BAEB519D Защита на разработения материал пред жури I

Анотация:

Извънаудиторния курс има дву-компонентна структура, от една страна студентите подготвят Power Point Presentation и се явяват на публична и присъствена защита в зала на НБУ.

дава възможност в представя актуални практически задачи, които студентите подготвят индивидуално в консултативен режим с преподавателя формулирал заданието , по което е избрал да пише всеки студент.

Основните цели на извънаудиторния курс са както следва:

Практическо приложение на теоретичните постановки, които са усвоени в рамките на текущия семестър ;

Анализират се различни теоретични постановки, в търсенето на решение на конкретни практически казуси.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

доц. Красимир Йорданов  д-р
доц. Емил Калчев  д-р
доц. Станислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

как да формулират ефективни решения по актуални икономически въпроси,

как да решават практически казуси,

да решават по-ефективно възникващи пред тях практически проблеми свързани с дейността на стопанските организации.

2) могат:

да синтезират разработената авторска теза в Power Point формат,

да представят авторската си тези пред аудитория,

да защитават в собствената си тези в дискусионен формат

да анализират различна информация, която се генерира от работата на стопанските субекти,

да използват конкретни методи и техники за преодоляване на кризисни ситуации в работата на стопанските организации.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да притежават знания и умения по курсовете от текущия семестър

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Темите, които студентите разработват се актуализират всеки семестър, което позволява да се работи по актуални икономически казуси и задачи.

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА разработване на Power Point презентация

При разработването на презентацията от Вас се очаква да се съобразите със конкретните изисквания на избраната от Вас тема. Разработената презентация следва да има препоръчителен обем около ? от обема на Word казуса. Презентацията трябва да отразява разработения казус по същество при спазването на описаната по-долу структура:

1. ЗАГЛАВНА СТРАНИЦИ: програма в която се обучавате, курс и сигнатура, тема на заданието (по избор на студента), изготвил (факултетен номер), дата;

2. УВОДНА ЧАСТ - въведение с кратко пояснение (аргументи) относно избора на конкретната тема - защо е избран точно тази тема. Какви методи на изследване ще бъдат използвани и защо?;

3. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ - кратък преглед на теоретичните постановки на въпроса и тяхното приложение в практиката. Каква е спецификата на нормативната база и т.н.;

4. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ - на база събраните данни следва да бъде направен задълбочен и аргументиран анализ (какво, как, защо и т.н.). Авторските аналитични разсъждения трябва да бъдат представени в текстов и графичен вид;

5. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ - на база направения анализ да бъдат дефинирани аргументирани изводи и заключения, защо не и прогнози.

6. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА - коректно да бъдат описани всички използвани източници на информация, включително източниците в Internet

Литература по темите:

Всяко задание задължително е обезпечено с набор от основна и допълнителна литература, която да подпомогне студентите при разработването на материала.

Средства за оценяване:

Студентите подготвят и предават PowerPoint Presentation върху разработената самостоятелна задача (казус) от списъкът с темите за текущия семестър. Разработената презентация се предава през системата Мудъл на НБУ според графикът за текущият семестър.