SODB413 Основни принципи на превенция, диагностика и терапия при езикови и речеви нарушения

Анотация:

• Курсът представя традиционните и основни методи и идеи за превенция, диагностика и терапия на езиковите и речеви нарушения.

• Курсът има за цел да запознае студентите с основните принципи за диагноза и диференциална диагноза в областта на логопедията, принципите за класификация и терапия на комуникативните нарушения.

• Да стимулира интерес към спорните въпроси относно атипичното комуникативно поведение в детска възраст. Да стимулира интерес към изследвания на езиковото и речевото функциониране и свързаните с тях – когнитивни, доакадемични и академични умения, социална интеракция, игрови умения, обща и фина моторика, семейно функциониране, умения за самообслужване.

• Да запознае студентите с основни подходи за функционална оценка на деца с езикови и речеви нарушения.

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

проф. Виолета Боянова  д-р
доц. Екатерина Тодорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Основни знания в областта на логопедичната интервенция при деца с комуникативни нарушения - превенция, диагностика и терапия.
Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Предмет и задачи на диагностиката на езиковите, речевите и говорните нарушения.

2 Параметри на дизонтогенезата.

3 Общи и специфични закономерности на аномалното развитие. Основни принципи за изследване на комуникативните нарушения.

4 Методи за изследване. Видове процедури при изследване на комуникативни умения.

5 Диагноза и диференциална диагноза. Съвременно състояние на диагностиката на комуникативните нарушения.

6 Аспекти на вербалната комуникация.

7 Основни инструменти за диагностика на езиковото и речевото функциониране и свързаните с тях области.

8 Обща характеристика на комуникативните нарушения. Класификация на комуникативните нарушения.

9 Функционална оценка на деца с комуникативни нарушения. Снемане на анамнеза – основни принципи и методи. Оценка на интелектуалното функциониране.

10 Оценка на когнитивното развитие – Част 1.: пространствени ориентации, времеви представи, пръстов гнозис, цветови гнозис, геометрични фигури.

11 Оценка на когнитивното развитие – Част 2.: внимание, памет, мисловни процеси, разбиране на качествени антонимни значения.

12 Оценка на когнитивното развитие – Част 3.: рисунка на човешка фигура, рисунка на дърво, конструктивни умения.

13 Оценка на артикулацията и езиковата изява.

14 Оценка на писмената реч – четене, писане.

15 Терапевтични подходи при езикови, речеви и говорни нарушения.

Литература по темите:

1. Матанова В. (1998). Диагностика на деца с комуникативни нарушения. С., УИ „Св. Климент Охридски“.

2. Матанова В. (2001). Дислексия. С., СОФИ-Р.

3. Матанова В. (2003). Психология на аномалното развитие. С., СОФИ-Р.

4. Матанова В. (2008). Аутизъм. С., СОФИ-Р.

5. Матанова В., Е. Тодорова (2013). Ръководство за прилагане на методика за оценка на образователните потребности на децата и учениците, С., Институт за психично здраве и развитие.

6. Международна класификация на болестите, 10-та ревизия (2003, МКБ-10). Психични и поведенчески разстройства: клинични описания и диагностични указания (в съответствие с: The ICD-10. Classification of mental and behavioral disorders: Clinical and diagnostic guidelines, WHO, Geneva, 1992). Второ издание, С., НЦОЗ/БПА, 2003.

7. Пирьов, Г. (1998). Детето, София: Веда Словена-ЖГ.

8. Тодорова Е. (2005). Диагностика на езиков дефицит при дислексия, Част І. С., Изд. ЛЦ Ромел.

9. Тодорова Е. (2005). Диагностика на езиков дефицит при дислексия, Част ІІ. С., Изд. ЛЦ Ромел.

10. Тодорова Е. (2007). Дислексия. Специфични нарушения на способността за учене, С., Изд. на НБУ.

11. Тодорова Е. (2013). Специфични артикулационни нарушения през детството, С., Изд. На НБУ.

12. Barkley, R. A. (2006). "Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Nature, Course, Outcomes, and Comorbidity". Archived from the original on 8 July.

13. Baron-Cohen, S (2008). Autism and Asperger Syndrome: The Facts. OUP.

14. Bates E. (2007). Language development: The essential readings (Ed. by Michael Tomasello), Oxford Blackwell Publishing.

15. Braisby N. (2005). Cognitive psychology, Oxford: Oxford University Press.

16. Brunswick, N. (2009). Dyslexia – a beginner`s guide, Oneworld Publications.

17. Davison G., Neale J. (1996). Abnormal psychology, New York, Wiley.

18. Frith, U., Happé, F. (1999). Theory of mind and self consciousness: What is it like to be autistic? Mind and Language, 14; 1-22.

19. Goswami U. (1998). Cognition in children, Hove: Psychology Press.

20. Haynes W., B. Shulman (2001). Communication development. Williams & Wilkins

21. Kaderavek, J.N. (2011). Language Disorders in Children: Fundamental Concepts of Assessment and Intervention, Allyn & Bacon.

22. Leonard L. (2000). Children with Specific Language Impairment, MIT Press.

23. Levy Y., J. Schaffer (2002). Language Competence Across Populations: Toward a Definition of Specific Language Impairment, Psychology Press.

24. Norbury C., J. Tomblin, D. Bishop (2008). Understanding developmental language disorders: from theory to practice, Psychology Press.

25. Oltmanns T., Neale J., . Davison d. C (1995). Case studies in abnormal psychology, New York, Wiley.

26. Passer M., Smith R. (2004). Psychology: the science of mind and behavior, Boston: McGraw-Hill.

27. Rieber Robert W. (1981). Communication disorders, New York: Plenum Press.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%