SODB401 Невропатология

Анотация:

Да запознае студентите с неврологичните заболявания, които са свързани с различни форми на комуникативни нарушения , с тяхната специфика, диагностика и терапия.

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

проф. Тома Томов  д-р
проф. Виолета Боянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще се запознаят с етиологията и симптоматиката на различните форми на неврологичните заболявания при които има дизартрия, афазия и други комуникативни нарушения.

Ще усвоят диагностичните техники свързани с идентифицирането на дизартрията и диференциално диагностичинте критерии към отделните форми.

Ще развият представи за аспектите, методите и структурата на логопедичната терапия при дизартрия и практически умения.


Предварителни изисквания:
Да са преминали курс структура и функция на човешкия мозък.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Тема 1- 4 часа Кратък преглед на анатомо-физиологичните основи на нервната система . Централна нервна система – строеж и функции. Периферна нервна система- строеж и функции. Вегетативна нервна система – строеж и функции.

2. Тема 2 – 2 часа .Рефлексна дейност – безусловни рефлекси. Методи на изследване. Условни рефлекси. Патологични рефлекси – методи на изследване и интерпретация на данни.

3. Тема 3 – 2 часа. Двигателни функции- пирамидна и екстрапирамидна системи. Централна парализа – характеристика.Заболявания със симптоматика на централна парализа. Псевдобулбарна дизартрия – прояви и диагностика.

4. Тема 4- 2 часа.Периферна парализа – характеристика. Заболявания със симптоматика на периферна парализа. Булбарна дизартрия – прояви и диагностика.

5. Тема 5- 2 часа. Черепно-мозъчни нерви – устройство и функции. Симптоматика на централна и периферна увреда на черепно-мозъчните нерви. – смесена дизартрия – прояви и диагностика.

6. Тема 6- 2 часа. Екстрапирамедна система – устройств и функци мускулен тонус -

5.Смесена дизартрия – симптоматика, диагноза, диференциална диагноза. Детска псевдобулбарна дизартрия – клинична картина, отражение върху развитието на детето.

6.Логопедична терапия на дизартрия. Основни принципи, етапност, комплексност, клинично-лингвистична насоченост. Основни терапевтични направления – артикулационно, дихателно-фонационно, прозодично, ециково.

7.Структура на логопедичното занятие при дизартрия в отделните етапи на логопедичната терапия. Подготвителна и същинска част на занятието. Динамика на логопедично – терапевтчния процес.

8.Анализ на речевата и неречевата симптоматика на дизартрия – наблюдение, клинично обсъждане, дискусии върху литературен материал и върху наблюдаваното. Формулиране на адекватни диагнози.

9.Наблюдение на логопедична работа при булбарна дизартрия. Съставяне на дългосрочна терапевтична програма и на план за логопедично занятие при булбарна дизартрия.

10.Наблюдение на логопедична работа при псевдобулбарна дизартрия. Съставяне на дългосрочна терапевтична програма и на план за логопедично занятие при псевдобулбарна дизартрия.

11.Наблюдение на логопедична работа при детска псевдобулбарна дизартрия. Съставяне на дългосрочна терапевтична програма и на план за логопедично занятие при детска псевдобулбарна дизартрия.

Литература по темите:

1.Винарская, Е.Н., А.М.Пулатов /1989/. Дизартрия и ее топико-диагностично значение в клинике очаговых поражений мозка. Ташкент, Медицина.

2.Волкова, Л.С./1989/. Логопедия. М., Просвещение.

3.Добрев, Зл., В.Боянова, Д.Георгиева, /1993/. Проблеми на дефектологичната диагностика. Благоевград, Интелект.

4.Мастюкова, Н.И. /1986/. Лечение и востоновительное обучение у детей с ДЦП., Просвещение.

Средства за оценяване:

решаване на казус

тест