BATB004 Семинар: Регулации на туристическия бизнес в ЕС и България

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

Практическият курс е специфично насочен към създаване на познания и овладяване на техники за успешното хармонизиране на българския туризъм с високите изисквания на Европейската общност. Ще бъдат разгледани Европейските стадарти в туризма, директивите, нормите, решенията и препоръки на Европейския съюз и Европейската комисия, свързани с хармонизацията на туристическото право, както и визията на Евопейския съюз за устойчиво туристическо развитие и директивите за действие.

прочети още
Туризъм

Преподавател(и):

доц. Теодора Ризова  д-р
доц. Милена Караилиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Визията на Евопейския съюз за устойчиво туристическо развитие и директивите за действие.

• Развитието на туризма в България и конкурентните предимства на българския туристически продукт.

• Ключовите фактори за успешното хармонизиране на българския туризъм с високите изисквания на Европейската общност.

2) могат:

• Да познават основните аспекти на европейската интеграция, свързани с туризма

• Да ползват и прилагат Европейските стадарти в туризма, директивите, нормите, решенията и препоръки на Европейския съюз и Европейската комисия, засягащи туристическото право и установяващи общите минимални стандарти в туризма.

• Да анализират приоритетите и основните дейности на Европейска Общност в туристическия сектор.

• Да прилагат получените общотеоретични и специални знания при и осъществяването на туристически дейности.


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Студентите да имат знания и/или умения:

• Да познават основните понятия и дефиниции в сферата на туризма

• Европейски най-добри практики и ориентири в туризма

ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

(уеб-базирано обучение, използване на мултимедия, слайдове, учебни филми,CD, албуми и др.)

• Мултимедийна система

• Образователна платформа Moodle

• Литературни и електронни източници

Технически изисквания към задачата

1. Заглавна страница

2. Съдържание

3. Изложение (6-8 страници)

4. Използвана литература

Обем: 20 страници, включително формули, таблици, фигури и използвана литература; междуредово разстояние - 1,5.

Page Setup: Top - 26 mm; Bottom - 20 mm; Left - 20 mm; Right - 20 mm; Paper Size - A4.

Основен текст: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; First line: 12 mm; Alignment: Justified; Spacing: 1,5 lines.

Точки в основния текст: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered, (пред и след тях не се оставя празен ред).

Използвана литература: Footnote Text - 10 pt; Number format: 1, 2, 3 ...

Забележка: Разработката се предава на хартия и дискФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ПЛАН на семинара (тема за дискусия):

АНАЛИЗ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОПИТ

В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА

План:

Въведение

1. Характеристика на определен вид туризъм (по избор)

1.1. Същност

1.2. Предизвикателства и тенденции в развитието на туризма в световен мащаб

1.4. Състояние на туризма в България – развитие на .................. туризъм

2. Добри практики – същност

3. Състояние на туризма в България

4. Определяне на фактори, дефиниращи добри практики в ......................... туризъм

5. Добри практики

5.1. Европейски съюз(страна или няколко страни по избор)

5.2. България ( община или регион по избор)

6. Модел за развитие на .................туризъм в България

Задача за екип:

Презентация на развитието на определен вид туризъм в България по избор

Литература по темите:

по избор

Средства за оценяване:

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50% 50% 50%

ПОРТФОЛИО

УСТЕН ИЗПИТ 50% 50% 50%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Студентите разработват аналитичен проект (по представения по-долу план):

Оценяването включва два основни компонента:

1. Оценяване на разработката (6-8 стр.), съгласно изискванията - 50%;

2. Защита чрез презентиране (до 10-12 слайда) и устна защита на застъпените в разработката авторски тези - 50%