CITB305 Програмиране с Java

Анотация:

• Курсът представлява практическо въведение в базовите понятия, средства за представяне на данните, средства за управление на изпълнението на езика Java. Специално внимание се отделя на създаването на навици и умения за работа с обектно-ориентираните характеристики на езика - капсуловане на данни, наследяване, полиморфизъм. Придобитите знания и умения след обучението ще са достатъчни за разработването на самостоятелни проекти с малка и средна сложност като конзолни (невизуални) приложения. Съдържанието на курса е с изразена практическа насоченост.

• Целта на курса е да даде базови практически знания, навици и умения по програмиране на конзолни приложения с езика Java и по използването на основните пакети и развойни средства.

• Курсът е необходима предпоставка за по-нататъшно усъвършенстване на знанията и уменията за програмиране с езика Java.

прочети още
Информатика

Преподавател(и):

доц. Мартин Иванов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основите на езика Java, отнасящи се до използането на типове данни, основни конструкции на програмирането, конструкции и особености на обектно-ориентираното програмиране,изграждането на обектната структура на програмата, използването на техниките за обработка на изключения, техниките и особености на системата за вход-изход в Java, средствата за сериализация на обекти, архивиране, деархивиране и т.н., а също и основните принципи за създаване на приложения на Java с малка и средна сложност.

2) могат:

• Да създават самостоятелно несложни конзолно-ориентирани приложения като използват всички основни концепции на обектно-ориентираното програмиране в Java.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Студентите да имат базови познания по използване на компютърни системи и работа в среда Windows.

• Знанията и уменията за използване на съвременен език за програмиране (C++, C, Pascal) са предимство, но не са задължителни.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение в езика Java. История на създаването, развитие, особености Основни концепции на обектно-ориентираното програмиране. Структура и организация на програма на Java. Примитивни типове данни. Литерали.

2. Основи на езика. Оператори. Изрази. Аритметични и логически оператори. Аритметични и логически изрази. Приоритети на операторите.

3. Основни управляващи конструкции в езика Java. Разклонение, многовариантен избор, цикъл. Форми на представяне на циклите. Употреба и особености.

4. Обектно-ориентирано програмиране в Java. Основни понятия. Въведение в обектите и класовете.

5. Обектно-ориентирано програмиране в Java. Методи на класовете и употребата им. Масивът като обектен тип.

6. Концепцията "наследяване" и реализацията и в Java. Йерархия на класове. Полиморфизъм. Абстрактни класове и методи. Вложени класове.

7. Интерфейси. Множествено наследяване. Пакети.

8. Работа със символни низове. Класовете String, StringBuffer, StringTokenizer.

9. Работа с изключения. Класът Exception и йерархията му. Конструкцията try...catch...finally... . Предаване на изключения.

10. Вход/изход в Java - част 1. Пакетът java.io. Байтово и символно ориентирани класове и техните производни. Входно/изходни изключения.

11. Вход/изход в Java - част 2. Средства за форматиране на данни. Класът RandomAccessFile.

12. Сериализация на обекти. Същност и особености. Класовете ObjectInputStream и ObjectOutputStream. Понятие за колекции (класът Collection).

Литература по темите:

• Светлин Наков и колектив, Въведение в програмирането с Java, Национална академия по разработка на софтуер, София, 2008.

• Шилдт Хърбърт,Java 2 - Ръководство на програмиста, Софтпрес, 2009.

• Deitel P., H.Deitel, Java – How to program, 9th Edition, Prentice Hall, 2012.

• Bruce Eckel, Thinking in Java, Fourth Edition, Prentice Hall, 2007.

• Flanagan David, Java in a Nutshell, 5th Edition, O’Reilly Media, 2005.

• Niemeyer P., Jonathan

Средства за оценяване:

Текущото оценяване съдържа два теста, провеждани през седмата и четиринадесетата седмица на семестъра. Крайната оценка се образува от средно аритметичното на двете оценки. За да бъде успешно текущото оценяване е необходимо оценките от тестовете да са минимум среден (3).