CARB010 Класическа анимация

Анотация:

Курсът запознава теоретически и практически студентите с основните принципи на класическата анимация и с тяхното приложение в различните видове анимация. В хода на курса се акцентира върху различията между класическата, „ограничената” или телевизионна анимация и другите анимационни подходи. Студентите се запознават и с различни решения на големи майстори аниматори на трудни аниматорски задачи и проблеми.

Целта е студентите да придобият необходимата грамотност и сръчност, за да могат да работят като аниматори, асистент-аниматори и фазовчици в продукции с класическа рисувана анимация. Владеенето на основните анимационни принципи са абсолютно необходими и за онези студенти, които са се ориентирали към други анимационни техники.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

гл. ас. Севина Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

І. Компетенции /знания, умения и нагласи, които се усвояват в резултат от курса/.

Студентите ще:

1) знаят: основните принципи на анимацията в студията на Дисни и приложението им в различните видове анимация

2) могат: да анимират като фазовчици, асистент-аниматори и аниматори в по-големи продукции с рисувана анимация; да анимират собствените си кратки филми; да прилагат някои от основните принципи на анимацията в другите видове анимация.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да имат елементарни познания за спецификата на анимационното изкуство.

• Артистичност, наблюдателност и въображение.

• Усет за стилизация или карикатура.

• Чувство за ритъм.

• Конструктивна, солидна рисунка.

• Елементарни познания по пластична анатомия и перспектива.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Групов

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ІІ. Основни теми /по занятия/.

Тематичен план на курса CASB 305 КЛАСИЧЕСКА АНИМАЦИЯ и препоръчителна литература

1. Походките, разработени от Престън Блеър. 2ч.

2. Походките, разработени от Ричард Уилямс, Арт Бабит, Грим Натуик. 2ч.

3. Анализ на походките в „ Училище за походки” на Боривой Довникович(реж. Зденко Гаспарович ) , „Ходене” на Райън Ларкин(реж. Зденко Гаспарович ), „Сатиемания” (реж. Зденко Гаспарович ) и др. 2ч.

4. Ходене на място. Ходене, поставено в перспектива. 2ч.

5. Бягане. 2ч.

6. Бунтът на дисниевите аниматори и новите принципи на анимацията, които те изграждат в студията Ю Пи Ей(UPA). Връзката на ЮПи Ей със „златните” анимационни школи в Европа. 2ч.

7. Общото и различното в скелетните конструкции на животните и човека. 2ч.

8. Походки на животни. Първа част. 2ч.

9. Походки на животни. Втора част. 2ч.

10. Летене. 2ч.

11. Синхрон на устните с говора. 2ч.

12. Емоционални реакции и акценти. Първа част. 2ч.

13. Емоционални реакции и акценти. Втора част. 2ч.

14. Атмосферни ефекти в рисуваната анимация. 2ч.

15. Сравнителна характеристика на анимационното движение в различните анимационни школи. Реализъм, условност, хипербола и карикатурност на движението. 2ч.

Литература по темите:

ІІІ. Библиография по темите:

• На английски език, непреведена

1. Brian Lemay – “Designing Cartoon Characters for Animation”

2. Tony White – “ The Animator's Workbook: Step-By-Step Techniques of Drawn Animation”

3. Richard Williams – “The Animator’s Survival Kit”

4. Frank Thomas and Ollie Johnston – “The Illusion of Life”

5. Preston Blair – „ Аdvanced Animation”

5. Leonard Maltin -‘Of Mice and Magic”

6. Harold Whitaker and John Halas – “Timing for Animation”

7. Shamus Culhane –” Animation from Script to Screen”

8. Ted Sennett – “The Art of Hanna-Barbera”

9. Chuck Jones – “Chuck Amuck”

10. Roger Noake –” Animation”

11. Kit Laybourne – “The Animation Book”

12. Gene Deitch – “How to Succeed in Animation”

13. Edward Muybridge – “The Human Figure in Motion”

14. Edward Muybridge – “Animals in Motion”

15. Ken Hultgren – “Тhe Art of Animal Drawing”

16. Gottfried Bammes –„The Artist’s Guide to Human Anatomy”

17. Gottfried Bammes – „The Artist’s Guide to Animal Anatomy”

• На френски език

• Jackie Bretaudeau – “Le Layout”

• Bernard Deyries –“Le Storyboard d’Animation de Series”

На руски език

• Иван Иванов-Вано –„Кадр за кадром”

• „Мастера советской мультипликации” –сборник статей

• Юрий Норштейн -„Снег на траве”

На сърбо-хърватски език

• Боривой Довникович - ‘Skola Crtamog Filma”

На български език

• Красимира Герчева –„Естетика на анимационния филм”

• Надежда Маринчевска –„Квадрати на въображението”

• Надежда Маринчевска – „ Българско анимационно кино 1915-1995г.”

• Тодор Андрейков –„Комичното на екрана”

• Шандор Фейа-„За анимацията въобще”

• Сергей Есенин –„Вълшебниците на екрана”

• Илия Бешков – „Слово и образ”

• Петър Чуховски – „Рисунката”

• Петър Чуховски – „ Конструктивна перспектива”

• Д-р Кр. Чоканов – „ Пластична анатомия”

• Статии и студии от периодичния печат, посветени на анимационното кино

Средства за оценяване:

Теоретичните лекции по всички теми ще бъдат задължително придружени с практически упражнения – домашни работи и аудиторни упражнения. Освен текущите упражнения и домашни работи, студентите ще подготвят кратък анимационен клип за края на годината – между 30сек. и 1 мин. В рамките на семестъра студентите ще имат и два теста за фазиране и почистване на ключови анимационни рисунки.

• Форми на проверка и оценка на компетенциите /с процентно разпределение на всяка от формите в крайната оценка/.

• Текущи оценки Изпит

ТЕСТОВЕ ...25………. % ПИСМЕН ИЗПИТ 10%

КОНФЕРАНС ……25….... % УСТЕН ИЗПИТ 10 %

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ .…50……... % ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ …….80%

• Дата на провеждане на текущия контрол. Всяка пета седмица

• Допълнителна информация за изпита:

На студентите ще се даде подробна разработка на типаж и лейаут за кратък анимационен кадър. В рамките на изпита те ще трябва да направят пълна анимация по зададения лейаут. Изпитът ще включва и писмени и устни въпроси за основните понятия в анимацията, с които студентите са се запознали през семестъра.

8. Критерии за оценяване:

• Ясно, убедително и добре изиграно и таймирано действие.

• Спазване на зададения типаж.

• Характерност на действието спрямо зададения типаж и ситуация.

• Степен на овладяване на основните понятия в анимацията.