BAEB518D Разработване на писмен материал I

Анотация:

В рамките на извънаудиторния курс студентите избират тема по която да развият авторската си позиция. В рамките на текущия семестър студените избират от набор теми, които представят актуални икономически въпроси/теми в съотвествие с актуалната икономическа обстановка в национален и световен план.

Учебният курс представя актуални практически задачи, които студентите подготвят индивидуално в консултативен режим с преподавателите формулирали конкретните задания.

Всеки студент избира темата по която да развие авторската си позиция.

Основните цели на учебната дисциплина са както следва:

Практическо приложение на теоретичните постановки, които са усвоени в рамките на текущия семестър;

Анализират се различни теоретични постановки, в търсенето на решение на конкретни практически казуси.

Студентите да изразяват авторска и аргументирана позиция по актуални икономически теми.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

доц. Красимир Йорданов  д-р
доц. Емил Калчев  д-р
доц. Станислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

как в писмена форма да развият авторска позиция, която аргументирано да защитят.

2) могат:

да използват възможностите на различните теоретични поставки при решението на практически казуси,

да решават по-ефективно възникващи пред тях практически проблеми свързани с дейността на стопанските организации,

да анализират различна информация, която се генерира от работата на стопанските субекти,

да използват конкретни методи и техники за преодоляване на кризисни ситуации в работата на стопанските организации.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да притежават знания и умения по курсовете от текущия семестър

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Темите, които студентите разработват се актуализират всеки семестър, което позволява да се работи по актуални икономически казуси и задачи.

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА разработване на КАЗУС

При разработването на писмената задача (казус) студентите следват описаната по-долу структура и препоръки:

1. ЗАГЛАВНА СТРАНИЦИ: програма в която се обучавате, курс и сигнатура, тема на заданието (по избор на студента), изготвил (факултетен номер), дата;

2. УВОДНА ЧАСТ - въведение с кратко пояснение (аргументи) относно избора на конкретната тема - защо е избран точно тази тема. Какви методи на изследване ще бъдат използвани и защо?;

3. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ - кратък преглед на теоретичните постановки на въпроса и тяхното приложение в практиката. Каква е спецификата на нормативната база и т.н.;

4. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ - на база събраните данни следва да бъде направен задълбочен и аргументиран анализ (какво, как, защо и т.н.). Авторските аналитични разсъждения трябва да бъдат представени в текстов и графичен вид;

5. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ - на база направения анализ да бъдат дефинирани аргументирани изводи и заключения, защо не и прогнози.

6. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА - коректно да бъдат описани всички използвани източници на информация, включително източниците в Internet

Литература по темите:

Всяко задание задължително е обезпечено с набор от основна и допълнителна литература, която да подпомогне студентите при разработването на материала.

Средства за оценяване:

Студентите разработват и предават самостоятелна работа (практическа задача), като избират от актуалните задания за текущия семестър. Разработените материали се предават през системата Мудъл на НБУ според графикът за текущия семестър