SODB402 Психолингвистични теории за овладяване на езика

Анотация:

Курсът запознава студентите с класически и нови теории за развитие на устната и писмената реч. Централно място е отделено на онтогенезата на комуникативните способности в предвербалния и вербалния стадий на развитие, както и на методите за оценка на тези способности. Очертана е спецификата на основните комуникативни системи при човека и преходите между тях. Отделено е специално внимание на индивидуалните стилове на овладяване на речта, видовете комуникация на родителите спрямо децата и рисковите фактори за изоставане в езиковото развитие. Поставят се и проблемите за патологично развитие на езика при деца и възрастни; очертават се границите на понятието „билингвизъм”. Целта на курса е да въведе студентите в проблематиката за „норма”, „маркери за отклонение” и „дефицити в развитието” на вербалната комуникация, както и придобиване на изследователски и консултативни умения.

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

 Славина Лозанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Кои са основните етапи в развитието на човешката комуникация и в какво се изразяват преходите между отделните комуникативни системи; кои са рисковите фактори за развитието на езика и как се прави оценка на комуникативните способности.

2) могат: Да оценяват езиковите способности на деца в различни възрасти и да консултират родителите или обкръжението при нужда.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Психология на ранното детство; психомоторно развитие на детето; когнитивна психологияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Възникване на психолингвистиката

2. Формализъм срещу функционализъм

3. Предвербален стадий на развитие на комуникативните умения. Понятие на „норма” и „маркери за отклонение”

4. Споделено внимание, постоянство на обектите и жест за посочване. Групи деца в риск.

5. Поява на първите думи. Връзка на психомоторно и комуникативно развитие

6. Еднословен стадий в развитието на детето. Прояви на „смесен синтаксис”

7. Двусловни комбинации

8. Индивидуални вариации във вербалното развитие. Понятие за билингвизъм.

9. Вербалното развитие на тригодишните деца. Изследване на разбирането и изразяването

10. Характеристика на персоналния, пространствения и темпоралния дейксис при деца на възраст от 3 до 6 години

11. Развитие на метафонологичните способности. Подготовка за писмена реч

12. Фактори и предпоставки за успешно овладяване на писмената реч

13. Период на физиологични грешки в писмената продукция на учениците

14. Изграждане на функционално четене. Теории за достъп до текста

15. Декодиране и разбиране на текст. Маркери за отклонение

Литература по темите:

Йосифова, Р., Ю. Стоянова. (2009). Между езика и жеста: пространствен и персонален дейксис при незрящи деца и деца със зрително-моторни проблеми. В: Логопедия, VII Национална конференция на НСЛБ: Екипна работа при пациенти с моторни дефицити, 06-08 март 2009, София. Сб. София, изд. ЛЦР.

Попова, В. (2000). Психолингвистика на развитието. Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски”, 2000.

Стоянова, Ю. (2006). Психолингвистични изследвания. София, “Веда Словена – ЖГ”, 2006.

Стоянова, Ю. (2009). Индивидуални вариации във вербалното развитие. София, Университетско изд. „Св. Климент Охридски”, 2009.

Стоянова, Ю. (2011). Ранно езиково развитие. София, «ЛЦР», 2011.

Стоянова, Ю., Р. Йосифова, М. Поппандова, Р. Нецова. (2010). Диагностика и превенция на езика 3-4. София, „ЛЦР”, 2010.

Тодорова, Е., Р. Якимова. (2007). Поява и функции на предвербалните средства за общуване, в: Сб. Материали от пета национална конференция на НСЛБ, Балчик, 21-24 септ., 2006. София, «ЛЦР», 2007.

Bates, E. (1979). Intentions, Conventions, and Symbols. – In: Cognition and Communication in Infancy. (Ed. Bates, E.) New York, 1979, 33–68.

Bates, E., P. S. Dale, D. Thal (1995). Individual Differences and their Implications for Theories of Language Development. – In: Fletcher, P., B. MacWhinney (eds.). The Handbook of Child Language. Oxford, Blackwell, 1995, 96–151.

Bates, E., L. Camaioni, V. Volterra (1979). The Acquisition of Performatives prior to Speech. – In: Ochs, E., L. L. Schieffelin (eds.). Developmental Pragmatics. New York, 111–130.

Chomsky, N. (1986). Knowledge of Language: Its Nature, Origin and Use. New York, Praeger, 1986.

Slobin, D. I. (1985). Crosslinguistic Evidence for the Language Making Capacity. – In: Slobin, D. I. (ed.). The Crosslinguistic Study of Language Acquisition, Volium 2: Theoretical

Issues. Hillsdale: Lawrence Erlbaum, 1985, 1157–1256.

Tomasello, M., D. I. Slobin (Eds.) (2005). Beyond Nature-Nurture. Essays in Honor of Elizabeth Bates. Mahwah, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, 2005.

Volterra, V., M. C. Caselli, O. Caprici, E. Pizzuto (2005). Gesture and the emergens and Development of Language. In: Tomasello, M., D. I. Slobin (Eds.). Beyond Nature-Nurture. Essays in Honor of Elizabeth Bates. Mahwah, New Jersey, 2005, pp. 3 – 40.

Средства за оценяване:

тестове, курсова работа, реферат, казус