BUBB505D Финансиране на бизнеса и иновациите

Анотация:

Курсът обхваща основните принципи, концепции и терминология на дисциплината корпоративни финанси. Специално внимание се обръща на: показателите за анализ на стратегическите и оперативните финансови решения и финансовото състояние на предприятието посредством набор от показатели и коефициенти.

Целта е:

" Изграждане на комплексни знания за основните финансови решения, които финансовия мениджмънт на предприятието трябва да вземат;

" Разширяване и затвърдяване на знанията и уменията, придобити в курсовете по Счетоводство и Право, чрез тяхното проектиране в сферата на финасите на предприятието;

" Създаване на умения и нагласи за идентификация и анализ на определящите фактори в управлението финансите на предприятието.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Емил Калчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" да отчитат ефективността и риска при инвестиционните решения;

" да боравят с методите на капиталовото бюджетиране;

" методите и формите за финансиране;

" факторите, определящи разпределението на печалбата във фирмата;

" моделите за определяне на оборотния капитал на дружеството;

2) могат:

" да прилагат придобитите теоретични знания;

" да вземат инвестиционни и финансови решения;

" да анализират факторите, влияещи върху политиката за разпределяне на печалбата;

" да мобилизират финансов ресурс от алтернативни и традиционни източници при оптимизиране на неговата цена


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Предприятие - заинтересовани групи и конфликти

2 Финанси на предприятието и счетоводство

3 Финансова среда на бизнеса

4 Стойност на парите във времето

5 Връзка между риск и доходност активи

6 Управление на капитала, вложен в ДМА

7 Инвестиции в облигации

8 Инвестиции в акции

9 Инвестиции в реални активи

Литература по темите:

Основен учебник:

" Александрова, М. и Калчев, Е. "Финанси на предприятието", София: НБУ. 2013 г.

Допълнителна литература:

" Brigham, E.F.: Financial Management - Theory and Practice, The

Dryden Press, 1994.

" Петров, Г. и колектив: Корпоративни финанси, 3 изд. София: "Тракия - М", 2012 г.

" Brealey, R./ Myers, S. et al.: Principles of Corporate Finance, New York, 2010.

" Александрова, М. и колектив, "Финанси - теория и практика. Учебно пособие за самоподготовка", Стопанство, С. 2000 г., с. 199-359.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50 %

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОСИ 50 %