GENB025 Култура и семиотика

Анотация:

С курса "Култура и семиотика" се извършва една задълбочена интродукция в най-утвърдените приноси на семиотиката, разкриващи механизмите на съвременната силно комуникативна култура. Материалът е изнесен систематично, но забавно, набляга се на приложните аспекти на теорията, използват се многобройни видео и мултимедийни примери за илюстрирането на полезността на метода. Курсът е подходящ за студенти от всички програми, подготвящи се за професионална реализация в съвременната творческа и комуникативна обществена среда.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

проф. Иван Касабов  д.н.
проф. Кристиан Банков  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• за важността на езика и другите знакови системи за формирането на светогледа на човек;

• за характеристиките на съвременната комуникативна култура и общество, базирано на знанието и информацията;

• за реторичните инструменти на вербалната и визуалната комуникация;

• за приложимостта на семиотичния метод в обясняването на различните изразни системи на изкуствата;

• за конструирането на нашия имидж пред другите във всекидневния живот и общуване.

2) могат:

• да разпознават различни типове комуникативни явления в съвременната културна ситуация;

• да правят анализ на текстове от литературата, изобразителното изкуство, киното, театъра, фотографията, медиите и интернет;

• да интерпретират компетентно тенденциите, модите и стиловете на поведение в медийното и реалното публично пространство.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Лекция – Представяне на курса, същност на семиотичната идея.

2. Лекция – Понятието за култура. Семиотични типологии на културата.

3. Лекция – Прагматика на научното изразяване.

a. Семинар - Предварителна работа по съставянето на научен текст.

4. Лекция – Семиотика и лингвистика: понятие за знакови системи

5. Лекция – Знаци, сигнали и комуникация.

6. Лекция – Знаци и символи.

7. Лекция – Митове и архетипи.

8. Лекция – Денотативни и конотативни знакови системи.

b. Семинар – Семиотичен анализ на културата.

c. Семинар – Лингвистичен и литературен семиотичен анализ.

9. Лекция – Реторика и семиотика – тропи и фигури.

10. Лекция – Знакова мотивация и аргументация.

d. Семинар – Етно-семиотичен анализ.

e. Семинар – Реторичен и конотативен анализ.

f. Семинар – Семиотичен анализ на изкуствата

11. Лекция - Семантика – значение и смисъл на знака.

12. Лекция – Семиотика и Научни жанрове.

g. Семинар – Подготовка за писане на курсов проект по научните стандарти.

13. Лекция – Инструменти на структуралната семиотика.

14. Лекция – Понятия за интерпретация и разбиране: инструменти на интерпретативната семиотика.

15. Лекция – Семиотични подходи към визуалната комуникация.

16. Лекция – Приложна семиотика и методи на семиотичен анализ.

h. Семинар – Семиотичен анализ на киното.

i. Семинар – Семиотичен анализ на медиите.

17. Лекция – Понятие за идентичност. Семиотика и социални взаимоотношения.

18. Лекция – Семиотични изследвания на модата.

19. Лекция – Семиотика и качествени методи в социологическите подходи

20. Лекция – Семиотика на потреблението: реклама, маркетинг, политика.

j. Семинар – Семиотичен анализ на рекламата и търговските марки

Литература по темите:

Основни учебници:

Банков, Кр. Семиотични тетрадки, ч.1, НБУ, С, 2001

Банков, Кр., Семиотични тетрадки, ч.2, НБУ, С, 2004

Касабов, И., Лингвистиката между строгите науки и свободните изкуства, НБУ,

Касабов, И., Забавна семантика, Мултимедиен учебник //www, nbu.bg, MOODLE.

Допълнителна литература:

Cobley, P., Jausz, Л., Introducing Semiotics, Icon Books, UK, Totem Books USA, 1997

Лотман, Ю., Поетика. Типология на културата, превод – Татяна Р. Танчева,

Наука и изкуство, София. 1990

Лотман, Ю.,Култура и информация, превод – Лиляна Терзийска, Наука и

изкуство, София. 1992

Сосюр, Ф. де, Курс по обща лингвистика, превод,

Добрев, Д., Добрева, Е., Теорията за знака, Наука и изкуство, С., 1988

Воли, У. Фетишизмът. Текстът на тялото. Превод. В Сб. EFSS’97, т. 3, НБУ

Средства за оценяване:

Текущият контрол въз основа на активността по време на час се извършва по време на целия семестър. От студентите се изисква активност, когато се резюмира материалът от предишната лекция, в началото на часа. Добрите формулировки се регистрират с (+) и събирането на повече от 3 плюса се превръща в оценка от „Добър 4” нагоре. Активност и по време на коментираните казуси и упражнения също допринася за текуща оценка.

След 10-тата лекция може да се предават есета/реферати върху взетия материал, които се оценяват директно с оценка.

Студенти, които са постигнали добра текуща оценка въз основа на курсова работа се освобождават от семестриален изпит. Студенти с добра оценка от участие по време на час провеждат семестриален писмен изпит със занижени критерии.

Студенти, които нямат възможност да посещават лекциите, трябва да предадат писмена работа преди края на семестъра и след това да се явят на семестриален изпит тест върху лекционния материал.