BAEB584D Публични финанси

Анотация:

Основна цел на учебната дисциплина "Публични финанси" е да запознае студентите с науката (или по-скоро, изкуството) за управление на "народната пара".

Съвременната държава е натоварена с много важни функции:

алокация (разполагане) на ресурси (когато пазарът се "проваля");

преразпределение (обикновено, пазарното разпределение на дохода и богатството не съответства на възгледите на хората за социална справедливост);

макроикономическа стабилизация (оставен сам на себе си, пазарът е склонен към определени флуктуации на макроикономическо ниво, съпроводени с безработица, инфлация, смущения в платежния баланс и т.н.).

Осъществявайки своята дейност държавата прави разходи и облага своите поданици с данъци. В този смисъл, дисциплината "Публични финанси" е посветена на публичните разходи и алтернативите за тяхното финансиране.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

доц. Ангел Георгиев  д-р
проф. Румен Брусарски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

основните функции на съвременната държава;

механизмите за вземане на колективни (публични) решения;

главните направления на публичните разходи;

модерните подходи и методи за рационализиране на публичния сектор;

принципите на данъчното облагане;

по-важните алтернативи на данъчното облагане;

детерминантите на реалното разпределение на данъчното бреме в съвременния свят;

възможностите за оптимизация на данъчното облагане;

данъчната система на Република България;

проблемите на фискалната децентрализация и бюджетния процес.

2) могат:

да разбират разходната политика на съвременната държава;

да се ориентират в дебрите на данъчната идеология и да работят с "данъчния кодекс";

да решават конкретни казуси по фискална децентрализация и бюджетен процес.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

микроикономика;

икономика на благосъстоянието;

математика.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Първа консултация, теоретичен обзор на курса - 4 ч.

1 тема. Икономика на благосъстоянието. Ефективност. Справедливост

2 тема. Публични блага. Икономическа природа на публичното благо. Ефективно доставяне на публични блага. Анализ на частичното равновесие и анализ на общото равновесие

3 тема. Преразпределение.Разпределение на дохода. Преразпре-делителни съображения. Инструменти за преразпределение - данъци,социални трансфери, други.

4 тема. Публичен избор. От индивидуални предпочитания към колективни действия. Пряка демокра-ция. Представителна демокрация.

5 тема. Публични разходи.Национална сигурност, Социално осигуряване, Социално подпомагане, Здравеопазване, Образование, Инфра-структура , Други.

6 тема. Анализ "Разходи - Ползи".Концеп-туален фундамент.Методология.Идентифика-

ция на релевантните разходи и ползи.Оценка на разходите и ползите. Времева стандартизация на паричните потоци. Риск и несигурност. Избор на проекти. Социален анализ "разходи - ползи".

7 тема. Данъчно облагане и алтернативи на данъчното облагане.Потребителски такси. Публичен кредит. Инфлация. Дарения. Публични предприятия.

8 тема. Бюджети. Консолидиран държавен бюджет. Държавен бюджет. Общински бюджети.Взаимоотношения между държавния бюджет и бюджетите на общините.Други бюджети. Извънбюджетни сметки и фондове

Втора консултация, обсъждане на зададените проекти и/или курсова работа - 4 ч.

Обсъждане на проект на тема - . Разясняване на изискванията относно структурата, обема и необходимите данни.

Литература по темите:

Основна литература:

1. Браун, К.В. и П.М. Джаксън, Икономика на публичния сектор, С., ИК "ПъблишСайСет-Агри" ООД, 1998 г.

2. Брусарски, Р.Й., Теория на публичните финанси, С., УИ "Стопанство", 2007 г.

3. Брусарски, Р.Й., Основи на данъчното облагане, ИК "Люрен", С., 1993 г.

4. Брусарски, Р.Й, Концептуални основи на прогресивното данъчно облагане: Теория за жертвата, УИ "Стопанство", С., 1997 г.

5. Брусарски, Р.Й, Анализ "Разходи - Ползи", УИ "Стопанство", С., 2003 г.

6. Мъсгрейв, Р.А. и П. Мъсгрейв, Държавни финанси - теория и практика, Изд. "Отворено общество", С., 1999 г.

Допълнителна литература:

7. Стиглиц, Дж.Е., Икономика на държавния сектор, УИ "Стопанство", С., 1996 г.

8. Cullis, J.G. and Ph. R. Jones, Public Finance and Public Choice: analytical perspectives, McGraw-Hill International (UK) Ltd., 1992.

9. Hyman, D.N., Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy, The Dryden Press, 1999.

10. Rosen, H.S., Public Finance, Irwin / McGraw-Hill, 1999.

Средства за оценяване:

Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако има положителен резултат на on-line теста (компонент 1) през семестъра, който се провежда след втората консултация - оценката участва с 50%. Компонент 2 за ТО е изпълнение на проект през семестъра, предаден през платформа Мудъл на НБУ до датата на текущия тест, съгласно графика за ДО - оценката участва с 50% от крайната оценка от текущо оценяване (КОТО).