BAEB581D Финансово счетоводство І част

Анотация:

Курсът по "Финансово счетоводство - първа част" включва теми, свързани със счетоводното отчитане на операциите и процесите, протичащи в нефинансовите предприятия. Неговата цел е да осигури знания за текущото счетоводно отчитане в отчетно обособените структури, основани на правилното тълкуване и прилагане на постановките, заложени в МСФО, МСС и СС. Той има преобладаващо практическа насоченост и си поставя две основни цели:

да разясни задълбочено и достъпно счетоводното отчитане на стопанските операции и процеси, възникващи в нефинансовите предприятия;

да създаде умения за успешното прилагане на придобитите по време на курса знания в практиката.

При представянето на тематичните единици се използват традиционни и съвременни подходи, приложими в областта на счетоводството, с което се цели създаването на широкообхватна и задълбочена подготовка на студентите в областта на счетоводството.

Съдържанието на курса се актуализира текущо, съобразно промените в нормативната уредба и постиженията в теорията и практиката на счетоводството.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

доц. Диана Петрова  д-р
доц. Станислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

да аргументират необходимостта от създаването на счетоводна информация;

да създават счетоводна информация за дейността на стопанските организации;

2)могат:

да съставят счетоводни статии за текущо извършваните стопански операции и процеси в дейността на предприятието;

да оценяват (първоначално и последващо) активите и капитала (собствен и привлечен);

да признават приходите и разходите в съответствие с принципа "съпоставимост между приходите и разходите"


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

основи и методология на счетоводствотоФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Първа консултация, теоретичен обзор на курса - 4 ч.

Тема 1. Цел, обхват и значение на счетоводството

Тема 2. Счетоводно отчитане на капитала

Тема 3. Счетоводно отчитане на нетекущите (дълготрайните) активи. Тема 4. Счетоводно отчитане на текущите (краткотрайните) активи

Втора консултация, обсъждане на зададените проекти и/или курсова работа - 4 ч.

1.Решаване на казуси и задачи върху отделните теми в курса.

2.Обсъждане и разясняване на курсовата работа във връзка с успешното й решаване (курсовата работа се актуализира преди всеки семестър и се предоставя на студентите при започване на семестъра)

Литература по темите:

I.Основна

Башева,С., Миланова, Е., Йонкова, Б., Петрова, Д. и др., Основи на счетоводството, София, "Стопансктво", 2009 г.

Душанов, И., Димитров, М., Курс по счетоводство на предприятието, София, Издателство "Ромина", 2008 г.

Божков, В.,Симеонова Р., и др. Финансово счетоводство, В. Търново, Абагар, 2009 г.

ІI. Допълнителна

Дамянов, Д. Финансово счетоводство, Свищов, Издателство "Ценов", 2009.

Дурин, С., Дурина, Д., Счетоводство на предприятието, София, Издателство Форком", 2006 г.

Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, Държавен вестник, бр.86, 2007 г.

Международни стандарти за финансови отчети, приети с ПМС № 207/07.08.2006 г., Държавен вестник, бр.66, 2006 г.

Петрова, Д., Счетоводство: задачи и тестове, София, 2010 г.

Епстейн, Б., Мирца, А., Международни стандарти за счетоводство и финансова отчетност. Коментари и приложения, София, "К&Б консулт", 2004 г.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ИЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 50%