BUBB508D Счетоводство на предприятието

Анотация:

Курсът по "Счетоводство на предприятието" включва теми, свързани със счетоводното отчитане на операциите и процесите, протичащи в нефинансовите предприятия. Неговата цел е да осигури базови знания за текущото счетоводно отчитане и за изготвянето на годишния финансов отчет в отчетно обособените структури, основани на правилното тълкуване и прилагане на постановките, заложени в МСФО, МСС и СС. Той има преобладаващо практическа насоченост и си поставя три основни цели:

o да разясни задълбочено и достъпно счетоводното отчитане на стопанските операции и процеси, възникващи в нефинансовите предприятия;

o да осигури основни знания за изготвянето на годишния финансов отчет;

o да създаде умения за успешното прилагане на придобитите по време на курса знания в практиката.

При представянето на тематичните единици се използват традиционни и съвременни подходи, приложими в областта на счетоводството, с което се цели създаването на широкообхватна и задълбочена подготовка на студентите в областта на счетоводството.

Съдържанието на курса се актуализира текущо, съобразно промените в нормативната уредба и постиженията в теорията и практиката на счетоводството.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

доц. Красимир Йорданов  д-р
доц. Станислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

o да аргументират необходимостта от създаването на счетоводна информация;

o да създават счетоводна информация за дейността на стопанските организации;

o да представят информацията от текущото счетоводно отчитане в отделните структурни части на финансовия отчет.

2)могат:

o да съставят счетоводни статии за текущо извършваните стопански операции и процеси в дейността на предприятието;

o да оценяват (първоначално и последващо) активите и капитала (собствен и привлечен);

o да признават приходите и разходите в съответствие с принципа "съпоставимост между приходите и разходите"

o да обобщават и представят информацията от текущото счетоводно отчитане във финансовия отчет.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тема 1. Цел, обхват и значение на счетоводството

Тема 2. Счетоводно отчитане на капитала

Тема 3. Счетоводно отчитане на нетекущите (дълготрайните) активи

Тема 4. Счетоводно отчитане на текущите (краткотрайните) активи

Тема 5. Счетоводно отчитане на разчетите

Тема 6. Счетоводно отчитане на разходите

Тема 7. Счетоводно отчитане на приходите

Тема 8. Годишен финансов отчет

Литература по темите:

o Башева,С., Миланова, Е., Йонкова, Б., Петрова, Д. и др., Основи на счетоводството, София, "Стопансктво", 2009 г.

o Дамянов, Д. Финансово счетоводство, Свищов, Издателство "Ценов", 2009.

o Душанов, И., Димитров, М., Курс по счетоводство на предприятието, София, Издателство "Ромина", 2008 г.

o Дурин, С., Дурина, Д., Счетоводство на предприятието, София, Издателство

"Форком", 2006 г.

o Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, Държавен вестник, бр.86, 2007 г.

o Международни стандарти за финансови отчети, приети с ПМС № 207/07.08.2006 г., Държавен вестник, бр.66, 2006 г.

o Петрова, Д., Счетоводство: задачи и тестове, София, 2010 г.

o Епстейн, Б., Мирца, А., Международни стандарти за счетоводство и

финансова отчетност. Коментари и приложения, София, "К&Б консулт", 2004 г.

o Божков, В.,Симеонова Р., и др. Финансово счетоводство, В. Търново, Абагар, 2009 г.

o Панчева, Ст. в съавторство. Счетоводство. (сборник от задачи, казуси и тестове). В. Търново, Фабер, 2009 г.

o Панчева, Ст. в съавторство. Счетоводство. (сборник от решени и нерешени задачи, казуси и тестове). - В. Търново, Фабер, 2010 г.

o Панчева, Ст. в съавторство. Финансово счетоводство. (сборник от задачи). Свищов, АИ "Ценов", 2006 г.

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 100%