OOOK073 Що е парламентарна държава - история и функциониране

Анотация:

Общообразователният курс за знание - Що е парламентарна държава, представя най-важните форми и компоненти, тяхното функциониране, които оформят парламентарната същност на държавата. Темите в курса проследяват историческото развитие и политико-философската обосновка на проявленията на парламентарната държава, като в същото време в съпоставителен план разглеждат историята на парламентарната държава в частен смисъл - България.

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Екатерина Михайлова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще знаят какво е пралманетрана държава, ще познават основните нейни компоненти, както и характерните им функции и задължения.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Парламентарно управление в правовата държава

Историческа поява;

Корени на парламентаризма;

Държавата, Възникване и понятия;

Разделение на властите-законодателна, изпълнителна и съдебна власт

2. Българската парламентарна традиция

Българският конституционен дебат през втората половина на 19 век.;

Основа на писаното българско право и конституционен ред;

Учредителното събрание и конституционния дебат от 1879г.;

Търновската конституция;

Исторически последици от Търновската конституция.

3 Парламентарната държава и комунистическия тоталитаризъм

Димитровската конституция (1947-1971г.);

Живковската конституция (1971-1990г.);

Кръглата маса и промените на Живковата конституция през 1990г.

4. Конституцията от 1991г. и правовата държава

Седмо Велико Народно събрание;

Предимства и недостатъци на Конституцията.

5. Пряка и представителна демокрация

Понятие за демокрация.

Пряка демокрация;

Представителна демокрация;

6. Политически партии

Партии, Избори;

Видове избори-президентски, местни, парламентарни;

7. Изборни системи

Мажоритарна избирателна система;

Пропорционална избирателна система.

8 Структура и правомощия на парламента

Състав, мандат, срокове;

Правомощия;

Императивен или свободен мандат;

9. Организация на парламентарните процедури

Правилници за работа на парламентите;

Публичност на процедурите и гласуване в парламента;

10. Статут на народните представители

Имунитети-национални и в ЕП

Гласуване, заплащане, превилеги;

Срещи, приемни, лобиране, конфликт на интереси.

11. Законодателна дейност

Законодателна инициатива;

Приемане на актове на парламента;

Бюджет.

12. Парламентарен контрол

Въпроси и питания, разисквания;

Политическа отговорност на правителството;

Вот на доверие и вот на недоверие.

13. Конституционният надзор-теория и практика

Конституционен съд;

Конституционно правосъдие в България;

Правомощия на Конституционният съд;

Политически аспекти на дейността на българския конституционен съд.

14. Други форми на конституционен контрол

Ролята на президента в законодателната дейност на парламента;

Омбудсман.

15. Европейският парламент

Структура, правомощия, начин на избиране;

Отношения между ЕП и Националните парламенти.

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯ

• Посещение на Народното събрание по време на пленарно заседание;

• Посещение на Народното събрание по време на заседание на постоянна комисия.

Литература по темите:

Литература:

Монтескьо, Ш. За духа на законите, С., 1984.

Баламезов, Ст., Конституционно право, Ч. І, ІІ, С., 1993.

Владикин Л., Организация на демократичната държава. С., 1992.

Владикин, Л., Общо учение за държавата, С., 1992.

Гергинов, Ал. Парламентаризмът и поемането на властта. С., 1907.

Гешева, Й., Държавната институция Велико народно събрание 1879-1911г., С., 2001.

Дал, Р., За демокрацията, С., 1999.

Друмева, Ем., Конституционно право, С., 1998.

Караджов, Д., Парламентарният режим при еднокамарната система, с оглед на конституционно-парламентарната практика в България. С., 1929.

Манолова, М., Парламентаризмът в България, 1879-1894, С., 1989.

Манолова, М., Парламентарното управление в България 1894-1912 г., С., 2000.

Г. Близнашки, Принципи на парламентарното управление, С., 1997г.

Методиев, В., Стоянов, Л., Българските конституции и конституционни проекти, С., 2003.

Михайлова, Ек., Парламентаризъм и правова държава в България, С.,2004.

Правилници за организация и дейността на Народното събрание,

Практика на Конституционния съд на Р България.

Стенографски дневници на Народното събрание

Интернет страниците на НС, МС, Президент, КС и др.

Средства за оценяване:

1. Самостоятелна работа по тема, която се определя в хода на лекционния курс.

2. Тест в платформата за ЕО - Moodle НБУ