OOOK002 Въведение във философията

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с основните философски понятия и проблеми, както и със най-значимите имена във философията.

Курсът дава възможност да бъде направена връзка между тази проблематика и индивидуалния опит на всеки студент.

По време на занятията се показват различните стратегии и пътища, които използва и изминава философията в своето историческо развитие.

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Ясен Захариев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Кои са основните проблеми и понятия, с които борави философията.

• Какво е личното им отношение към тези проблеми.

2) могат:

• Да разбират и използват философските понятия в езика и мисленето си.

• Да правят идеите си по-ясни и да ги изразяват по-разбираем начин.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план на курса

1. Уводна тема: Понятие за философия – смисъл, цели и обхват на курса.

2. Начала на философията. Мит и философия.

3. Физика и метафизика. Предсократици.

4. Философията като диалог – Сократ и Платон.

5. Философия и наука при Аристотел.

6. Епикурейство, стоицизъм, скептицизъм.

7. Философия и религия.

8. Философия на Ренесанса..

9. Новото време – Декарт и неговото наследство.

10. Конфликтът между емпиризъм и рационализъм.

11. Решението на Кант.

12. Философията след Кант.

13. Криза на модерността.

14. Философските проблеми в съвременния свят.

15. Заключителна лекция – За ползата от философията.

Литература по темите:

Арент, Х, Човешката ситуация, С. 1997.

Августин, Аврелий, Изповеди, С.1993.

Августин, Аврелий, Малки трактати, С.2001.

Бояджиев, Ц. Античната философия като феномен на културата, С. 1992.

Бояджиев, Ц. Философия на европейското средновековие, С. 1994.

Бъркли,

Вернан, Ж. П., Мит и мислене при древните гърци, С. 1998.

Гадамер, Х. Г., Истина и метод, С. 1997.

Декарт, Р., Събрани съчинения, С.1978.

Дилтай, В., Същността на философията, С. 2001.

Кант, И., Пролегомени, С. 1993.

Касирер, Е., Есе за човека, С.1996.

Кун, Т., Структура на научните революции, С.1996.

Кючуков, Л. Философия, С. 1991.

Лиотар, Ж., Постмодерното, обяснено за деца, С.1993.

Лок, Д., Два трактата за управлението, С. 1996.

Научното познание, С. 1994

Ницше, Ф., Несвоевременни размишления, С. 1992.

Мартен, Жан-Кле, 100 думи за 100 философи, С. 2006.

Паскал, Б., Мисли, С. 1987.

Платон, Диалози, С. 1979-90.

Пол Улф, Робърт, За философията, С., 2004.

Ръсел, Б., История на Западната философия, Т. 1 – 3, С. 1994 - 1996.

Тейлър, Чарлз, Безпокойството на модерността, С. 2001.

Тодоров, Х., Очерци по философия на историята, С. 1996.

Файерабенд, П., Против метода, С.1996.

Философия на изкуството, С. 2003

Хайдегер, М., Същности, С. 1993.

Хусерл, Е., Философията като строга наука, сп. Философски преглед, кн.2, 1992 и кн.1, 1993, С.

Хюм, Д., Трактат за човешката природа, С. 1985.

Ясперс, К. Въведение във философията, С. 1994.

Ясперс, К., Малка школа за философско мислене, С. 1995

Средства за оценяване:

Реферат

Анализ