BUBB502D Бизнес среда и иновации

Анотация:

В курса са представени същностните и методичните особености на взаимовръзките и управлението на бизнеса и иновационните процеси.

Основните цели на курса са студентите да добият теоретични знания и практически умения за управление и анализ на бизнеса, иновационните процеси и стратегическите алтернативи и зони на действие.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

проф. Асен Ковачев  д.н.
доц. Кирил Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Значението и характеристиките на факторите, оказващи съществено влияние върху успешното управление на стопанските организации;

" Съдържателните и технологични особености на системния подход, моделите и методите на стратегическия мениджмънт, както и тяхното значение за процесите на анализа и оценяването на изпълнението на стратегиите;

" Структурата и характеристиките на външната среда на организацията. Съществуващите в управленската наука подходи за прогнозиране на измененията на елементите от общата и специфична външна среда, както и техниките за проектиране и адаптиране на организационните структури, с цел постигане на стратегическите цели;

" възможностите и подходите за прилагане на комплексния подход при анализ на елементите и факторите, оказващи влияние върху крайните резултати от дейността на стопанската организация;

" методите за анализ на ресурсите в организацията;

" методиката за анализ на стратегическите позиции на предприятията;

" същността, генезисът, източниците, класификациите и взаимовръзките на иновационните процеси;

" принципите, структурата, съдържанието и ролите на иновационните процеси;

" специфичните характеристики и подходи за управление на иновационните процеси;

" методите за генериране, оценка и трансформиране на иновационните идеи;

" основните бариери пред управлението на иновациите;

" да разработват стратегии за управление на иновационните проекти и процеси;

" същността и техниките за организационно развитие;

" показателите за измерване на иновационната дейност в страните от европейския съюз;

" значението на организационната култура за успешното управление на иновационните процеси.

2) могат:

" Да идентифицират и анализират общите характеристики за успех на организациите;

" Комплексно да анализират и оценяват стратегическия управленски процес, използвайки принципите на системния научен подход, моделите и методите на стратегическия мениджмънт, разгледани в настоящия курс;

" Да избират техники и методи за прогнозиране, изследване и оценка на влиянието и динамиката на компонентите на външната среда на стопанската организация, както и да взимат обосновани решения за структурното й изграждане и адаптиране, с цел изпълнение на стратегията;

" да използват комплексния подход при анализа на елементите и факторите, оказващи влияние върху крайните резултати от дейността на стопанската организация;

" оценяват приложимостта и в реална среда да прилагат методите за анализ на ресурсите в организациите;

" да анализират методически стратегическите позиции на предприятията;

" да оценяват значението на принципите и ролите на иновационните процеси;

" да извеждат и прилагат в реална среда специфичните характеристики и подходи за управление на иновационните процеси;

" да прилагат методите за генериране, оценка и трансформиране на иновационните идеи;

" да прогнозират и редуцират влиянието на основните бариери пред управлението на иновациите;

" да разработват стратегии за управление на иновационните проекти и процеси;

" да прилагат техниките за организационно развитие;

" да анализират иновационната дейност;

" да оценяват ролите и значенията на организационната култура за успешното управление на иновационните процеси.


Предварителни изисквания:
За успешното възприемане и изучаване на предмета, студентите трябва да имат придобити знания и/или умения по дисциплините:

- Основи на управлението;

- Управление на качеството;

- Стратегически мениджмънт;

- Маркетинг;

- Производствен мениджмънт.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 ПРОЦЕСИ И РОЛИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА БИЗНЕСА

2 ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ И АЛТЕРНАТИВИ

3 ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗБОР, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИИ

4 АНАЛИТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА АНАЛИЗ НА БИЗНЕС СРЕДАТА, БИЗНЕСА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ

5 ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИТЕ - ПОНЯТИЕ, СЪЩНОСТ, ГЕНЕЗИС, ИЗТОЧНИЦИ, КЛАСИФИКАЦИИ И ВЗАИМОВРЪЗКИ

6 ИНОВАЦИОНЕН ПРОЦЕС - ПРИНЦИПИ, СТРУКТУРА,

СЪДЪРЖАНИЕ И РОЛИ

7 УПРАВЛЕНСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕНОСТИ НА

ИНОВАЦИОННИЯ ПРОЦЕС

8 ИНОВАЦИОННИ ИДЕИ - ГЕНЕРИРАНЕ, ПОДБОР,

ОЦЕНКА И ТРАНСФОРМИРАНЕ

9 ИНОВАЦИОННИ СТРАТЕГИИ И ПРОЕКТИ

10 ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, ПСИХОЛОГИЯ И ИНОВАЦИИ

Литература по темите:

Основна литература

1. Радев, К., Стратегически мениджмънт, Учебник - Лекционен курс, MOODLE, НБУ, 2012.

2. Радев, К., "Бизнес анализ" - Учебник - Лекционен курс, Moodle, НБУ, 2012;

3. Радев, К., "Иновации" - Учебник - Лекционен курс, Moodle, НБУ, 2012;

4. Тарраго, Ф, Мирчев, М., Шереметов, Г., Стратегическо управление, УИ Стопанство, С., 1999.

5. Maclennan, Strategy Execution, Taylor&Francis, 2009

6. Dunphy, Organizational Change for Corporate Sustainability, Taylor&Francis, 2007.

7. Cadle, J., Paul, D., Turner P., Business Analysis Techniques: 72 Essential Tools for Success, CPI Antony Rowe, Chippenham, UK, 2010

8. Palepu K. G., Business analysis and valuation, Thomson Learning, High Holborn House, London WC1R 4LR, 2007

9. Richardson A., Innovation X: Why a Company's Toughest Problems Are Its Greatest Advantage, John Wiley and Sons, 2010.

10. Корпоративная культура и управление изменениям, Harvard Business Review, 2006.

Допълнителна литература

1. Kariv, Entrepreneurship, Taylor&Francis, 2011.

2. Marcus, A., Strategic Foresight, Macmillan Publishers Limited, 2011.

3. Babette E. Bensoussan,C., Fleisher S., Analysis without paralysis: 10 tools to make better strategic decisions, Pearson Education, Inc., 2008

4. Drucker Peter F.,Innovation and Entrepreneurship, HarperCollins, 2009;

Средства за оценяване:

ТЕСТ 2х25%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50