INTB028 Дизайн работилница - II част

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

• целта на курса е чрез практически упражнения и експерименти да запознае студентите с основните похвати и методи на проектиране на интериорна среда и нейното обзавеждане;

• да обогати и развие познанията и уменията придобити

в „Дизайнерска работилница – І част”;

• да даде на студентите въвеждащ комплекс от знания и умения, свързани с процеса на анализиране и проектиране на интериорна среда и елементи за обзавеждане;

• да запознае студентите с основни термини и понятия в областта на интериорния дизайн;

• да развие пространствените, комбинаторните и конструктивните умения и познания на обучаващите се, чрез разработването на система от задачи на модулен принцип;

• да провокира и развие тяхното дизайнерско мислене и креативност;

• да развие уменията им да работят в екип;

• да стимулира творческата дейност и експериментирането

с различни техники и материали;

• да даде на студентите основни практически способности и умения, които да прилагат в избраната професионална насока.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Иванка Добрева-Драгостинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни методи на дизайнерското проектиране на елементи за обзавеждането

на интериорна среда и приложението им в практиката;

• основните насоки и етапи при проектирането на интериорна среда

и елементи за обзавеждането й;

• основни принципи на модулното проектиране в интериорната среда;

• основни понятия и термини в областта на дизайна за интериор.

2) могат:

• да анализират проекти за дизайн на интериорни пространства и обзавеждане;

• да анализират и развиват поставени дизайнерски проблеми в областта на дизайна за интериорна среда;

• да проектират решения за функционално зониране на интериорна среда

и елементи за обзавеждането й;

• да проектират мебели на модулен принцип;

• да работят в екип;

• да документират своите проекти чрез скици, рисунки, макети и материал;

• да представят и защитават своите концепции и разработки.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• интерес към интериорния дизайн;

• изобразителни и пластични умения;

• умения и/или желание за работа с различни материали, с които да онагледяват своите дизайнерски идеи;

• познания по проектиране, конструиране, материалознание;

• познания по теория на композиция и формоизграждане.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Интериор – елементи за обзавеждане І. лекция/дискусия 1/1

2 Интериор – елементи за обзавеждане ІІ. лекция/дискусия 1/1

3 Модули и модулни конструкции. лекция 2

4 Проектиране на модулен принцип –

задача 1. практическо занимание 2

5 Проектиране на модулен принцип –

задача 2. практическо занимание 2

6 Представяне и защитаване на разработените проекти. Текущо оценяване. дискусия 2

7 Проектиране на модулен принцип –

задача 3. практическо занимание 2

8 Проектиране на модулен принцип –

задача 4. работа в групи 2

9 Представяне и защитаване на разработените проекти. Текущо оценяване. дискусия 2

10 Визуализация на проект

за интериорна среда. лекция/работа в групи 1/1

11 Изработка на ергономични фигури. работа в групи 2

12 Изработка на макети. практическо занимание 2

13 Изработка на макети. практическо занимание 2

14 Изработка на макети. практическо занимание 2

15 Представяне и защитаване на разработените проекти. Текущо оценяване. дискусия 2

Литература по темите:

• MD – мебелен дизайн

http://www.md-magazine.info

• ДМТ – Дизайн, Материали, Технологии

http://www.mebeli.info

• Бойчев, Кирил, Евлоги Цветков, Илия Калайджиев, Огнян Грозев. Интериор. София, Изд. „Техника”, 1993.

• Грозев, Огнян, Калин Тихолов. Интериор. Ръководство за проектиране. София, Изд. „Техника”, 1993.

• Дишков, Георги. Проектиране на мебели и интериор. Задължителна професионална подготовка за 12 клас. София, Изд. „Просвета”, 2002.

• Лисийска, Здравка. Основи на дизайна – история, теория, методика. Благоевград, Изд. „Пирин – принт”- ЕООД, 1994.

• Писарева, Елена. Обзавеждане на обществени сгради. София,

Изд. „Лесотехнически университет”, 1999.

• Стармър, Анна. Цветовете енциклопедия. София, Изд. „Книгомания ЕООД“, 2008.

• Cerver Francisko. Interior Design Atlas. Barcelona, h.f.ullmann 2007.

Средства за оценяване:

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 75 % 75% 75%

ПОРТФОЛИО 25% 25% 25%

УСТЕН ИЗПИТ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Текущият контрол е на базата оценяване на три основни раздела на учебната програма:

• проектиране на модулен принцип – І част - /провизорни макети по поставените задачи; портфолио/;

• проектиране на модулен принцип – ІІ част - /провизорни макети по поставените задачи; портфолио/;

• разработка и визуализация на проект за обзавеждане на интериорна среда - /макет/.

Ако студентът няма оценки от текущия контрол, финалното оценяване се формира на базата на представяне на разработени проекти по поставените задачи.