BATB501 Икономика на туризма

Анотация:

Курсът запознава е основните икономически характеристики на туристическия бизнес: потребителски избор, бизнес организация, пазар, конкуренция и поведение, регулиране на пазара, капиталова структура - хора, финанси и резултатите от функционирането на туристическата фирма;

Предоставя знания, умения и нагласа за разработване на корпоративни стратегии в конкурентни условия.

прочети още
Туризъм

Преподавател(и):

доц. Ангел Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

кои са ключовите икономически фактори за успешен туристически бизнес и как те се организират в бизнес-стратегия.

2) могат:

да разпознават, използват и прилагат факторите на стопанското развитие за различни цели. Самостоятелно да работят с икономическия аналитичен и понятиен апарат.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

микроикономика;

макроикономика;

основи на финансите.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Потребителския избор в туризма. Състояние и тенденции на потребителския избор; Туристическото потребление - пазари и организация; Цени, спестявания и ефект върху търсенето; Структура на съвременното туристическо потребление; Фактори на потребителския избор.

2.Бизнес организация и туристическо потребление. Типология на бизнес-организационните фирми; Юридическа и икономическа фирма на бизнеса; Постъпления, разходи и печалба; Риск, несигурност и печалба в туризма; Проблеми на теорията и измерването на ефективността.

3.Туристически пазар и конкуренция Конкуренцията в туризма; Несъвършената конкуренция и монопол; Особености на монопола; Олигополна и монополна конкуренция; Неценова конкуренция в туризма - диверсификация и риск; Роля на рекламата; Рисковете на конкурентния пазар

4.Регулиране на туристическия пазар Логика и методология на стопанското регулиране; Държавни и регионални туристически и стопански политики; Екоограничения за туризма; Държавната антимонополна политика; Транспорт и инфраструктура; Данъчен режим и ефективност на туристическата структура.

5.Конкурентноспособност на туристическите пазари. Понятие и показатели за измерване на конкурентноспособността; Европейски контекст на конкурентноспобността в туризма; Регионален контекст - Балканите; Приложение на теория на играта при изработване на стопански решения в условия на взаимна зависимост; Конкуренция и предприемачество в туризма; Регионални предимства, недостатъци и конкурентноспособност.

6.Капиталова структура в туризма: човешки капитал Корпоративни /фирмени/ потребности от труд и квалификация. Заетостта в туризма: сезонност; Търсене и предлагане на труд за туристическия бизнес; Работна заплата и организация на труда; Образование и професионална квалификация; Развитие на човешкия капитал в туризма - особеност; Труд, организация, човешки капитал и конкурентноспособност на туристическото предлагане.

7.Капиталова структура на туризма: финанси на организацията. Финанси и финансови системи: основни концепции; Стойност на парите във времето; Лихва, риск, подоходно облагане; Финансови решения - парични и инвестиционни; Ценни книжа: Емисия, същност и сделки с тях; Финансово посредничество: банки, пазар, инструменти

8.Корпоративни бизнес-стратегии в туризма /семинар/ Същност; преструктуриране на туристическия бизнес: корпоративни цели и организационни структури; Анализ на инвестиционния портфейл; Анализ на текуща стопанска дейност; Производителността - основни стратегии: измерване, същност, предназначение; Аналитични инструменти и бизнес-стратегия; Стратегия и конюнктура

Литература по темите:

o David Begg, Stanley Fisher, Rudiger Dornbush, /www.BeggEcon.com/, Economics, 6th edition, The McGraw - Hill

o Joan Robinson, The Theory of Imperfect Competition, The McGraw - Hill

o Knight Frann H. Risk, Uncertainty and Profit LSE Harpers 1965

o Стенли Фишър, Ръдигьр Дорнбуш, Ричар Шмалензи, Икономика: основи на микро и макроикономиката, Отворено общество, стр. 45-59; 106-129

o проф.д-р Манол Рибов, Туризмът в ерата на качеството, Тракия-М, 2003, стр. 11-77

o А. Георгиев, М. Василева, Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма, 2003

o Чудомир Големинов, Правна защита на конкуренцията, Юрапел, стр. 38

o Лиляна Пиперкова, Правна защита на конкуренцията, НБУ - ЦДО, 1996 /НБУ 347/П527/

Средства за оценяване:

ТЕСТ-50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА-50%