OOOK120 Празник и празничност

Анотация:

Въвежда в понятията и представите за празник и празничност в историята, и трансформацията на конкретни феномени от древността до съвремието. Подробно се разглежда примерът на Дионисовите празници на Балканите в античността (мистериални и немистериални), тяхната приемственост и трансформации през Средновековието, Новото време и Съвременността. Съвременните празници и празничност се разглеждат като носещи нагласи от миналото и трансформиращи се в нови типове преживявания.

Цели:

• Да създаде разбиране за съществуването на приемственост между културите в различни епохи и механизмите на диахронната и синхронна приемственост;

• Да въведе в проблемите на културните взаимодействия на древните култури и съвременната култура на Балканите;

• Да създаде основа за разбиране на древните балкански култури и значението им за съвременната балканска и европейска култура.

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Росица Гичева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни названия, понятия и феномени на празника и празничността в различни епохи;

• основни механизми на приемствеността на античната празничност през средновековието, новото време и съвременността;

• основни елементи от античното и средновековно наследство в съвременната празнична култура на Балканите и Европа.

2) могат:

• да разбират феномени на отдалечени във времето култури в съпоставка със съвременната култура;

• да резюмират научна литература и да съставят реферат по темата на курса.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Въведение в работата по курса: тематика, форми на провеждане на занятията, форми на оценяване, електронният курс в MOODLE, електронни задания за оценяване. лекция 2

2 Празникът: думи, понятия-идеи-представи, феномени; празник и делник. лекция с дискусия 2

3 Понятия и идеи: ритуал, сакрално и профанно, религиозно и светско празнуване. лекция с дискусия 2

4 Понятия и идеи: народна и официална, традиционна и модерна празничност. лекция с дискусия 2

5 Празник, общност и индивид: различни светове и лиминалност. Празник и игра. лекция с дискусия 2

6 Ритуал и празник в Античността: полисни, етносни и имперски; народни и аристократични, мистериални и немистериални празници – пример с Дионисови празници. лекция 2

7 Ритуал и празник в епохите на Средновековието и Ренесанса (религиозни и светски празници; народни и дворцови празници): пример с карнавалните празници. лекция 2

8 Трансформации на традиционната празничност в модерното време (приемственост, преобразуване и иновации). Пример с кукерската обредност. лекция 2

9 Механизми на приемствеността: писмена и устна култура; езичество, християнство и атеизъм; традиционна и официална култура. Пример с театъра - фолклорен, класически античен и модерен. лекция с дискусия 2

10 Механизми на приемствеността: диахронен и синхронен, културен или политически; реален или фантазен континуитет. Пример с театъра - фолклорен, класически античен и модерен. лекция с дискусия 2

11 Теренно наблюдение на традиционно или модерно празнуване практическо занимание 2

12 Съвременна празничност: наследства от миналото и празничност в делника. лекция с дискусия 2

13 Съвременна празничност: индивидуално празнуване, екстремни лиминалности. лекция с дискусия 2

14 Съвременна празничност: празници и празнуване в НБУ лекция с дискусия 2

15 Семинар: традиционно, модерно и съвременно празнуване. (или организиране и провеждане на празник на курса). дискусия, практическо занимание 2

Литература по темите:

Основна

Арнаудов 1971: Арнаудов, М. Студии върху българските обреди и легенди. София, 1971.

Байбурин А. К. 1993. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов. СПб.: Наука, 1993.

Бахтин 1976. Бахтин, М. Творчеството на Франсоа Рабле и народната смехова култура на Средновековието и Ренесанса. С., 1976.

Беновска-Събкова, М. 1994. Българската маскарадна обредност в контекста на европейската традиция. - Българска етнография, 1994, № 3 - 4, с. 3-15.

Богданов 1989. Богданов, Б. История на старогръцката култура, София, 1989. – ч. ІІ, гл. VІ и VІІ.

Богданов 2007. Богданов, Б. "Един поглед към разбирането за култура в Древна Гърция". В: Култура, общество, литература. Текстове по културна антропология на античността. ИК „ЛИК”, София, 2007, с. 42-57.

Богданов 2007. Богданов, Б. "Празникът в старогръцката култура". В: Култура, общество, литература. Текстове по културна антропология на античността. ИК „ЛИК”, София, 2007, с. 58-72.

Богданов 2007. Богданов, Б. "Всекидневие и частен живот в епохата на атическата класика". В: Култура, общество, литература. Текстове по културна антропология на античността. ИК „ЛИК”, София, 2007, с. 73-86.

Богданов 2010а: Богданов, Б. Празникът в традиционната и модерната култура. В: Минало и съвременност: научни есета. София, Нов български университет, 2010, с. 34-46. Електронна публикация с дискусия в Богдан Богданов, Официален сайт - http://www.bogdanbogdanov.net/forum_arch_bg.php?page=discussion_show&discID=31

Богданов 2010б: Богданов, Б. Кукерските игри, Дионисовите празници и атическият театър и драма. В: Минало и съвременност: научни есета. София, Нов български университет, 2010, с. 47-57. Електронна публикация с дискусия в Богдан Богданов, Официален сайт - http://www.bogdanbogdanov.net/forum_arch_bg.php?page=discussion_show&discID=32

Богданов 1998: Богданов, Б. Роли, празници и представления. В: Промяната в живота и текста: реторични есета. 1998 г. Първа публикация http://bogdanbogdanov.net/pdf/48.pdf ; Втора, допълнена и променена публикация http://bogdanbogdanov.net/pdf/47.pdf

Венедиков 1983: Венедиков, Ив. Медното гумно на прабългарите. София, „Наука и изкуство”, 1983.

Георгиева 1981: Георгиева, Ив. За континюитета на античната култура в Българската народна култура. В: България в света от древността до наши дни. т.2, , София, 1981.

Гичева-Меймари, Р. 2009 - Любов и обезсмъртяване в изстъпленията на дионисовите празници. Платон, „Федър” и Еврипид, „Вакханки”. В: Богдан Богданов, Официален сайт, публикувано на 1ноември 2009 г. , с дискусия- http://www.bogdanbogdanov.net/forum_bg.php?page=discussion_show&discID=17

Гичева-Меймари, Р. 2011 - Останки от антична музика в традиционната балкано-анатолийска музика? В: Богдан Богданов, Официален сайт , публикувано на 17 януари 2011 г., с дискусия – http://www.bogdanbogdanov.net/forum_bg.php?page=discussion_show&ofs=1&discID=36

Гичева-Меймари, Р. 2007 - Куковден – Дионисов или Кабирически обред? Част І. Обредът. В: МИФ 12, сборник на деп. История на културата в НБУ, София 2007, с. 153-186. обем 30 ст. стр.

Гичева-Меймари, Р. 2007 - Куковден – Дионисов или Кабирически обред? Част ІІ. Името. В: сп. “Проблеми на изкуството”, 2007, кн. 1, с. 36-51.

Гичева-Меймари, Р. 2009 - Куковден – Дионисов или Кабирически обред? Част І.2. Обредни действия, храна, забрани, роли. В: Българска етнология, 2009; №3, с. 46-66.

Елчинова, М. 2008. Ритуал и видове ритуално действие – В: В.Гарнизов, Цв. Лазова (съст.) Ловци на умове, ІІІ. София, НБУ, 2008, с. 45-63

Етнография на България 1983: Етнография на България. т.І-ІІІ. София, БАН, 1983.

Женеп, А. ван, 1992. Класиране на обредите. – В: АВС на етнологията. I. София, УИ „Св. Кл. Охридски”, 1992

Маринов 1994: Маринов, Д. Народна вяра и религиозни народни обичаи. София, 19942.

Михайлова, Г., 2002, Маскирани ли са маскираните персонажи, Монографии 1 МИФ, Департамент История на културата, Нов български университет, София.

Овчаров 1996. Д. Овчаров (ред.). Празници и зрелища в европейската културна традиция през Средновековието и Възраждането. Летни научни срещи 1995, София, 1996.

Стаменова, Ж. 1982. Кукери и сурвакари. Cофия, ДИ Септември.

Стойнев, А. (ред.) 1994. Българска митология: енциклопедичен речник. София, 7М+Логис, 1994.

Търнър, В. 1999. Ритуалният процес: структура и антиструктура. София, ЛИК, 1999.

Хьойзинха, Й. 1982. Хомо Луденс. Превод от холандски: Злата Техова. София: Наука и изкуство, 1982. онлайн- http://chitanka.info/text/17232/11#textstart

Янева, Ст. 1998. Кукерската маска – лице от отвъдното. В: Етнографски проблеми на народната духовна култура, т. 5, София, с. 274-311.

Burkert 1985: Burkert, W. Greek Religion: Archaic and Classical. Blackwell (Harvard-Cambridge-Massachusetts 1985, 19872).

Burkert 1987& Burkert, W. Ancient mystery cults. Cambridge, Massachusetts, London, Harvard University Press, 1987.

Dawkins, R. W., 1906, The Modern Carnival in Thrace and the Cult of Dionysus. In: The Journal of Hellenic Studies , Vol. 26, (1906), pp. 191-206 Published by: The Society for the Promotion of Hellenic Studies Article Stable URL: http://www.jstor.org/stable/624371

Dodds 1951: Dodds, E. R. The Greeks and the Irrational. Berkeley Los Angeles, University of California Press, 1951, 2004.

Gennep, A. van. 1909. Les rites de passage. Paris, 1909.

Gicheva, R. 2002 - Dionysos Bromios. The Rite. In: Proceedings of the 8th International Congress of Thracology. Sofia–Yambol 25-29 September 2000. International Foundation Europa Antiqua & Institute of Thracology. Sofia, 2002, vol. II, 927-940.

Kakouri 1965: K. Kakouri, Dionysiaka. Aspects of the Popular Thracian Religion of Today. G.C. Eleftheroudakis (Athens 1965).

Kerenyi 1996: Kerenyi, K., R. Manheim. Dionysos: Archetypal Image of Indestructible Life. Princeton University Press, (1976) 1996.

Lawson 1910: Lawson, J. C. Modern Greek Folklore and Ancient Greek Religion: A Study in Survivals. Cambridge, 1909. Re-printed in 19642, and by Kessinger Publishing, 20033.

Допълнителна

Арнаудов 1943: Арнаудов, М. Български народни празници. София, 1943.

Арнаудов 1996: Арнаудов, М. Очерци по българския фолклор. т.2, София, 19963.

Богданов 1991: Богданов, Б. Орфей и древната митология на Балканите. София, УИ, 1991.

Богданов 1999: Богданов, Б. Екстаз и ентусиазъм (За вертикалното моделиране на света и свързаната с него шаманска идеология). В: Маразов, И. (ред.), МИФ-5 Културното пространство І. София, НБУ, 1999, с. 147-158.

Вакарелски 1990: Вакарелски, Хр. Български погребални обичаи. София,1990.

Венедиков 1985: Венедиков, Ив. Сватба, в: МИФ-1, София, 1985, с. 7-36.

Венедиков 1987: Венедиков, Ив. Златният стожер на прабългарите. София, 1987.

Венедиков 1992: Венедиков, Ив. Раждането на боговете. София, Аргес, 1992.

Гичева, Р., 1997, “Змеевата сватба” в апликациите от Летница, в: Проблеми на изкуството, 1997/3-4/59-65.

Гичева, Р. 2001 - Яйцето в дионисовите мистерии и лазарските обреди. В: МИФ-7: ????????? на акад. Дмитрий Раевский, Департамент “История на културата”, НБУ, София, 2001, с. 526-551.

Гичева-Меймари, Р. 2008 - Баклата в древните мистерии и Балканската традиционна култура. В: Докторантски четения на Департамент „История на културата”, НБУ, София, 2008, с. 85-103,

Гичева-Меймари, Р. 2008 – Богини и свещени растения в гробницата от Свещари. В: сп. “Проблеми на изкуството”, 2008, кн. 2, с. 3-10.

Гичева-Меймари, Р. 2011 – Обредите на Бромиос според епиграфски сведения. В: Попов, Д. (ред.) In Memoriam Ivani Venedikov. Institutes o Balkan Studies & Center of Thracology, Bulgarian Academy of Science, Sofia, 2011, p. 127-148.

История на религиите 1996: История на религиите. Енциклопедия. т. І. ИК “Прозорец”, С., 1996.

Краев 1996. Краев, Г. Български маскарадни игри. София, ИК Алиса-7.

Литаврин 1984: Литаврин, Г.Г. Как са живели византийците. София, 1974, 19842.

Маразов 1992а: Маразов, Ив. Мит, ритуал и изкуство у траките. София, УИ “Св. Климент Охридски”, 1992.

Маразов 2000: Маразов, Ив. Траките и виното. Русе, Дунав прес, 2000.

Маразов 2011: Маразов, Ив. Мистериите на Кабирите в Тракия. София, „Захарий Стоянов”, 2011.

Миков 1985: Миков, Л. Първомартенска обредност. София, 1985.

Миков 1990: Миков, Л. Български великденски обреден фолклор. София, 1990.

Райчевски, Фол 1989: Райчевски, Ст., В. Фол, Кукерът без маска. УИ “Св. Климент Охридски”, София, 1989.

сб. Античность и Византии. Москва, 1975.

Фол 1991: Фол, Ал. Тракийският Дионис. Книга първа. Загрей. УИ “Св. Кл. Охридски”, София, 1991.

Фол 1994: Фол, Ал. Тракийският Дионис. Книга втора. Сабазий. УИ “Св. Кл. Охридски”, София, 1994.

Фол 1994а: Фол, Ал. Обред и драма. - Проблем на изкуството, 1994/3/10.

Фол 1995: Фол, Ал. Химните на Орфей. София, Борина, 1995.

Фол, Нейкова 2000: Фол, В., Р. Нейкова, Огън и музика, АИ “Проф. М. Дринов”, Изд. ТИЛИА, С., 2000.

Шаму 1979. Шаму, Фр., Гръцката цивилизация, С 1979.

Delavaud-Roux 1993: Delavaud-Roux, M.-H. Les danses Armees en Grece Antique. Paris, 1993.

Delavaud-Roux 1995, Delavaud-Roux, M.-H. Les danses Dionysiaques en Grece Antique. Paris, 1995.

Detienne 1981: Detienne, M. Between Beasts and Gods, in: Myth, Religion and Society, p. 215-228, Cambridge, 1981.

Deubner 1956: Deubner, L. Attische Feste. Berlin, 1956.

Harrison 1903: Harrison, J.E. Prolegomena to the Study of Greek Religion. Cambridge, 1903.

Hussey 1990: Hussey, J. M. The Orthodox Church in the Byzantine Empire. Oxford University Press, 1990.

Kerenyi 1967: Kerenyi K. Eleusis: archetypal image of mother and daughter. Ralph Manheim. New York, Bollingen Series LXV 4, Pantheon Books; London, Routledge and Kegan Paul, 1967.

Lawler 1964: Lawler, L. The Dance in Ancient Greece. London, 1964.

Lonsdale 1993: Lonsdale St. Ritual Play in Greek Religion. Baltimore and London, 1993.

Nilsson 1925: Nilsson, M. A History of Greek Religion. Oxford, 1925.

Nilsson 1940: Nilsson, M. Greek Popular Religion. Oxford, 1940.

Nilsson 1975: Nilsson, M. The Dionysiac Mysteries of the Hellenistic and Roman Age. New York, 19752.

Otto 1993: Otto, W.F. Dionysus: Myth and Cult. (Transl., Ist ed. 1965), Dalas, 19935.

Parke 1997: Parke, H.W. Festivals of the Athenians. London, 1997.

Rautman 2006: Rautman, M. L. Daily Life in the Byzantine Empire. Greenwood Publishing Group, 2006.

Rohde 1925: Rohde, E. Psyche: the Cult of Souls and Belief in Immortality among the Greeks, transl. By W. B. Hillis, London, 19259.

Seaford 1981: Seaford, R. Dionysiac Drama and the Dionysiac Mysteries. In: The Classical Quarterly, New Series, Vol. 31, No. 2 (1981), pp. 252-275. Published by: Cambridge University Press on behalf of The Classical Association Article Stable URL: http://www.jstor.org/stable/638531

Segal, Ch. 1989: Segal, Ch. Song, Ritual and Commemoration in Early Greek Poetry and Tragedy. In: Oral Tradition, 4/3 1989, 330-359.

Segal, Ch. 1997: Segal, Ch. Dionysiac Poetics and Euripides' Bacchae: Expanded Edition. Princeton University Press, 1997.

Sherratt 2004: Sherratt S. Feasting in Homeric Epic. In: Hesperia, Vol. 73, No. 2, Special Issue: The Mycenean Feast (Apr. - Jun., 2004), pp. 301-337.

Simon 1983: E. Simon, Festivals of Attica. An Archaeological Commentary. University of Wisconsin Press, Wisconsin, 1983.

Skedros 2000: Skedros, J. C. Canons of the Council in Trulo (692CE). In: (ed.)Valantasis, R. Religions of Late Antiquity in Practice. Princeton University Press, 2000, p. 289-302.

Trombley 1978: Trombley, F. R. "The Council in Trullo (691-692): A Study of the Canons Relating to Paganism, Heresy, and the Invasions. In:Comitatus 9 (1978), 5f.

Trombley, F. R. 2001: Trombley, F. R. Hellenic religion and christianization. Vol. 1-2. BRILL, 2001.

Winkler, Zeitlin 1992: Winkler, J., F. Zeitlin (ed.), Nothing to do with Dionysos? Athenian Drama in Its Social Context. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1992.

Средства за оценяване:

Крайната оценка за работата в курса може да бъде получена чрез минимум две оценки в следните възможни комбинации:

- две текущи оценки,

- двете форми на изпитно оценяване,

- или смесено (една текуща и една изпитна оценка).

.

ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ

Една задължителна и една избираема задача (от няколко предложени):

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА задача - реферат (или пърформънс на празник)

ИЗБИРАЕМИ ЗАДАЧИ - участие в дискусии, презентация или електронен тест

.

ОЦЕНЯВАНЕ ЧРЕЗ ИЗПИТ

Реферат - писмена и устна форма (събеседване по темата на реферата)