OOOK119 Медии и политика

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които представляват различни форми на учебна натовареност. Различни аспекти, засягащи връзката между политиката и медиите в исторически и теоретичен план. Дискусионен форум, в който студентите следва да приложат интерпретативни умения към проблемите на функционирането на политическото в медиите.

Формиране на оценката – комплексно. От една страна се проверяват теоретичните познания и подготовка на студентите чрез тест. От друга – активността и качеството на участие в дискусионния форум. Основните критерии за оценката са:

• Придобит минимум познания на различните интерпретативни гледни точки към политическите функции на медиите;

• Познания за различните техники и технологии на политическо действие чрез масовата комуникация;

• Практически умения за работа в сферата на политическата комуникация в различни условия – кампания, текуща дейност в партии и институции, медиапланиране и др.;

• Аналитични възможности за интерпретация на медийни политически съобщения.

прочети още
Социална работа

Преподавател(и):

проф. Росен Стоянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Да знаят положителните и отрицателни ефекти при използването на отделните методи и методики за анализ на медийни съобщения.

2) могат:

Да владеят основните категории и понятия на теорията на политическата комуникация.

Да могат да „четат“ и интерпретират смисъла на медийните политически съобщения.

Да придобият минимални умения и знания за работата на медийните консултанти и имиджмейкърите на политици.
Предварителни изисквания:
Студенти с интереси в областите на политиката, обществените комуникации, медиите, маркетинга, социологията.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Власт. Видове власт. „Четвъртата власт”.

2. Медии и демокрация. Същност на политическата комуникация.

3. Пропаганда.

4. Политическа реклама – същност и определения. Работа в групи.

5. Политически имидж. Същност и техники за изграждане. Работа в групи.

6. Политически ПР. Негативна кампания.

7. Политически брандинг.

8. Международни Пъблик афеърс и Правителствен Spin. Пресаташе, връзки с медиите, говорител. Етикет и протокол.

9. Публична личност и публичност. Политическа публичност. Дискусия.

10. Конвенционални и нови медии. Интернет политика.

11. Политика и политическо говорене в медиите.

12. Медии и избори. Практическо занимание.

13. Съвременни политически митове. Дискусия.

14. Спорт, изкуство и политика.

15. Политически комуникации в България – 1990-2013.

Литература по темите:

1. Тицин, Найо (2006). Найо Тицин представя: Иван Костов – отговори. Медиен образ от март 2002 до април 2006, С., Сиела.

2. Тицин, Найо (2003). Найо Тицин: Ваше Величество, колко ви е часът?, 13 години медиен образ, С., Spotlight/Mobilis.

3. Най, Джоузеф С. (1998). Международни конфликти: Теория и история, С., Прагма.

4. Стоянов, Росен К. (2009). Конфликтен дискурс, масмедии и политика, С., НБУ.

5. Стоянов, Росен К. (2011). Медиа бележки, С., НБУ.

6. Стоянов, Росен К. (2016). Комуникационна демокрация, С., НБУ.

7. Стоянов, Росен К. (2016). Политически комуникационни практики, С., НБУ.

8. Сартори, Дж. (1987/1992). Теория на демокрацията, т. I и т. II, С., Център за изследване на демокрацията.

9. Медиите и политиката (2011). Съст. Г. Лозанов, Орл. Спасов. С., Фондация „Медийна демокрация” и Фондация „Конрад Аденауер”.

Средства за оценяване:

Една курсова работа.

Тест.