MODB402 Моделиране на облеклото - II част

Анотация:

Студентите подробно изучават методика за конструиране и моделиране на облекло, създадена от Deitsche Bekleidungs Akademie, Munchen (Muller&Sohn) и адаптирана от инж.Т.Георгиева. В про-

цеса на обучение студентите експериментират в материал изработените от

тях конструкции и преминават към създаване на цялостен дизайн-проект.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

преп. Татяна Пенчева  
гл. ас. Незабравка Попова-Недялкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

да конструират дамско горно облекло – основни конструкции на панталони;

да изпълняват основни конструкции в М1:1 по собствен размер;

да моделират конструкциите по зададен модел.

2) могат:

да изпълнят в материал създадена от тях моделна разработка на различни видове панталони

да представят проектиран, конструиран и изпълнен в материал създаден от тях модел


Предварителни изисквания:
Студентите да имат:

Интерес към модата и облеклото

Завършен успешно курс MODB301 Конструиране на облеклото - І част

Завършен успешно курс MODB302 Моделиране на облеклото - І частФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Изработване на конструктивни чертежи в М 1:1 по собствен размер.

2. Моделни разработки на базата на основните конструкции на панталони

3. Моделни разработки на базата на основните конструкции на панталони

4. Моделни разработки на базата на основните конструкции на панталони

Литература по темите:

. Muller & Sohn, “Rocken und Hosen”, Rundschau 1990.

M. Muller & Sohn, “Blusen und Kleider”, Rundschau 1990

Rundschau – DOB, списания – течения 1997 – 2007г

Rundschau – HAKA, списания – течения 1997 – 2007г

Средства за оценяване:

Тест

Текущи задачи

Курсов проект