


Предварителни изисквания:
• Фундаментални знания за пазарните процеси

• Икономикс

• Познания по маркетинг

Управленски познанияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

СЪДЪРЖАНИЕ

№ ТЕМА Часа

1 СЪЩНОСТ НА ЕКСКУРЗОВОДСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ

1. Туристическият продукт и значението на екскурзоводството

/теоретични лекции / 2

2 2.Екскурзоводско обслужване при провеждане на пътуване

/теоретични лекции, практически задачи, казуси / 2

3 3. Технология на екскурзоводското обслужване

/теоретични лекции/ 2

4 ПЕРСОНАЛЪТ В ЕКСКУРЗОВОДСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ

1.Изисквания към екскурзоводската дейност

/теоретични лекции, практически задачи, казуси / 2

5 2. Видове екскурзоводи

2.1. Според принадлежността на екскурзовода към субекта в туризма

2.2. Според вида на туристическата дейност

2.3.Според възрастовия състав на обекта на туризма

2.4.Според динамиката при провеждане на пътуване

/теоретични лекции, практически задачи, казуси / 2

6 ТЕМА ТРЕТА: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСКУРЗОВОДСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ

1. Взаимодействие на екскурзовода с организатори на туристически пътувания

2. Съвместна дейност с водача на автобуса

/теоретични лекции, практически задачи, казуси / 2

7 3. Взаимодействие с доставчици на туристически услуги

4. Взаимодействие с бюрата за туристическа информация

/теоретични лекции, практически задачи, казуси / 2

8 5. Взаимодействие с браншови организации на екскурзоводите

/теоретични лекции, практически задачи/ 2

9 ТЕМА ЧЕТВЪРТА: КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ НА ЕКСКУРЗОВОДА

1. Консултации преди и по време на пътуването

2. Финансови услуги

/теоретични лекции, практически задачи, казуси / 2

10 ТЕМА ПЕТА: ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЕКСКУРЗОВОДСКИ ПРОДУКТ

1. Характеристика на потребителите на екскурзоводски продукт

2. Ролята на екскурзовода в туристическата група

3. Вербални и невербални комуникации с туристите

/теоретични лекции, практически задачи, казуси / 2

11 4. Проучване на удовлетворението на туристите от екскурзоводското обслужване

5. Конфликтни ситуации при обслужване на туристите

6. Отношения по повод рекламации на туристите

/теоретични лекции, практически задачи, казуси / 2

12 ОСОБЕНОСТИ НА ЕКСКУРЗОВОДСКАТА ДЕЙНОСТ

1. Екскурзоводската дейност в междукултурните отношения

2. Екскурзоводът като „културен посредник”

/теоретични лекции, практически задачи, казуси / 2

13 ТЕМА СЕДМА: ТЕМИ И БЕСЕДИ В ЕКСКУРЗОВОДСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ

1. Съдържателни и методични указания при подготовката на екскурзоводски беседи

/теоретични лекции, практически задачи, казуси / 2

14 2. Технологични указания при подготовката на екскурзоводски беседи

3. Използване на промоционни материали при подготовката на екскурзоводски беседи

/теоретични лекции, практически задачи, казуси / 2

15 1. Разработване на примерен методичен план на туристически маршрути по входящ туризъм

2. Разработване на примерен методичен план на туристически маршрути по изходящ туризъм.

3. Екскурзоводската дейност във Франция

4. Екскурзоводската дейност в Италия и Испания

5. Екскурзоводската дейност в Австралия

/теоретични лекции, практически задачи, казуси / 2

Литература по темите:

А. ОСНОВНА

1. Янева, М., Екскурзоводско обслужване, второ издание, УИ “Стопанство”, С., 2008.

2. Янева, М., Екскурзоводско обслужване, трето допълнено издание, Авангард Прима, С., 2009

Б. ДОПЪЛНИТЕЛНА

1. Gwenda,Syratt., Manual of Travel Agency Practice, Butterworth/ Heinemann,Oxford 1995.

2. Verite Reily Collins, Becoming a Tour Guide, Oxford, 1996.

3. Heinrich-Rudolf Lang, Reiseileitung, R. Oldenbourg Verlag Munchen Wien, 1997.

4. Finger, Gayler, Animation im Urlaub, Oldenbourg Munchen Wien, 2003.

Средства за оценяване:

МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

• Предвижда се текущо оценяване на студентите въз основа на разработените от тях презентации по входящи и изходящи туристически маршрути и обекти и по разработените програми с екскурзоводски беседи.

• Предвижда се текущо оценяване на студентите под формата на защита на разработения от тях теоретичен реферат.

• Индивидуалното задание /реферат/ подлежи на открита защита пред учебната група.

• Участие и активност на студента по време на занятия.

• Семестриалният изпит включва една оценка от писмен изпит, проведен под формата на тест.

• Крайната оценка е по шестобалната система, минималната оценка за успешно приключване на обучението е “Среден /3/”. Съответствието на оценките с Европейската система за трансфер на кредит е следната:

Отличен /6/ Много добър /5/ Добър /4/ Среден /3/ Слаб /2/

A B C D E FX F

Присъждат се кредити както е по учебен план Не се присъждат кредити

6.Дата на провеждане на текущия контрол – 07.01. 2011 г.