OOOK012 Българското общество и държава между възходи и падения

Анотация:

Основната цел на курса е не да повтори придобитите в училище знания по българска история, нито да разшири събитийната фактология, а да даде един друг поглед, една друга и по-широка фактология за разбиране на нашата история.Всеки от нас си е задавал въпроса "кои сме ние българите, по какво приличаме и по какво се различаваме от другите и защо?". Несъмнено отговорите се намират в нашето минало.

Многовековната българска държава е имала моменти на величие, но и периоди на срив и разпад. Ние често романтично преекспонираме периодите си на величие и възход, но и неоснователно често се подценяваме и очерняме. А вярната самооценка е основата за успеха, както на всеки човек, така и на обществото като цяло. Това е особено важно за мледите хора, на които предстои да променят този свят.

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Лъчезар Стоянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите този курс:

Ще знаят: повече за миналото на своя народ и държава и ролята на минали събития и личности за нашта настояща действителност.

ще могат: по-ясно да осъзнават своята отговорност на продължители на усилията на предишните поколения за превръщането на България в пълноправен и достоен и член на семейството на европейските народи и държави.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. За връзката между общество, народ, нация и държава.

2. Основаването на Дунавска България и прабългарската държавна традиция.

3. Управлението на св. Княз Борис І като цивилизационен избор и поврат.

4. Идеята за държавност у българите и основаването на Второто българско царство. България между Изтока и Запада по времето на Асеневци.

5. Българите в Османската империя. Православната църква и българската народностна традиция.

6. За делото на Отец Паисий. Универсално и специфично в българската национална идеология.

7. Българският Великден. Черковната борба като средство за духовна еманципация и политическо утвърждаване.

8. Създаване на модерната българска държава. Изработване и характер на Търновската конституция.

9. Българският национален въпрос. Борби за единство между нация и държава.

10. Между възторга и покрусата – България във войните от 1912 – 1918 г..

11. Кризата на българското общество и алтернативните държавни модели. Либералната, комунистическата и фашистката идеология – на власт и в опозиция.

12. Наложеният избор (1944-1947). Великите сили, комунистите и опозицията.

13. Българското общество в прегръдките на комунистическата тоталитарна държава.

14. Възвръщане към ценностите на либералната демокрация и европейската идентичност.

15. Тест

Литература по темите:

Божилов, И., В. Гюзелев. История на Средновековна България. Т.1. С., 1999

Георгиева, Цв., Генчев, Н. История на България ХV-ХІХ в. Т.2. С., 1999

Гюзелев, В. Княз Борис І (България през втората половина на ІХ в.). С., 1969

Жечев, Т. Българският Великден или страстите български. С., 1980

Лалков, М. България след Освобождението 1878-1912. Лекционен курс. С., 2001

Марков, Г. България в Балканския съюз срещу Османската империя 1912-1913. С., 1989

Методиев, В., Стоянов, Л. Българските конституции и конституционни проекти. Второ допълнено издание. С., 2003

Стателова, Ел., Грънчаров, Ст. История на Нова България 1878-1944 г. Т.3. С., 1999

Тодорова, О. Православната църква и българите ХV-ХVІІІ в. С., 1997

Средства за оценяване:

Реферат - 40%

Тест - 50%

Участие в семинар - 10%