CSCB013 Компютърни мрежи

Анотация:

Целта на курса е студентите да се запознаят с основните понятия в компютърните мрежи. Разгледани са технологиите използвани в локалните и глобалните мрежи, локалните виртуални мрежи, безжичните локални мрежи, методите за отдалечен достъп до локални мрежи, както и частните виртуални мрежи. Особено внимание е обърнато върху защитата на мрежата.

прочети още
Информатика

Преподавател(и):

доц. Емил Стоилов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните понятия и терминология на компютърните мрежи.

• Принципите на изграждане на компютърни мрежи.

2) могат:

• Да инсталират локални компютърни мрежи.

• Да проектират по-сложни компютърни мрежи.

• Да проектират връзката между локални и глобални мрежи.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и умения:

• по компютърни архитектури

• по TCP/IP протоколи (CSCB012)Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение в мрежите.

2. Категоризиране на мрежите.

3. Основни дефиниции в локалните мрежи (LAN).

Методи за сегментиране на LAN.

4. Използване на мостови технологии в локалните мрежи.

5. Локална мрежа Ethernet.

6. Виртуални локални мрежи (VLAN).

7. Магистрални технологии при VLAN. Приложения.

8. Безжични локални мрежи (WLAN).

9. Оптични технологии в локалните мрежи.

10. Глобални мрежи (WAN). Технологии използвани в глобалните мрежи.

11. Перспективни WAN технологии. Връзки между LAN и WAN.

12. Отдалечен достъп. Виртуални частни мрежи (VPN).

13. Заплахи в компютърните мрежи и защита от тях.

Литература по темите:

1. Stoilov Emil: Computer Networks, ISBN 9789545355096, Sofia, NBU,

2008 (електронен вариант на книгата е качен в този курс на

системата MOODLE на НБУ)

2. Shinder Debra Littlejohn: Computer Networking Essentials,

Cisco Press, 2002.

3. Пълните лекции в pdf формат са качени в системата MOODLE

на сайта на НБУ.

Средства за оценяване:

По време на курса ще бъдат проведени две контролни упражнения. На всяко от тях ще трябва да развиете по два въпроса от конспект. Освен това на всяко контролно упражнение ще има 10 допълнителни въпроса под формата на тест с няколко възможни отговора. На всеки от тези въпроси трябва да посочите всички верни отговори и нито един грешен, за да бъде зачетен отговорът за верен. Първото контролно упражнение обхваща материала преминат на лекциите до момента на контролното упражнение, второто контролно упражнение – останалия материал. За освобождаване от изпит е необходима положителна оценка (най-малко Среден 3.00) и от двете контролни упражнения. Всеки от трите компонента на контролното упражнение – отговорът на първия въпрос, отговорът на втория въпрос и отговорите на 10-те тестови въпроса носят по 33%. За оценка Среден (3) е необходимо да докажете отлично владеене поне на 50 % от материала. Изпитът ще съдържа три въпроса и тестова част от 20 допълнителни въпроса.