BAEB537D Самостоятелна работа: Финанси на предприятието

Анотация:

Курсът подкрепя присъствения двусеместриален курс BAFB 502 "Финанси на предприятието". Той цели изграждането на умения за писане на научна разработка по тази тематика, които включват: поставяне на конкретен научен проблем, структуриране на научно изложение, оформяне на научна разработка, както и задълбочаване на знанията по даден проблем.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

доц. Емил Калчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

повече по конкретен проблем от областта на финансите на предприятието;

по-добре да боравят с методите от тази научна област;

съдържанието на по-широк кръг специализирана литература;

2) могат:

да поставят конкретен научен проблем;

да структурират научна разработка;

да оформят научно изследване.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

по финанси на предприятиетоФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

За анализ се избира конкретен проблем от тематиката на корпоративните финанси. Добре е разработката да има теоретична и емпирична част.

Литература по темите:

По избор на студента

Средства за оценяване:

Разработката да е в обем 12 стандартни страници, да започва с анотация и съдържание, да има структурирано в точки и подточки изложение и да завършва с изводи. В нея трябва да има цитати по правилата за цитиране и списък с използваната литература. Добре е тя да е по конкретен проблем от областта на финансите на предприятието