OOOK138 Етнопсихиатрия

Анотация:

• Курсът има за цел да запознае студентите от антропологическа гледна точка с дисциплината етнопсихиатрия като сравнително изучаване на традиционните културни представи за ментално здраве. Етнопсихологията е интердисциплинарна приложна област на границата между сравнителна психиатрия и психологическа антропология..

• Курсът ще въведе основни понятия на етнопсихиатрията и ще представи кратък преглед на развоя й с отбелязване на основните направления и автори.………………………..

• Ще се разгледат в сравнителен план основни културни практики като шаманизъм, баячество, магьосничество и свързаните с тях ритуални дейности и вярвания………..

• Ще се дискутират културните интерпретации на различни видове зависимости, свързани с използването на алкохол, наркотици, храна, както и състояния като транс, екстаз, хипноза, сън и др. в лечебните ритуали на различни народи по света…………………..

• Ще се очертае връзката между народни и професионални психиатри и използването на народните методи за лечение на психиатрични проблеми в съвременната наука.

прочети още
Социална работа

Преподавател(и):

проф. Магдалена Елчинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Какво е етнопсихиатрия и каква е връзката й с други науки като антропология, психология, социология…………………………………………………………………..

• Какви са културните интерпретации на различни психически състояния и стимулации (сън, хипноза, транс, зависимости, въздържание)

• Какви са спецификите на народните и професионалните лечители (психиатри) и доколко може да съществува взаимна приложимост в техните методи

2) могат:

• Да разбират и анализират широкоразпространени културни практики като шаманизъм, баячество, вещерство и магьосничества, ритуал…………………………………………..

• Да дискутират критично алтернативни практики на диагностика и лечение на психически отклонения и проблеми……………………………………………………………………………..


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Какво е етнопсихиатрия? Връзка със сравнителната психиатрия, психологическата и приложната антропология.

Развитие на етнопсихиатрията: от психоанализа през култура и индивидуалност до съвременна психологическа антропология

Развитие на етнопсихиатрията – възгледите на Ж. Деверо, Р. Бастид, А. Клайнман, А. Гейнс

Етнонаука и етномедицина. Представи за болест и физическо и психическо здраве и лечение

Културни представи за душата и за връзката между жива и нежива природа. Свръхестествени сили и същества. Вещерство и магьосничество.

Екстаз, транс, опиянение в ритуала и религията (дискутиране на примери)

Пациенти и лечители в контекста на културата. Културното конструиране на професионалните и народните психиатри

Шаманизъм

Семинар върху шаманизма (представяне на реферати)

Дискусия на филми за шаманизма

Гадателство и заклинателство като лечебни практики. Баене

Соматизиране на психическите проблеми. Баячи, екстрасенси и други алтернативни лечители (представяне на практическа задача)

Травмата като културен конструкт. Расизъм, имиграция и етнопсихиатрия

Дискусия на филм по горната тема

Алкохолизъм, наркомания, хранителни зависимости, депресии и връзката им с културния контекст (финална дискусия)

Литература по темите:

• Ериксен, Т.Х, Ф. С. Нилсен, История на антропологията (История на социалната и културната антропология в една книга), С., 2006

• Тодорова-Пиргова, И. 2003. Баяния и магии. София: ИК „БАН“.

• Фройд, З. 2005. Тотем и табу. София: Миряни.

• Щернберг, Л. Избраничеството. – В: АВС на етнологията. Т. 1. С., 1996

• Devereux, G. 1961. Mohave Ethnopsychiatry and Suicide: The Psychiatric Knowledge and the Psychic Disturbances of an Indian Tribe. Washington: Smithsonian Institution

• Gaines, A.D. (ed.) 1992. Ethnopsychiatry: The Cultural Construction of Professional and Folk Psychiatries. New York: SUNY Press

• Kleinman, A. and B. Good (eds.) 1985. Culture and Depression: Studies in the Anthropology and Cross-cultural Psychiatry of Affect and Disorder. Berkeley: University of California Presss.

• Marsella, A. J. and White, G.M. (eds.) 1982. Cultural Conceptions of Menthal Health and Therapy. Dordrecht: Reidel

Средства за оценяване:

Реферат

Есе

Участие в дискусия