BAEB585D Междурародни финанси

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с основни понятия, концепции, проблеми и перспективи пред развитието на международните финанси. По-специално дискусиите в рамките на курса ще бъдат в следните направления:

Съвременни тенденции на валутния пазар.

Платежен баланс и ролята му в националната статистика.

Валутният курс и платежният баланс в икономическата политика.

Политическа структура на международните финанси.

Европейска валутна и парична интеграция.

Участие и отношения на България с международните финансови организации

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

проф. Стефан Стефанов  д-р
доц. Цветелина Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знания за:

Най-важните понятия и концепции в областта на международните финанси.

Участието на България в системата на международните финанси.

Тенденциите и развитието на глобалния финансов пазар.

Актуални проблеми на международните финанси.

2) могат:

Да обобщават и систематизират информация за явленията и процесите в международните финанси

Да анализират ограниченията в икономическата политика, произтичащи от участието на местното стопанство в международната финансова система.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• макроикономика

• международна икономика

• пари, банки, кредит..Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Първа консултация, теоретичен обзор на курса - 4 ч.

Валутен пазар и частично равновесие на валутния пазар

Валутна политика

Валутен курс и ценови равнища

Платежен баланс

Международна парична система

Европейски икономически и паричен съюз

България в международната финансова система

Втора консултация, обсъждане на зададените проекти и/или курсова работа - 4 ч.

В тази колона се посочват практическите задачи обект на втората консултация, напр

1. Решаване на казуси, задачи, и т.н,

2. Обсъждане на заданията за курсова работа, като прилагате и заданието на курсовата работа

По време на консултацията се обсъждат въпросите относно заданието за курсова работа. Темата на курсовата работа е:

"Изпитания и перспективи пред международната финансова система в условията на световна финансова и икономическа криза".

Литература по темите:

I.Основна

1. Масларов, С. Международни финанси, НБУ, С., 2010

ІI. Допълнителна

1. Багус, Ф. Трагедията на еврото, МаК, С., 2011

2. Вачков, Д. М. Иванов. Българският външен дълг 1944 - 1989. Банкрутът на комунистическата икономика, Сиела, С. 2008

3. Мизес, Л. Свободният пазар и наговите врагове: псевдонауката, социализма и инфлацията, "Атлас", С.,2010

4. Неновски, Н. Паричният ред. Критика на теорията на парите, Сиела, С., 2007

5. Неновски, Н. К. Христов, Б. Петров. От лев към евро", Ciela, С. 2001

6. Пилбийм, К. Международни финанси, FTP, С. 1995

7. Фридман, М. Немирството на парите. Епизоди от монетарната история, "Д.Яков", С.,1994.

8. Стоименов, М. Международни финанси, "Очи", С.2010

9. Система за виртуално обучение MOODLE

IІI. Адреси в интернет

10. www.imf.org

11. www.bis.org

12. www.ime.bg

13. http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm;

14. http://www.ecb.int/home/html/index.en.html

Средства за оценяване:

Текущ контрол: провежда се двете текущи проверки и контрола върху текущата подготовка за занятията. Контролът върху текущата подготовка ще се провежда в началото на всяко занятие чрез писмени отговори върху основни понятия от предходната тема.

Крайната оценка за курса ще бъде съставена от

- 50% от първа текуща проверка;

- 40% от втора текуща проверка

- 10% от контрол върху текущата подготовка

-

Крайната оценка за студентите, които нямат положителен резултат от текущия контрол през семестъра или системно (повече от три пъти) са отсъствали, ще се оформи чрез семестриален писмен изпит. Писменият изпит се провежда по време на редовната сесия. Той включва пет въпроса от тематичния план, като поне единият от въпросите е за България