SODB400 Психични разстройства (деца)

Анотация:

Курсът представя адаптивното и неадаптивното поведение в аспекта на развитието. Разгледани са най-честите нарушения в детското развитие, методи за изследване, диагностика, терапевтични интервенции, работа в екип и терапевтични програми – практики, основани на доказателства, както и методите за превенция на бъдещи затруднения - поведенчески и емоционални нарушения, подкрепата на децата с нарушения в развитието в общността – интегрирано образование, комплексни програми за грижа, подкрепа на семейството.

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

доц. Маргарита Станкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Характеристиката на видовете нарушения в детсокто развитие

• Методи за диагностика на нарушения в развитието

• Организация и приницип на терапевтични програми за грижа

2) могат:

• Да участват в екип в оценка и терапевтична програма за дете с нарушение в развитието и неговото семейство


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

• Развитийна психопатология – модели, дефиниции, прогноза и развитие.

• Оценката в психопатологията на развитието. Класификационни системи, тестове, интервюта.

• Биологични фактори и детско психично здраве, отношение съм развитието на психопатологията и прогнозата.

• Семейството и културният контекст в развитието на психопатология в детството.

• Училището и обкръжението, отношение към прогнозата.

• Агресия, поведенчески затруднения, опозиционно поведение в детска и юношестка възраст, диагностика, интервенции и превенция, програми за грижа.

• Поведенечски нарушения, диагностика, интервенции и превенция, подкрепа на индивида и семейството.

• Депресия при деца и юноши, суициден риск, оценка и превенция.

• Тревожни разстройства в детсвото – диагностика, терапия, програми за комплексно подпомагане.

• Постравнамично стресово разстройства, особености в детска възраст, разстройства в адаптацията.

• Хиперактивност и дефицит на вниманието диагностика, терапия, програми за грижа.

• Интелектуални затруднения – видове, диагностика, терапевтични програми и превенция.

• Разстройства от аутистичния спектър – диагностика, ранни интервенции, превенция, програми за подпомагане на детето и семейството.

• Психични нарушения при хронични соматични заболявания.

• Нарушения на психологичното развитие, диагностика, интервенции в детското заведение и училището, включващо образование.

Литература по темите:

1. Ачкова, М.р Психиатрия, Знание, 1996

2. Голдберг, Д., С. Бенджамин, Ф.Крийд, Психиатрия в медицинската практика, 1997

3. Франк, В. Психиатрия, Сф., 1995

4. Матанова В., Психология на аномалното развитие. С., Софи-Р., 2003

5. Пирьова, Б. Невробиологични основи на детското развитие, изд. Нов Български Университет, 2008

6. Справочник за диагностичните критерии на ДСН-IV-ТР, София, 2009

7. Achenbach, T. M., Rescorla, L. A. (2000) Manual for the ASEBA preschool forms and profiles, Burlington, VT: ASEBA

8. Achenbach, T. M., Rescorla, L. A. (2004) Mental Health practitioners guide for the Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA) (4ed), Burlington, VT: University of Vermont, Research Center for Children, Youth, & Families

9. Barkley, R. A. (2006) Attention-Deficit Hyperactivity Disorder, Third Edition: A Handbook for Diagnosis and Treatment, The Guilford press

10. Campbell, S. (2002) Behavior problems in preschool children: Clinical and developmental issues (2nd ed.), New York: Guilford Press

Средства за оценяване:

курсова работа

тест