CARB012 Етюд и рисунка

Анотация:

Курсът е неразделна част от подготовката на бъдещия художник-аниматор:

? дава необходимите практически умения на базата на анатомия, перспектива, история на културата, технология на живописта и рисуването

? съвместявайки наученото, старателния студент би могъл да изгради в себе си качествата на живописец, рисувач в различни области на изкуството

? развива творческото мислене на студента, чрез прилагане на различни техники и материали

Целта на курса е да даде принос в работата на студентите за :

? да изпълняват самостоятелно творческо решение по зададена тема или самостоятелно избрана такава

? да имат опит с професионалните средства при изобразителното изкуство

? да имат опит и смелост да изобразяват в нетрадиционна среда

? да могат да представят труда си в пазарна среда пред разнородна публика

? да имат отношение към процесите в изкуството днес

? да поставят началото на свое самостоятелно творческо мислене на базата на наученото в курса

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

доц. Анна Янева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

-Основните похвати в спецификата на рисуването и живописта в анимационното кино

-Как да постигнат с вече познати средства авторска работа със своя концепция

-Как да презентират своя работа в публичното пространство

-Основни принципи при анатомията и пластиката на човешката и животинска фигура

-Основни принципи в перспективата, цветознанието, композицията, комбинаторика на формите в екстериорно и интериорно пространство

2) могат:

-Да владеят сложни професионални техники за подготовка на рисунка, скица, шарж

-Да се ориентират в сложния свят на изобразителното изкуство

-Да владеят стилизацията да имат подход към абстрактния и класически метод на работа при методите на рисуването и цветната рисунка


Предварителни изисквания:
? Елементарни познания и умения в областта на изобразителните изкуства

Мотивация за овладяване на материята

Порт-фолио с произведения- разнообразен материал

Допълнителни обяснения за изпитните материали и критериите за оценяване.

Професионални материали за рисуване с цвят и монохромно

Картон 50/70см.,100/140см. и др.

Листове за предварителни скици-35/50см.и кратните им размери

Платно е препоръчително-размери 50/70см.,100/140см. и др.

Черно-бял материал-въглен,молив,сух пастел и др.

Цветен материал –маслени бои,темпера,пастел/акварел-не!/

Хлебна гума, твърда/пластмасова гума, макетно ножче, щипки или скоч за прикрепване на листа върху подложкатаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Запознаване с рисуването и живописта – два стълба в изобразителното изкуство

2

Цели.Задачи.Световни имена.

3 Конферанс /преглед на свободни работи -запознаване/……………..………………………………………

4 Композицията,основа и похват при работа.Примери

Видове композиции

5 Композицията,основа и похват при работа.Примери

Видове композиции

6 Скица за живопис, стенопис, иконопис. Конферанс

и др. Установяване на жанрови различия.

7 Конферанс. Текущ контрол

8 Начин на съществуване на композицията във визуалните изкуства-кино,анимационно кино,съвременно концептуално изкуство,модерни изкуства и др.Работа с формат-цел.

9 Ролята на компютърната обработка готовност за приложение в различните печатни издания

10 Конферанс.Текущ контрол

11 Пластически проблеми-илюзията триизмерност-обем,форма,пространство

12 Въвеждане на анатомията.Увод.Гледни точки .Развитието и през вековете.Въвеждане на голото тяло при работа.

13 Съпоставка на анатомическите особенности в развитието на Homo sapiens

Анатомията при животните-паралел с човешката

14 Анатомията в раэличните възрасти,пол и популации

Перспектива.Видове.Феноменът И.Бежков-работещ, чрез сферичната перспектива.

Приложение на перспективата в рисуването и живописта чрез композицията.

15 Въвеждане на различни техники и материали.Маслената живопис.

Модел-състояние експресия,изразителност.Конферанс. Изпит с модел и портфолио

Литература по темите:

Бамес, Г., Анатомия на човека. Изд. Труд, 2000 г.

Баришников , И. В. Лямин , Основи на композицията. Изкуства и науки за изкуствата. Изд. Наука и изкуство, 1951г.

Джансън, Х, А. Джансън, История ня изкуството, Том 1- 4, Изд. Елементи, 2005 г.

Зайцев,А., Наука о цвете и живопись. Изд. Искусство,М., 1986 г.

Киплик, Д., Техника на живописта. Изд. Наука и изкуство, 1956 г.

Кирчев, Х., Атлас глава, Изд. Народна просвета, С, 1985 г.

Кларк, К., Цивилизацията. ( Civilization: Clark, K.), С,Български художник, 1977.

Кларк, К., Когато гледаме картини. С., Български художник, 1981.

Кларк, К., Голото тяло. С., Изд.Български художник, 1983.

Михаил Алпатов История на изкуството. Изкуства и науки за изкуствата. Том 1- 4., Изд. Български художник, 1977г.

Шаренков, А., Старинни трактати по технология и техника на живописта І, ІІ том., Изд. Български художник, 1988 г.

Райчев, Р., Структурна комбинаторика. ISBN 954-541-017-5, Изд. "Терзиев и синове" ,1995г.

Раушенбах Б. В. Пространственные построения в живописи. М., 1980г.

Станев, А., Рисуването І и ІІ том С, 1992 г.

Чоканов, К., Пластична анатомия, ISBN: 954-02-0167-5, Изд. Наука и изкуство, 1994

Чуховски, П., Конструктивна перспектива,Рисунката, С., 1968 г.

Албуми-собственост на преподавателя

мултимедйини презентации

Средства за оценяване:

теоретични лекции, практикуми, казуси, семинари, конференции и др.Лекции-10 часа

Практически занимания-40 ч.

Творчески задачи-10 ч.

Конферанси-10ч