BAEB560D Теория на парите и паричната политика

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с основни понятия и теории за произхода на парите, търсенето и предалгането на пари, както и с принципите на паричната политика, паричните режими и ролята и функционирането на паричните институции. По-специално дискусиите в рамките на курса ще бъдат в следните направления:

Произход и еволюция на парите

Теории за парите

Парична политика и парични институции

Търсене и предлагане на пари в глобалната икономика.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р
доц. Цветелина Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знания за:

Произхода, еволюцията на паричните форми и функциите на парите

Най-важните понятия и концепции в областта на паричната теория.

Парична политика при Централна банка и Паричен съвет.

2) могат:

Да обяснят връзката между произхода и еволюцията на парите и властта

Да анализират и систематизират основните различия между водещите теории за парите - количествената теория за парите, кейнсианската парична теория и съвременната количествена теория за парите.

Да анализират паричната политика при Централна банка и Паричен съвет


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Макроикономика;

международна икономика;

банки.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Първа консултация, теоретичен обзор на курса - 4 ч.

1. Тематичен план на курса.

2. Тук представяте темите по курса

Парите и властта. Еволюция на паричните форми

Класическа (количествена) теория за търсенето на пари

Теория на Кейнс за търсенето на пари; Кейнсиански анализ на влиянието на парите върху икономиката и на връзката парично предлагане - инфлация;

Съвременна количествена теория за търсенето на пари на Фридман; монетаристки анализ на влиянието на парите върху икономиката и на връзката между парично предлагане - инфлация; Правила срещу дискреция

Парични режими

Парична политика при система на централна банка и при паричен съвет

Търсене и предлагане на пари в глобалната икономика

Втора консултация, обсъждане на зададените проекти и/или курсова работа - 4 ч.

В тази колона се посочват практическите задачи обект на втората консултация, напр

1. Решаване на казуси, задачи, и т.н,

2. Обсъждане на заданията за курсова работа, като прилагате и заданието на курсовата работа

По време на консултацията се обсъждат въпросите относно заданието за курсова работа. Темата на курсовата работа е:

"Проблеми и възможности пред паричната политика в условията на глобална финансова и икономическа криза".

Литература по темите:

I.Основна

1.Младенов, М. Пари, Банки, кредит, "Тракия - М", С. 2008

2.Масларов, С. и колектив. Глобални пари и финанси, НБУ, С. 2011.

II. Допълнителна

1.Лавин, А. Ж. Полен. Теории за парите, "Кама", С. 2004.

2.Неновски, Н. Паричният ред, "Сиела", С. 2007.

3.Неновски, Н. Свободните пари, "Проф. Марин Дринов", С. 2001.

4.Норт, М. Парите и тяхната история, "ЛИК", С. 2003.

5.Уедърфорд, Д. История на парите, "Обсидиан, С.1997.

6.Фридман, М. Немирството на парите. Епизоди от монетарната история, "Д.Яков", С.,1994.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ИЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 50%