INTB033 Специализирана рисунка в интериорния дизайн - II част

Анотация:

• Задачата на курса, представляващ втора част на дисциплината „Специализирана рисунка в интериорния дизайн” е да подготвя студентите за решаване на различни естетически, композиционни, колористични и технологични проблеми в областта на рисуването. В процеса на обучение се предвижда овладяване от студентите на традиционните и съвременни теории и практики в дизайнерското рисуване.

• В курса са застъпени проблемите и задачите, свързани с особеностите на етюдната и артистична рисунка, с нейните принципи, историческо развитие, стилови и маниерни закономерности.

• Последователността от по-прости към по-сложни задачи, правилното им поставяне и повторение до пълното овладяване на даден проблем са важно условие за успеха в етюда по рисуване.

• Поставянето на специфични задачи има за цел, както овладяване на основните изразни средства в рисунката, така и развиване на композиционен усет и естетически вкус.

• Дисциплината има за цел да възпитава критерии, творческо мислене и умения за самостоятелна работа с някои рисунъчни техники.

• Курсът е открит за вътрешно (с други курсове от НБУ) и външно (с български и чуждестранни университети) интегриране в разработката на съвместни изложби и проекти.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Калина Христова  д-р
преп. Станимир Божилов  
 Бистра Златарева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни принципи в перспективата, композицията, комбинаториката на формите в пространството.

• Основните похвати и терминологията в рисуването, композицията и изкуствата в архитектурна среда

2) могат:

• Да изграждат илюзията за пространство с различни изразни средства (точка, линия, щрих, петно, растер и тяхното степенуване). Да използват възможностите на различни рисунъчни материали и техники


Предварителни изисквания:
• От студентите се изисква да познават основните похвати в рисуването, да имат интерес към пространствения дизайн и самостоятелно творческо мислене.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Функции на рисунката като средство за визуализиране на идеи в дизайна

2 Структура на композицията. Принципи на икономичност, четливост и простота в рисунката.

3 Единство и многообразие в рисунката

Конкавни и конвексни форми

4 Изграждане на аналитични рисунки с употребата на прави и криви линии

5 Светлина, форма и обем в пространствена постановка от натура. Светлосянъчно изграждане

6 Обемно-пластичен анализ на формите и елементите в модела.

7 Пространствено изграждане на седнала облечена фигура в интериорно пространство

8 Бързи скици- туш и перо

9 Артистични рисунки в смесени техники

10 Скици на седнала, права и легнала гола фигура в интериорно пространство

11 Стилизация, деформация и диспропорции в рисунката

12 Цвят в рисуването. Цветови контрасти и хармонии по теорията на Йоханес Итън

13 Стенните изкуства в интериорни и екстериорни пространства

14 Модулни композиции и инсталации

15 Семестиален конферанс

Литература по темите:

• Основна литература:

• БАМЕС, Годфрид. Човешкото тяло. София: Труд , 2000

• ГОЧЕВ, Олег. Стенописта: Проблеми и ппредизвикателства. София: Нац. худож. акад., 2009. – 326 с.: с цв

• ИЛИЕВ, Илия. Паркетиращи конвексни петоъгълници. - София: Архимед, 2009. - 272 с.: с ил.

• КАНДИНСКИ, Василий. За духовното в изкуството. - София: Лик, 1998. - 308 с.: с ил.

• КЛЕЕ, Паул. Педагогически бележник // Паул Клее; Прев. Таня Петрова. - София: АГАТА-А СД, 1996. - 60 с

• НОВ български университет. Департамент "Дизайн и архитектура". Сборник научни доклади. - София: НБУ, 2013. - 376 с. : с цв. ил.

• СЕРГИНОВ, Борис. Дизайн проектиране. София: Нац. худож. акад., 2008. – 163 с

• СТАНЕВ,Александър. Рисуването. София: Наука и изкуство, 1992.

• ЦОНЕВ, Кирил. Технически наръчник на художника. - София: Наука и изкуство, 1957.- 210 с. : с ил.

• Допълнителна литература:

o Станев, Александър. Рисуване за средните училища. . София: Просвета, 1991.

o .Сто години Национална художествена академия. София: Нац. худож акад., 1996..

o Художествена академия: Юбил. сб. София: Бълг. худож., 1984

o .Чуховски, Петър. Рисунката – същност и проблематика. София: Изкуство”, 1972.

o Borgman, Harry. The illustrator’s guide to pen and pencil drawing technique. New York: Watson-guptill publications, 1989.

o „Burne Hogarth - Drawing Dynamic Hands.”– Издательство АТС - 2001г.

o Giovanni Civardi - Drawing Portraits Faces And Figures” -2002г.

o Watson, E. W. The art of pencil drawing. New York: Watson-guptill publications, 1985.

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 40 %

ПРИСЪСТВИЕ И УЧАСТИЕ 20 %

КОНФЕРАНС 40 %