BAEB588D Социално осигуряване

Анотация:

В курса студентите придобиват основни теоретични знания за социалното осигуряване въз основа на които се изграждат техните познания за социалното осигуряване и по-точно за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително и доброволно осигуряване. Разглеждат се общи въпроси на икономиката и организацията на социалното осигуряване. Прави се кратък исторически преглед на развитието на социалното осигуряване в нашата страна до 1990 год. и се дава кратко описание на реформите в тази сфера в други страни през последните десетилетия. Анализира се необходимостта от реформа на социалното осигуряване у нас и нейните основни етапи. Специално внимание се отделя на специфични въпроси на организацията и управлението на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Курсът интегрира теорията с реалната практика.

Да предостави знания и умения в областта на икономиката и организацията на социалното осигуряване;

Да представи съвременните финансови схеми на организация на осигурителните фондове;

Да разкрие същностните характеристики и спецификата на организацията и управлението на фондовете за социално осигуряване от капиталов тип в България;

Да предостави на студентите практически знания и умения, свързани с осъществяването на социалното осигуряване - лицензиране на осигурителни дружества, администриране, управление на активи, изплащане на средства под различни парични форми - пенсии, обезщетения и др.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

проф. Иванка Данева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Същностните характеристики на финансовата организация на социалноосигурителните фондове при разходопокривния и капиталообразуващите модели;

Видовете пенсионни фондове от капиталов тип и институционалната им организация;

Регулирането на фондовете за допълнително социално осигуряване , обектите и техниките за надзор;

Особеностите на управлението и надзора върху инвестирането на активите на фондовете за допълнително осигуряване;

2) могат:

Да разграничават социалното осигуряване от такива понятия като застраховане, социално подпомагане и др.

Да анализират различните подходи при финанансиране на осигурителните фондове;

Да дискутират стимулиращите и регулиращи функции на държавата в развитието на частните осигурителни фондове;

Да анализират съвременните реформи на системата на социално осигуряване в страните с развита пазарна икономика;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Основни икономически знания - микроикономика и макроикономика;Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Първа консултация, теоретичен обзор на курса - 4 ч.

1.Теоретични въпроси на социалното осигуряване.

2.Развитие на социалното осигуряване в нашата страна.

3.Публично социално осигуряване.

4.Дружества за допълнително социално осигуряване.

5.Фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

6.Допълнително доброволно пенсионно осигуряване

7.Доброволно здравно осигуряване.

8. Инвестиране на активите на допълнителните пенсионни фондове

9. Контрол върху социалното осигуряване.

Втора консултация, обсъждане на зададените проекти и/или курсова работа - 4 ч.

ЗАДАНИЕ

Теми:

1.Същност на капиталовопокривните пенсионни схеми с дефинирани вноски-преимущества и недостатъци на капиталовопокривно пенсионно осигуряване.

2.Кратка характеристика на капиталовопокривното пенсионно осигуряване в нашата страна-видове(типове) пенсионни фондове, обхват на участниците в тях, основни права на осигурените лица.

Литература по темите:

Основна литература:

1. Данева Ив. Електронен учебник - 2010, публикуван в информационната система за електронно обучение MOODLE - НБУ .

2. Георгиев, З., П.Йорданов. Теория на социалното осигуряване. изд. "Ценов", Свищов, 2004.

3. Гочев, Г., В.Манов. Социално осигуряване.изд. Тракия М, 2004.

4. Христосков, Й.Социално осигуряване (теория, организация, практики).София, 2009.

Допълнителна литература:

5. Данева, И. Инвестиции на пенсионните фондове - проблеми и решения.Свищов, 2009.

6. Делчева, Е.Управление на здравното осигуряване, С., 2006

7. Дулевски, Л., Л.Стефанов, Осигурителни системи и фондове в България, С.,1999 год.

8. Христосков, Социално осигуряване. ИК "Труд и право", С., 2010.

Нормативна уредба

9. Кодекс за социално осигуряване (обн. ДВ, бр.110 от 1999 г., посл. Изм. 2012 г.)

10. Закон за здравното осигуряване ( обн. ДВ, бр.70 от 1998 г., и 103 от 2005 г. )

Интернет страници

www.fsc.bg

Интернет страници на пенсионноосигурителните дружества, на здравноосигурителните дружества, на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ЗАДАНИЕ, ПРОЕКТ ИЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 50%