GENB008 Човешкият мозък

Анотация:

Курсът GENB008 Човешкият мозък запознава студентите с устройството и функциите на различните мозъчни структури при човека. Представени са основните етапи от развитието на този важен регулаторен орган, както и методите за изследване на отделните мозъчни функции. Изучава връзката между мозъчна дейност и реализиране на психичните процеси. Като илюстрация на тази взаимозависимост са разгледани и някои основни патологични състояния - както на неврологично равнище ( моторни, сензорни, вегетативни ) , така и психични ( апраксии, агнозии , афазии, апатико-абуличен синдром и др.).

Освен това е представена структурата и функционирането на ендокринната система като втори регулаторен и тясно свързан с нервната система компонент на човешкото тяло и човешкото поведение. Разгледани са най-често срещаните нарушения в човешкото развитие, които са предизвикани от увреди на отделни жлези с вътрешна секреция.

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

проф. Виолета Боянова  д-р
проф. Ивайло Търнев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Устройството на основните елементи на човешкия мозък и ендокринната система. Механизмите на функциониране на тези структури, както и промяната в човешките възможности и поведение при патологичните им изменения. Методите на изследване на мозъка и мозъчните процеси.

2) могат:

Курсът е твърде теоретичен и не предполага овладяване на някакви практически умения.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план на заниманията по семестри

Първи семестър

Лекции

Лекция 1. Тема - 4 часа – Предмет и значение на анатомията и физиологията на човека. . Анатомията като наука. Методи на изследване. Физиологията като наука. Методи на изс8ледване . Анатомо-физиологични особености на нервната система като основна регулаторна система.

• основни понятия – анатомия, възрастова анатомия, топографска анатомия, систематична анатомия, сравнителна анатомия, обща физиология, възрастова физиология, дпециална физиология, неврофизиология, психофизиология.

• основни факти и реалии-????

• големите изследователи и автори в областта – Хипократ, И.П.Павлов, Робертс и Пенфилд,

Лекция 2. Тема - 4 часа . Нервна система – общи данни и подразделяне на нервната система. Строеж на мозъчното вещество- невронът като основна структурна и функционална единица на нервната система.

• основни понятия –централна нервна система, периферна нервна система,ликворна течност, рецептори, дендрити, аксони,миелинова обвивка, вегетативна нервна система

• основни факти и реалии-????

• големите изследователи и автори в областта –????

Лекция 3. Тема - 2 часа – Гръбначен мозък- устройство и функции. Периферни гръбначно мозъчни нерви- устройство и функции. На- често срещани заболявания на гръбначния мозък. Методи за изследване на гръбначния мозък и гръбначно-мозъчните функции.

• основни понятия –сиво вещество на гръбначния мозък, бяло мозъчно вещество, предни, задни и странични рога на сивото вещество на гръбначния мозък, гръбначно-мозъчен нерв, лумбална пункция, ядрено-магнитен резананс.

• основни факти и реалии-????

• големите изследователи и автори в областта –

Лекция 4. Тема - 2 часа – Главен мозък – основно подразделяне. Мозъчен ствол – устройство и функции на отделните компоненти на мозъчния ствол. Продълговат мозък, мост, среден мозък – най- често срещани нарушения при увреда на мозъчния ствол. Малък мозък- устройство и функции.

• основни понятия – мозъчни хемисфери, мазолесто тяло, булбус, ромбичен мозък, Варолиев мост, среден мозък, мозъчни стомахчета, пирамиди и пирамеден път.

• основни факти и реалии-????

• големите изследователи и автори в областта –

Лекция 5. Тема - 4 часа – Краен мозък- устройство на крайния мозък и подразделяне. Мозъчна кора – клетъчна структура. Мозъчна кора- челен, тилен, теменен и слепоочен дял –устройство и основни функции. Клиника на най- често срещаните нарушения на крайния мозък.

• основни понятия – кортекс, Силвиева бразда, Роландова бразда, бразда на птичата шпора, гируси, мозъчни полета, базални ядра.

• основни факти и реалии-????

големите изследователи и автори в областта

Лекция 6. Тема - 2 часа – Периферни нерви- черепно-мозъчни периферни нерви- устройство и функции. Двигателни периферни нерви, сетивни ериферни нерви и смесени периферни нерви. Най-често срещани нарушения на функциите на черепно-мозъчните периферни нерви.

• основни понятия – обонятелен нерв, зрителен нерв, макаровиден нерв, троичен нерв, отвеждащ нерв, лицев нерв, слухово-равновесен нерв, езико-гълтачен нерв, блуждаещ нерв, подезичен нерв, добавъчен нерв.

• основни факти и реалии-????

големите изследователи и автори в областта

Лекция 7. Тема - 2 часа – Вегетативна нервна система – устройство и функции..Симпатикова и парасимпатикова вегетативна система. Най- чести прояви на увреждане на вегетативната нервна система.

• основни понятия – соматична нервна система, еферентни и аферентни импулси, вегетативни възли, адреналин, норадреналин, ацетилхолин

• основни факти и реалии-????

големите изследователи и автори в областта

Практически занимания

Семинар 1. Тема – 2 часа

Нови невроизобразителни методи за изследване на нервната система – дискусия върху предварително подготвени от студенти презентации.

Семинар 2. Тема – 4 часа

Методи за изследване на зрителната и слухова сетивност. Лята на сетивните функции за развитие на мозъка. Разглеждане на резултати от изследване на слухова и зрителна сетивност и дискусия върху предварително подготвени от студентите презентации.

Практически занимания

1. Колоквиум 2 часа - Първи тест върху структура на нервната система – 8 отворени въпроса.

2. Колоквиум 2 часа – Втори тест върху висши корови функции на нервната система – 8 отворени въпроса.

Самостоятелна работа на студентите

( Вид на самостоятелната работа. Проверка и индивидуална работа със студентите.)

Естеството на преподавания материал предполага няколко типа самостоятелни работи със студентите:

1. Презентации по предварително зададена от преподавателя тема посочена в семинарните теми;

2. Реферати върху зададена индивидуална тема по желание на студентите.

3. Участие в колоквиум – обща оценка от четрите колоквиума най-малко много добър освобождава студента от изпит.

Самостоятелната работа със студентите се провежда перманентно

Втори семестър

Лекция 8. Тема - 2 часа – Физиология на нервната система- физиологични процеси на невронално равнище. Методи за изследване на нервната система – неврофизиологични методи, невро-изобразителни методи, методи на изследване на нервната система чрез увреждане на мозъчни структури.

• основни понятия – пресинаптична мембрана, постсинаптична мембрана, потенциал на покой, йонна помпа, потенциал на действие, прищъпвания на Ранвие, електроенцефалография, евокирани потенциали.

• основни факти и реалии-????

големите изследователи и автори в областта

Лекция 9. Тема - 2 часа – Физиология на нервната система – рефлексна дейност. Видове рефлекси. Висша нервна дейност- критичен анализ на понятие за първа и втора сигнална система.

• основни понятия – рефлекс, условни и безусловни рефлекси,стволови рефлекси, кожно-лигавични рефлакси, първа и втора сигнална системи, концентрация и подвижност на процесите на възбуждане и потискане в нервната система.

• основни факти и реалии-????

големите изследователи и автори в областта

Лекция 10. Тема - 4 часа – Сетивни функции. Обща сетивност. Зрителна сетивност. Слухова сетивност. Методи на изследване на сетивните функции. Нарушения при увреда на сетивните структури.

• основни понятия – рецептор, тракт, зрителна кора, анопсия, хемианопсия, миопия, хиперметропия, анестезия, глухота,лемнискова и екстралемнискова сетивни системи.

• основни факти и реалии-????

големите изследователи и автори в областта

Лекция 11. Тема - 4 часа – Двигателни функции- пирамидна и екстрапирамидна системи. Методи на изследване на двигателните функции. Най-чести нарушения в развитието на двигателните функции. Болестни разстройства на двигателните функции при увреда на различните мозъчни структури, участвуващи в контрола и реализацията на двигателните процеси.

• основни понятия – двигателни неврони, моторно поле, премоторна зона, парализа, пареза, хипотония и хипертония на скелетната мускулатура, атаксия, акинезия.

• основни факти и реалии-????

големите изследователи и автори в областта

Лекция 12. Тема - 4 часа – Висши корови функции- праксис, гнозис езикови способности. Функционална специализация на мозъчната кора. Нарушения на висшите корови функции- апраксии, агнозии, афазии. Възрастово развитие на нервната система. Хигиена на нервната система.

• основни понятия – първични, вторични и третични корови полета, праксис, апраксия, гнозис, агнозия, езикови способности, афазия.

• основни факти и реалии-????

големите изследователи и автори в областта

Лекция 13. Тема - 4 часа – Ендокринна система. Взаимоотношения между нервна и ендокринна регулация. Жлези с вътрешна секреция и поведенчески нарушения.

• основни понятия - жлези с вътрешна и външна секреция, хормони, хормонална секреция, хормонална регулация, хипер и хипо продукция на хормони.

• основни факти и реалии-????

големите изследователи и автори в областта

Практически занимания

Семинар 3. Тема – 4 часа

Висши корови функции. Езиково развитие и езикова компетентност. Афазии. Гнозис и агнозии. Праксис и апраксии. – Дискусия върху предварително подготвени от студенти презентации.

Семинар 4. Тема – 2 часа

Нарушения на ендокринната система и връзката им с психичните процеси у човека- Дискусия върху предварително подготвени от студенти презентации.

Практически занимания

3. Колоквиум 2 часа – Трети тест върху сетивни функции функции на нервната система – 8 отворени въпроса.

4. Колоквиум 2 часа – Четвърти тест върху ендокринна система – 8 отворени въпроса.

Литература по темите:

. Мавлов,Л,В.Боянова. Анатомия и физиология на човека,

Изд. Алтея,С.,1992,1994,1997г.,2005г

/за студенти по психология, дефектология и педагогика

Средства за оценяване:

Тестове

Колоквиуми с развиване на писмени въпроси

Орална презентация върху методи за изследване на мозъка и тяхното приложение