CITB406 Лабораторни упражнения по Java

Анотация:

Курсът представлява практическо въведение в базовите средства, методи и техники за програмиране на езика Java. Курсът по същество е практическо допълнение към теоретичния курс CSCB 005. Специално внимание се отделя на обектно-ориентираните характеристики на езика - капсуловане на данни, наследяване, полиморфизъм. Изучават се всички осбености и средства на езика, които биха позволили на студента след обучението да разработва самостоятелно проекти с малка и средна сложност като конзолни (невизуални) приложения. Използваните среди за програмиране са JCreator, NetBeans, Eclipse.

прочети още
Информатика

Преподавател(и):

доц. Мартин Иванов  д-р
 Тодор Цонков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- Оосбеностите на синтаксиса на езика Java;

- Принципите и техниките за изграждане на обектно-ориентирани приложения;

- Средствата и техниките за обработка на изключения;

- Класовете и методите за организация и използване на В/И потоци;

- Средства за сериализация на обекти и някои полезни помощни класове.

2) могат:

- Да създават прости конзолни приложения;

- Да използват получената информация при усъвършенстване и обогатяване на знанията си по програмиране на Java.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат базови познания по използване на компютърни системи и работа в среда Windows. Знанията и уменията за използване на съвременен език за програмиране (C++, C, Pascal) са предимство, но не са задължителни.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Инсталиране и използване на среди, необходими за разработване на Java-проекти: JDK, JCreator. Структура на програма на Java. Примери на прости програми с линеен код.

2. Основни елементи на езика Java, Оператори, изрази, управляващи конструкции. Оператор за присвояване - особености на използване. Примери.

3. Основни конструкции на управлението, разклонение, многовариантен избор, цикъл. Употреба и особености. Примери.

4. Въведение в ООП в Java. Дефиниране на класове, деклариране на обекти. Примери.

5. Методи на класовете и особености на употребата им. Параметри на методите и тип на върнатия резултат. Достъп и видимост на методите. Масивите като обектен тип.

6. Наследяване на класове. Особености. Полиморфизъм. Абстрактни методи и класове. Йерархии от класове в Java. Примери.

7. Интерфейси. Множествено наследяване в Java. Пакети.

8. Символните низове като клас. Класовете java.lang.String, java.lang.StringBuffer, java.util.StringTokenizer. Примери.

9. Изключения. Класът Exception. Конструкцията try...catch...finally... . Предаване на изключения.

10. Вход/изход в Java. Потоци. Класът File. Стандартни В/И потоци. Буфериране на потоци.

11. Класът Scanner, форматиран вход/изход, RandomFileAccess.

12. Сериализация, компресиране на данни.

Литература по темите:

1.Светлин Наков и колектив, Въведение в програмирането с Java, Национална академия по разработка на софтуер, София, 2008.

2.Шилдт Хърбърт,Java 2 - Ръководство на програмиста, Софтпрес, 2009.

3.Deitel P., H.Deitel, Java – How to program, 9th Edition, Prentice Hall, 2012.

4.Bruce Eckel, Thinking in Java, Fourth Edition, Prentice Hall, 2007.

5.Flanagan David, Java in a Nutshell, 5th Edition, O’Reilly Media, 2005.

6.Niemeyer P., Jonathan Knudsen, Learning Java, 3rd Edition, O'Reilly Media, 2005.

Средства за оценяване:

Текущото оценяване през семестъра се извършва чрез две контролни работи, обхващащи основни и специфични проблеми от използването на езика Java. Решават се практически задачи, които се изпълняват в конкретна среда н компютър. Оценяването се извършва по шестобалната система по обявена скала.

Текущата оценка от курса се определя като средно аритметична от резултатите от тестовете. Резултат от текущото оценяване "Добър(4)" и по-висок дава възможност за освобождаване от изпит.

Допълнително се взема под внимание участието на студентите в дискусиите, провеждани по време на занятията.

Семестриалният изпит се състои в решаването на практическа задача върху целия материал, включен в темите.