TEAB403 Музика и ритмика

Анотация:

Курса се състои от 60 академични часа разпределени в два семестъра по 30 часа. Той разглежда основни теоретични понятия в музиката и тяхната употреба в сценичните изпълнителски изкуства – звук и параметри на звука; музикални системи; знаковите системи в музиката и танца; проблемите на ритъма, метрум, размер, такт; антични, средновековни и модерни системи в музикалното изкуство; проблемите за звуковите пространства в контекста на музикалните и театралните зали; универсални звукови модели - в европейски и извън европейски контекст; релацията между звук, текст и музика, проблеми на релацията звук-музика-танц в исторически и съвременен аспект.

прочети още

Преподавател(и):

доц. Ася Иванова  д-р
гл. ас. Илиян Парасков  д-р
 Росица Панайотова-Григорова  

Описание на курса:

Компетенции:

Курса има за цел запознаването с основни понятия в музиката и придобиването на основни умения и техники с оглед прилагането им в съвременните форми актьорското майсторство, на танца и танцовия театър. По време на курса студентите ще преминат през овладяване на теоретичните понятия в музиката поставени в контекста на работата им като актьори и танцьори, придобиване на звуков и слухов опит, работа с основни ритмични системи и изучаване на основни техники (работа с протичащо време, ритмично разчленяване и континуитет, темпо-ритъм).
Предварителни изисквания:
Студентите следва да имат основни слухови и ритмични дадености, които са необходимо условие за изучаване, както на дисциплината така и на основната им специалност.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Основни понятия в музиката. Тон, звук и шум

2 Параметри на звука, трайност, височина, сила, тембър

3 Музикални системи. Звукореди: видове – европейски и извън европейски, звукови и музикални системи

4. Знакови системи в музиката. Записване на тоновете

5. Записване трайността на тоновете;

6.Начини за увеличение на трайността на тоновете

7.Темпо

8. Видове темпа и означаване на изменения в темпото

9. Записване височината на тоновете;

10.Записване на силата и тембъра на звука

11. Интервали. Видове

12. Модалност, гама, тоналност

13. Тоналност. Видове

14. Ритъм, метрум, размер, такт

15.практика по тема 14

Литература по темите:

Хаджиев, Парашкев. Елементарна теория на музиката.изд. "Музика", София, 2000 г., 184 с.

Абрашев, Божидар и колектив „Илюстрована енциклопедия на музикалните инструменти”, изд. "Кибеа", София, 2000 г.

Белтрандо-Патие, Мари-Клер „История на музиката” т.1, т.2, изд. "Музика", София, 2006 г.

Средства за оценяване:

Тест, Практическа разработка