BATB507 География на туризма

Анотация:

• Географията на туризма представлява особена наука, която изучава пространственото разместване на туристическите ресурси, фактори, въздействащи върху развитието на туризма и формиране на териториалните единици на туризма — зони, райони, центрове.

• В задачите на географията на туризма влизат оценката на туристическите ресурси, използвани за отдих на хоратса, изучаване на икономико-географските предпоставки за формиране на туристическите региони и центрове, както и на туристическите потоци.

• Предмет на географията на туризма е изучаването на пространствените закономерности на разполагане, развитие и функциониране на туристическите обекти, центрове и зони, направленията на туристическите потоци в процеса на туристическата дейност.

прочети още
Туризъм

Преподавател(и):

проф. Тома Томов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните фактори на развитие на туристическите центрове и зони;

• географското положение и механизма на функциониране в конкретните социално-икономически и природни условия в определени райони и страни;

• условията и факторите, закономерностите и принципите на районообразуването;

2) могат:

• Да определят закономерностите при образуване на туристическите центрове и зони;

• Да определят тяхната регионална и международна специализация;

• Да характеризират туристическите ресурси на отделните региони и страни;

• Да анализират националните и регионалните особености в развитието на туризма.


Предварителни изисквания:
Общи познания по история и география

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Съдържание, развитие, структура и задачи на туристическото странознание.

Туристическо транспортно положение и граници на България.

Релефни туристически ресурси.

Климат и хидроресурси на България.

Растителност, Животински ресурси и природни паркове.

Антропогенни туристически ресурси.

Демографски условия на туризма.

Транспортни условия.

Туристическа леглова база и инфраструктура.

Туристически посещения.

Развити туристически райони.

Развиващи се туристически райони.

Испания.

Гърция.

Турция.

Литература по темите:

М. Пенерлиев, География на туризма, Террес проект, 2011.

Р. Владева, М. Стоянова, В. Великов, География на туризма Матком, 2007.

М. Стоянова, В. Великов, География на туризма, УИ Епископ Константин Преславски, 2007.

Цв. Тончев, Н. Димов, География на туризма, Горекс пресс, 2010

Средства за оценяване:

ТЕСТ-50%; ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ-25%; ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА-25%