OOOK115 Култура, минало, национална идентичност

Анотация:

• Курсът проблематизира отношението между култура, минало и национална идентичност, което формира поле, организирано от различни дисциплинни области като история, лингвистика, антропология и други социални науки. Това поле дискутира социалния живот и културната биография на текстове, образност и материални паметници, в които се отлагат традиции и културни наследства и допринася за по-задълбочено разбиране на процесите на формиране на националната идентичност. На студентите се предлагат съвременни гледни точки към проблематиката, както и възможност да анализират актуални текстове и казуси. Така студентите развиват чувствителност към употребите на миналото и способност да мислят в съвременни категории, свързани с разбирането на времето, паметта и формирането на идентичности.

прочети още
Социална работа

Преподавател(и):

доц. Цвете Лазова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Кои са основните развития в полето на знание в пресечната точка между антропология, история, социални науки

• Кои са основните автори, които проблематизират отношенията между култура, минало и национална идентичност

• Коя е основната литература, върху която се изграждат съвремнни гледни точки върху интерпретацията на миналото …………………………………………………………………………………..

2) могат:

• Да разпознават съвременни гледни точки, формирани от социалния контекст на историческото знание

• Да формулират и да представят аргументи за миналото, формирани в съвременен контекст


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въвеждане в проблематиката

2. Културата като поле на социален опит

3. Миналото като културна категория

4. Историята като национален разказ: националните музеи и политики на представяне

5. Историята като преживяване и възприемане от различни социални групи: всекидневни форми на популярно възприемане на миналото

6. Анализ на текст/ казус

7. Социалните рамки на паметта: текстове, паметници, музеи, образователни институции като активни посредници на паметта

8. Анализ на текст/казус

9. Конструиране на места на памет: автентичност и достоверност: какво правим с нежеланите паметници

10. Житейски опит и устна история

11. Анализ на текст/казус

12. Памет и конструиране на наследства: усвояване от сферата на туризма като културна индустрия

13. Обсъждане и представяне на самостоятелни работи

14. Обсъждане и представяне на самостоятелни работи

15. Оформяне на текуща оценка

Литература по темите:

Hroch, M. 1985. The Social Preconditions of National Revival in Europe. A Comparative Analysis of the Social Composition of Patriotic Groups among the Smaller European Nations, Cambridge

Baldwin, E. et al. 1999 Introducing Cultural Studies, London,

Kohl, Ph.,C. Fawsett, 1995 Nationalism, Politics, and the Practice of Archaeology, Cambridge

Meskell, L et al. 1998 Archaeology Under Fire. Nationalism, politics and heritage in the Eastern Mediterranean and Middle East

Hodder, I, S. Hutson, 2003. Reading the Past. Current Approaches to Interpretation in Archaeology. Cambridge

Hamilakis, Y. 2007. The Nation and Its Ruins: Antiquity, Archaeology, and National Imagination in Greece. Oxford

Gellner , Е. Nations and Nationalism, 1983

Hobsbowm, E J. Terence (eds), 1983 The Invention of Tradition,

Smith, V (ed.), 1989 The anthropology of Tourism, Pennsilvania

Boassevain, J. 1996, Coping with the Tourists. European Reactions to Mass Tourism, Oxford

Ападурай, А. Свободната модерност, 2006

Игълтън, Т. Идеята за култура, С. 2003

Иванова, Е. (съст.) 2011, Минало несвършващо

Тодорова, М. 2010, България, Балканите, светът: идеи, процеси, събития

Знеполски, И. (съст), 2001 История, разказ, памет, С.

Лоуентал, Д, 2001 Миналото е чужда страна, С. Социологически проблеми, 3-4, 1998

Тодоров, О (съст), 2006 Памет, идентичност, съзнание, НБУ,

Б. Андерсън, 1983,Въобразените общности, (бълг превод 1996)

Смит, А. 2000 Националната идентичност, С.