PSYB700 Невропсихология

Анотация:

Курсът представя постиженията на една млада интердисциплинарна наука, на границата между неврологията и психологията, която използва нарушенията на сетивните, двигателните и езиковите функции за разкриване и управление на когнитивните процеси.

Целите на курса са:

- Да се получат познания за принципите на организация и функциониране на висшите корови функции у човека.

- Да се усвоят основни познания за процесите на изграждане на гнозисните, праксисните и езиковите когнитивни функции.

- Да се разкрие ролята на когнитивните нарушения, вследствие локални мозъчни увреди, за разбиране на нормалното мозъчно функциониране

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

проф. Людмил Мавлов  д.н.
проф. Ивайло Търнев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:
" Студентите трябва да имат основни познания по невроанатомия и неврофизиология

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Невропсихология и висши корови функции. Видове корови полета. Невропсихологията като интердисциплинарна наука.

2. Особености в развитието на ВКФ. Генетични и средови фактори. Пластичност на детския мозък. Критична възраст за изграждането на ВКФ.

3. Гнозис - когнитивна преработка на сензорната информация. Изграждане и функциониране на гнозисните процеси.

4. Агнозии - диагностични предпоставки. Модално- специфични агнозии - зрителни, слухови и тактилни.

5. Надмодални агнозии - пространствени и времеви. Едностранно игнориране. Амузия.

6. Пространствени нарушения - топографска дезориентация. Соматоагнозии. Синдром на Герстман. Акалкулия. Синдром на Балинт.

7. Семинар върху невербалните агнозии.

8. Речев гнозис - слухов и зрителен - изграждане и функциониране.

9. Речеви агнозии - чиста словесна глухота и алексия без аграфия.

10. Семинар върху вербалните агнозии.

11. Праксис - формиране на целенасочени двигателни умения и автоматизирани програми. Взаимоотношения с рефлексните функции и роля на сензорните обратни връзки. Мануален, трункопедален и орален праксис. Речев праксис.

12. Апраксии - диагностични предпоставки. Мелокинетична, идеомоторна, идеационна апраксия. Пръстова, пространствена и конструктивна апраксия.

13. Орална апраксия - постурална и кинетична. Трункопедална апраксия. Говорна апраксия - постурална и кинетична. Апраксична аграфия.

14. Семинар върху невербалните и вербалните апраксии.

15. Писмен колоквиум и разбор върху агнозиите и апраксиите.

II Част

1. Езикът - знакова система. Конкретно (образно) и абстрактно (понятийно) мислене. Езикът като средство за общуване, за евристично мислене и за съхраняване на културалната информация. Формиране на езиковите правила в онтогенезата - фонетика и фонология, семантика и граматика. Език и реч. Езиково формиране у глухи и слепоглухи.

2. Функционално използване на езиковите правила. Езиково кодиране (генериране) и декодиране (разбиране) на вербални съобщения. Речеви (праксисни и гнозисни) и езикови (семантично и граматично кодиране и декодиране) етапи при вербалната комуникация. Езикова компетенция и езикова реализация.

3. Афазии - нарушения на езиковото кодиране и декодиране. Моторни (експресивни) и сензорни (рецептивни) афазии. Аномия и аграматизъм. Парафазии и параграматизъм. Флуентни и нефлуентни афазии. Антериорни и постериорни афазии.

4. Семинар върху езика, речта и техните нарушения.

5. Равнища на вербалната комуникация при продуциране и възприемане на езикови съобщения - йерархичен модел. Функциониране на отделните равнища при здрави нормални индивиди.

6. Изследване и клинични прояви при изолирани и съчетани увреждания на отделни йерархични равнища на вербалната комуникация.

7. Класификация на Лихтхайм - Вернике на афазиите - силни и слаби страни, съвременна интерпретация.

8. Класификация на Лурия на афазиите - силни и слаби страни, съвременна интерпретация.

9. Развитийни нарушения на речевите и езикови функции - вродени дефекти не речевия гнозис и праксис. Смутено развитие на езиковата система. Хиперактивни деца с дефицит на вниманието. Заекване.

10. Писмена реч - формиране и функциониране. Развитийни нарушения - дислексия и дисграфия. Дисортография. Фонологична дислексия и вроден Герстманов синдром.

11. Придобити нарушения на четенето и писането - алексии и аграфии. Видове алексии и аграфии.

12. Семинар върху формите и диагностицирането на речевите и езиковите нарушения.

13. Функционална специализация на церебралните хемисфери - данни от изследване на пациенти с едностранни увреди и разединен мозък.

14. Функционална специализация на церебралните хемисфери - данни при здрави индивиди. Дебати и спекулации върху хемисферните различия.

15. Писмен колоквиум и разбор върху речевите и езиковите функции в норма и патология.

Литература по темите:

1.Лурия А. Р. - "Высшие корковые функции человека".

Москва, Изд. МГУ, 1969.

2. Лурия А. Р. - "Основы нейропсихологии"

Москва, Изд. МГУ, 1973.

3. Мавлов Л. - "Процесът на вербална комуникация- един йеархичен модел".

Специална педагогика, 1997, бр. 3, 28-42.

4. Мавлов Л. - "Фундаментална неврология"(Глава VI - Висши корови функции, стр. 163- 206) и (Глава VII - Корови синдроми, стр. 207- 213).

София, Изд. "Б. Стаменов", 2000 г.

5. Bradshaw J. L., Mattingley J.B. - "Clinical Neuropsychology Behavioral And Brain Science".

San Diego, Academic Press, 1995

6. Heilman K. M., Valenstein E. (Eds.) - "Clinical Neuropsychology"(Third edition).

NY - Oxford University Press, 1993.

7. Kolb B. Wishaw I.Q. - "Fundamentals of Human Neuropsychology" (Forth Edition)

San Francisko, W.H. Freeman and Co., 1996.

8. McCartny R.A., Warrington E.K. - "Cognitive Neuropsychology.

A Clinical Introduction"

San Diego, Academic Press, 1990.

9. Neil Martin G. - "Human Neuropsychology"

London, Prentice Hall Europe, 1998.