BATB400 Бизнес планиране и прогнозиране в туризма

Анотация:

Целите на курса Бизнес планиране и прогнозиране в туризма са свързани с:

• разкриването на особеностите на цялостния процес на планиране на фирмено равнище от съставянето на плана до неговото изпълнение, като акцентът се поставя върху фирмите, работещи в сферата на туризма;

• придобиването на знания и практически умения за разработване на фирмени анализи и на тази основа формулирането на стратегия на фирма, бизнес план или инвестиционен план на фирма, както и начините за упражняване на контрол при разработването и изпълнението на фирмения план в сферата на туризма.

• Придобиваните знания в областта на планирането като процес, стратегическото планиране, разработването на фирмени стратегии, разработването на различни видове бизнес планове и прилагането на системата за контрол са както теоретични, така и методико-приложни.

прочети още
Туризъм

Преподавател(и):

гл. ас. Маргарита Мишева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• същността и значението на прогнозирането и бизнес планирането;

• съвременни концепции и модели за прогнозиране и планиране на фирмено равнище, свързани със стратегическото, тактическото и оперативното бизнес планиране;

• да формулират визия, мисия, цели и стратегия на туристическата фирма.

2) могат:

• да прилагат съвременни модели и инструменти за анализ на фирмата и фирменото обкръжение;

• да разработват стратегия нафирма, работеща в областта на туризма;

• да разработват бизнес план на туристическа фирма;

• да осъществят контрол при разработването и изпълнението на плана.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Въведение в туризма;

• Въведение в икономикса

• Въведение в туристическия икономикс;

• Основи на счетоводството;

• Въведение в статистиката;

• Умения в анализирането на информация и разработването на практически задачи.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Tема 1 Същност и значение на прогнозирането и планирането. Видове прогнози и планове. Обективни предпоставки за планиране. Принципи и подходи за планиране.

Тема 2 Методи за прогнозиране и планиране.

Тема 3 Стратегическо мислене. Предмет и особености на стратегическото фирмено планиране в туризма. Единство и различие между стратегическото, тактическото и оперативното планиране в туристическата фирма.

Тема 4 Модели за стратегическо планиране в туристическите фирми. Стратегически ориентирани организации.

Тема 5 Анализ на фирменото обкръжение. Инструменти: PEST анализ, модел на петте конкурентни сили на М. Портър, конкурентен анализ и др. Анализ и оценка на вътрешната среда на фирмата – етапи и подходи.

тема 6 Стратегически анализ на фирмата. Инструменти: SWOT анализ, модел на жизнения цикъл, модел „продукт – пазар”, матрица на Бостънската консултантска група, матрица на Дженерал Електрик, матрицата на Литъл, моделът 7S, модел за комплексен анализ PIMS.

Тема 7 Същност и формулиране на фирмените визия и мисия.

Тема 8 Формулиране на цели на фирмата. Видове фирмени стратегии. Конкурентни фирмени стратегии.Разработване на глобална стратегия на фирмата.

Тема 9 Бизнес план – същност, видове, необходимост за неговото разработване.

Тема 10 Съдържание и обхват на бизнес планирането в туризма. Необходима информация за съставянето на бизнес плана.

Тема 11 Разработване на бизнес план в туризма. Прогноза за продажбите. Маркетингов план.

Тема 12 Финансов план. Разработване на проект за приходите и разходите, проект за паричен поток и проект на счетоводния баланс.

Тема 13 Оценка и контрол на бизнес плана. Система за контрол - същност, класификация и характеристика.

Литература по темите:

Основна литература:

• Славова, И., Бизнес планиране, Сиела, С., 2004

• Славова И., Планиране и прогнозиране, изд. НБУ, 2009

• Бароу, П., Най-добрите бизнес планове. Подготовка и представяне, Класика и стил, С., 2002

• Тодоров, К., Бизнес стратегия на малката фирма, С., изд. НБУ, 2008

Допълнителна литература:

• Владимирова, К., Прогнозиране и планиране. Стратегическо планиране развитието на икономическите системи, УИ „Стопанство”, С., 2009

• Дракър, П., Ефективно управление, Класика и стил, С., 2002

• Каплан, Р., Нортън, Д., Балансирана система от показатели за ефективност,Класика и Стил, С., 2005

• Каплан, Р., Нортън, Д., Стратегически карти, Класика и Стил, С., 2006

• Крипендорф, К., Изкуството на предимството. 36 стратегии за побеждаване на конкуренцията, ИнфоДар, С., 2005

• Лангдън К., Бонъм, А., Хитрините на бизнеса за бизнес финансите, Фокус, С., 2001

• Лашър У., Стратегическо мислене за дребния бизнес и неговите подра, Лик, 2003

• Младенова, Г., Стратегическо маркетингово планиране, УИ Стопанство, С., 2000

• Муркоянис Н., Цел. Отправната точка на великите компании, Инфо ДАР, 2006

• Найденов Н., Прогнозиранеи планиране, УИ Стопанство, С., 2003

• Портър, М., Конкурентно предимство на нациите, С., Класика и стил, 2004

• Рийс Ал, Фокус: Бъдещето на вашата компания зависи от него, Класика и стил, С., 2001

• Grant, Robert M., Contemporary Strategy Analysis, Blackwell, 2005

• Mintzberg H., Rise and Fall of Strategic Planning, ed. Financial Times Prentice Hall, 2000

• Porter M., Competitive Strategy, ed. Free Press, 2004

• The Business Environment. Themes and Issues, edited by Paul Wetherly and Dorron Otter, ed.Oxford University Press, 2008

• Thompson, Arthur Jr., A.J. Strickland, J. E. Gamble, Crafting and Executing Strategy: The Quest for Competitive Advantage: Concepts and Cases, ed. McGraw-Hill, Irwin, 2008

Средства за оценяване:

ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ:

ТЕСТ - 25 %

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ - 25 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА - 50 %

ФИНАЛНО ОЦЕНЯВАНЕ:

ТЕСТ - 50 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА - 50 %