OOOK022 Основи на биологията

Анотация:

Лекционният материал представлява съкратен, стегнат курс по обща биология. Колкото повече се навлиза в лекционния материал, надявам се че толкова по-ясно ще се стигне до разбирането, че разглежданата тематика, макар и специфична, се отнася до широк кръг слушатели. Ежедневно в пресата, по телевизията, радиото, компютърните комуникационни системи и всякакви източници на информация се сблъскваме с приблемите на слънчевите циклични изригвания и отражението им върху живота, озоновите дупки,неконтролирано увеличаване случаите на заболявания, внл. СПИН и онкологични страдания. Всеки един от нас е въвлечен в проблемите на модерното хранене и метаболизма, здравословното състояние и фитнес, регулаторните механизми на сексуалния живот. Не оставаме безучастни към проблемите за трансплантация на органите, имунитета, създаването на нови лекарства, изкуствена мускулна тъкан, реагираща на мозъчните импулси, изделия предназначени за ликвидиране на слепота, глухота, различни видове инвалидност и пр., нови биохимични, биофизични и молекулни постижения.

прочети още
Социална работа

Преподавател(и):

проф. Байко Байков  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

След запознаване с материала студентите ще могат да анализират необходимите условия за правилния растеж, развитие, функциониране и значение на съществуващите обратни връзки между клетките в организма и на организма като цяло, ще могат да отдиференцират причините за най-честите страдания. Ще могат да правят разлика между ген, алел, хромозома, ще разграничават функцията на доминантния и рецесивен алел, ролята на генните мутации, генните модификации и възникването на генно обословенните заболявания. Ще изградят представа за човешкия геном, жизнения цикъл на хората, структурата на нервната и ендокринна система, ролята на най-важните жлези с вътрешна секреция, интеграцията между системите и за функционирането на имунната система, както и за възможностите за изграждане на специфична и неспецифична защита.
Предварителни изисквания:
Завършен успешно гимназиален или подобен му общообразователен курс по биология и компютърна грамотност.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Всички представени теми в плана са с лекционна продължителност от 2 учебни часа по 45 минути.

1. Жива и нежива материя. Какво е живот и отличителни характеристики.

2. Схващания за живота върху земята, произхода и организацията му.

3. Клетка - основна структурна еденица, устройство и функци.

4. Клетъчна мембрана - свързваща , а не изолираща я от околната среда.

Клетъчни йонни канали и рецептори.

5. Енергия и енергизиране на биосистемите.

6. Метаболитни процеси, съхранение и пренос на енергия в живите

организми.

7. Фотосинтеза - свела и тъмна фаза. Ензими и Ферментация.

8. Менделова генетика - закони, квадрат на Пънет, наследствени

заболявания.

9. Човешкият геном, генно инженерство, генни модификации /внл. храни/.

10.Човешки жизнен цикъл - етапи, особености, значение за обществото.

11.Размножаване на организмите - размножаване на клетки. Митоза и

мейоза.

12.Размножаване при бозайници и човека.

13.Нервнохормонална регулация на размножителните процеси. Сексуално

предавани заболявания.

14.Организмова специфична и неспецифична заите. Имунитет - активен,

пасивен.

15.Нервна система. Рецептори и нервни анализтори - зрение, слух,

обоняние и вкус.

Литература по темите:

1. Ботев Б., Л.Наков, Д.Буланов. Биология за медицинските ВУЗ,София,

1998.

2. Гарбер М.Биология. Сиела, София, 2006.

3. Кънчев Л. Биология - учебник за НБУ, София,, 2004.

4. Кънчев Л., Ж.Байчев. Репродуктивни ендокринология. София, 2008.

5. Кънчев Л., Ж.Байчев, Д.Качева. Асистирани репродуктивни технологии,

София, 2010.

6. Ридли М. Геномът. Сиела, София, 1999.

7. Poslethwait J.H., J.L.Hopson. The nature of life. McGraw

Publishing Company, N.Y., 1994.

Средства за оценяване:

ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ:

-Самостоятелна работа - 30 %

-Курсова работа - 40 %

-Тест - 30 %

ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ПОВИШАТ ОЦЕНКАТА СИ МОГАТ ДА СЕ ЯВАТ НА ИЗПИТ ВЪРХУ ЦЕЛИЯ МАТЕРИАЛ.