GENB013B Увод в социалната психология

Анотация:

• Целта на курса е да запознае студентите с основните теории за обяснение на разнообразните форми на социално поведение на човека както и с основните емпирични постижения в областта. Студентите се въвеждат в най-широко изследваните теми от съвременната социална психология и се запознават с методологията на емпиричните изследвания в тази област. Каква е същността на социалното влияние, от какво зависи агресията и алтруизма между хората, как формираме впечатление за другите хора, как си обясняваме причините за поведението им – това са някои от основните въпроси, които се разглеждат в този курс.

прочети още
Туризъм

Преподавател(и):

проф. Толя Стоицова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Главните изследователски парадигми в социалната психология

• Основните теории за разбиране и обяснение на различни форми на социалното поведение

2) могат:

• Самостоятелно да осмислят и критично да анализират данни от емпирични социално-психологически изследвания.


Предварителни изисквания:
• Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Първи семестър

Лекции

Лекция 1. Тема: Предмет на социалната психология

• основни понятия: социално поведение; социално влияние, теоретични парадигми - теории за социалното учене, теории за познавателното съответствие, теории за преработка на социалната информация (атрибутивни теории), теории за социалната размяна.

• големите изследователи и автори в областта: Гордън Олпорт, Елиът Арънсън

Лекция 2. Тема: Методи на изследване в социалната психология.

• основни понятия: научна теория, хипотеза, корелация, експеримент, зависима променлива, независима променлива, експериментална манипулация, рандомизация.

Лекция 3. Тема: Социално влияние - конформизъм

• основни понятия: конформизъм, нормативно влияние, информационно влияние

• големите изследователи и автори в областта: Мюзафер Шериф, Соломон Аш

Лекция 4. Тема: Социално влияние - подчиняване

• основни понятия: подчиняване, съгласие, идентификация, интернализация,

• големите изследователи и автори в областта: Стенли Милграм

Лекция 5. Тема: Социални нагласи.

• основни понятия: социална нагласа (атитюд), функционален подход, ликертова скала, семантичен диференциал

• големите изследователи и автори в областта: Даниел Катц, Карл Ховланд

Лекция 6. Тема: Убеждаване и промяна на нагласите – комуникационен модел

• основни понятия: централен и периферен път

• големите изследователи и автори в областта: Карл Ховланд,

Лекция 7. Тема: Убеждаване и промяна на нагласите – теория за когнитивния дисонанс

• основни понятия: когнитивен дисонанс

• големите изследователи и автори в областта: Лейън Фестингър

Практически занимания

Семинар 1. Тема: Как определяме една ситуация като социалнопсихологическа? Какви въпроси задаваме, за да я разберем? Семинарът се провежда на базата на предварително изготвени кратки (до половин страница) писмени текстове от студентите, в които е направен анализ на 12-те ситуации от учебника (стр. 21-25) или на самостоятелно избрани от студентите ситуации. Семинарът се провежда след първите 2 лекции.

Семинар 2. Тема: Защо проявяваме конформизъм? Добро или лошо нещо е конформизмът? Семинарът се провежда на базата на предварително изготвени кратки (до една страница) писмени резюмета и анотации на следните текстове: “Конформизъм” (стр. 35-42); “Променливи, които увеличават или намаляват конформизма” (стр. 48-52); “Да принадлежиш или да получаваш информация” (стр. 53-60). Една от целите на този семинар е да се направи опит да се разграничат резюмето и анотацията. Семинарът се провежда след лекция 3.

Семинар 3. Тема: Защо се подчиняваме? Дискусия върху факторите засилващи или намаляващи подчиняването. Каква е психичната регулация на поведение предизвикано от социално влияние. Семинарът се провежда на базата на предварително изготвени кратки (до една страница) писмени резюмета и анотации на следните текстове: стр. 61-69 и стр. 72-76. Семинарът се провежда след лекция 4.

Семинар 4. Тема: Какви са характеристиките на успешния комуникатор?

Семинарът се провежда на базата на:

1 - предварително изготвени кратки (до половин страница) писмени резюмета и анотации на следните текстове: “Достоверност” (стр. 109-114); “Увеличаване на доверието” (стр. 114-118)

2 – представяне на експериментални изследвания (по избор на студентите) от текста на стр. 109-118.

Семинарът се провежда след лекция 6.

Семинар 5. Тема: Каква трябва да бъде информацията, за да ни убеди?

Семинарът се провежда на базата на:

1 - предварително изготвени кратки (до една страница) писмени резюмета и анотации на следните текстове: “Рационален или емоционален подход” (стр. 120-129); “Едностранни и двустранни аргументи” (стр. 131-135)

2 – представяне на експериментални изследвания (по избор на студентите) от текста на стр. 120-135.

Семинарът се провежда след семинар 4.

Семинар 6. Тема: Еднакво успешно ли е убеждаването при всички хора?

Семинарът се провежда на базата на:

1 - предварително изготвени кратки (до една страница) писмени резюмета и анотации на следните текстове: “Характеристики на аудиторията” (стр. 142-148); “Степен на несъответствието” (стр. 135-141); “Как се проявяват принципите в действителната ситуация” (стр. 148-157).

2 – представяне на експериментални изследвания (по избор на студентите) от текста на стр. 135-148.

3 – Устно представяне и анализ на аналогични (на тези от стр. 148-157) реални жизнени ситуации.

Семинарът се провежда след семинар 5.

Семинар 7. Тема: Кога преживяваме когнитивен дисонанс? Как дисонансът регулира поведението ни?

Семинарът се провежда на базата на:

1 - предварително изготвени кратки (до една страница) писмени резюмета и анотации на примери от текст: “Оправдаване на собственото поведение” (стр. 235-245); текст “Дисонансът като последица от вземането на решение” (стр. 252-255).

2 – представяне на експериментални изследвания (по избор на студентите) от текст “Значението на неотменимостта на решението” (стр. 262-263 и 266); представяне на експеримента на Джек Брем (стр. 252-255).

Семинарът се провежда след лекция 7.

Семинар 8. Тема: Как оправдаваме своите действия и как това променя нагласите и поведението ни?

Семинарът се провежда на базата на:

1 - предварително изготвени кратки (до една страница) писмени резюмета и анотации на текст: “Психология на неизбежността” (стр. 298-303); “Значението на недостатъчните награди в обучението” (стр. 280-282).

2 – представяне на трите експеримента за ефекта на недостатъчното оправдание (стр. 272-274) и експеримента от раздела “Психология на неизбежността” (стр. 298-299).

Семинарът се провежда след семинар 7.

Самостоятелна работа на студентите

Изготвяне на резюмета, анотации и PowerPoint-презентации. Те ще се разглеждат, проверяват и оценяват по време на практическите занимания. Темите за тях и източниците са посочени в СЕМИНАРИТЕ.

Резюмето представлява съдържателно и изразно съкращаване на основния текст (неутрален сбит преразказ). Цели накратко и обобщено да пресъздаде съдържанието на изходния текст, в ограничен словесен обем и със свои думи. Доброто резюме е баланс между достатъчно информация и стегнатост на изказа.

Анотацията освен че предава накратко съдържанието на текста, може да има и оценъчен характер с препоръки и обяснения. Необходимо е да се постави акцент върху даден елемент от текст – напр. новост, оригиналност и т.н. Изразява мнение за текста или някакъв негов параметър.

Представяне на експериментално изследване. Препоръчва се представянето на експерименталното изследване да става с помощта на PPT по следната схема: цел на изследването; хипотеза, която се проверява; експериментална манипулация; получен резултат; извод, който авторът е направил. Желателно е студентът да изрази своето мнение за експеримента или някой негов аспект.

Втори семестър

Лекции

Лекция 8. Социално възприемане и формиране на впечатление

• основни понятия: формиране на впечатление; статични и динамични признаци; стереотипи; централна черта; имплицитни теории за личността

• големите изследователи и автори в областта: Соломон Аш

Лекция 9. Социално възприемане - оценка на емоциите.

• основни понятия: невербално поведение, лицева експресия, емоционална интелигентност

• големите изследователи и автори в областта: Пол Екмън

Лекция 10. Теории за атрибуциите - 1

• основни понятия: вътрешни и външни атрибуции; основна атрибутивна грешка

• големите изследователи и автори в областта: Фритц Хайдър

Лекция 11. Теории за атрибуциите - 2

• основни понятия: диспозиционен извод, принцип на персонализма, принцип на хедонизма; ковариационен модел

• големите изследователи и автори в областта: Едуард Джонс, Кейт Дейвис, Харолд Кели

Лекция 12. Социално знание

• основни понятия: познавателна схема, самосбъдващо се пророчество, себепрепятстване

• големите изследователи и автори в областта: Сюзън Фиск

Лекция 13. Агресия

• основни понятия: агресия, фрустрация

• големите изследователи и автори в областта: Албърт Бандура, Ленард Бърковиц

Лекция 14. Просоциално поведение

• основни понятия: просоциално поведение, алтруизъм

• големите изследователи и автори в областта: Шалом Швартц, Ленард Бърковиц

Лекция 15. Близки взаимоотношения – привличане, приятелство и любов

• основни понятия: първоначално привличане, обич, любов

• големите изследователи и автори в областта: Робърт Стърнбърг,

Практически занимания

Семинар 9. Тема: Как си създаваме впечатления за хората?

Семинарът се провежда на базата на:

1 - предварително изготвени кратки (до една страница) писмени резюмета и анотации на текстове на стр. 176- 180 и : “Ефект на контраста” (стр. 166-169) и “Създаване на преднастройка ...” (стр. 170-173)

2 – представяне на експеримента на Дарли и Грос (стр. 190-192) и на експеримент по избор от текст “Категоризация и социални стереотипи” (стр. 189-194).

Семинарът се провежда след лекция 12.

Семинар 10. Тема: Доколко вярно възприемаме социалния свят? Влияние на контекста

Семинарът се провежда на базата на:

1 - предварително изготвени кратки (до една страница) писмени резюмета и анотации на текстове: “Ефект на контраста” (стр. 166-169) и “Създаване на преднастройка ...” (стр. 170-173)

2 – представяне на експериментални изследвания (по избор на студентите) от текстовете на стр. 166-175. Семинарът се провежда след семинар 9.

Семинар 11. Тема: Агресията – вродена или придобита?

Семинарът се провежда на базата на:

1 - предварително изготвени кратки (до една страница) писмени резюмета и анотации на текстове: “Инстинктивна ли е агресивността (стр. 326-331) и “Социално учене и агресивност” (стр. 351-361).

2 – представяне на експериментални изследвания (по избор на студентите) от текстовете на стр. 346-359. Семинарът се провежда след лекция 13.

Семинар 12. Тема: Какво ни кара да проявяваме агресия? Може ли агресивността да се предотврати?

Семинарът се провежда на базата на:

1 - предварително изготвени кратки (до половин страница) писмени резюмета и анотации на текстове от раздел “Причини за агресивността” (стр. 340-344; 344-349; 349-351;351-354; 355-359; 359-361) и текст “Как да бъде намалено насилието” (стр. 368-375; 375-380).

2 – представяне на експериментални изследвания (по избор на студентите) от глава “Човешката агресивност”. Семинарът се провежда след семинар 11.

Семинар 13. Тема: Какво ни кара да помогнем (или да се въздържим да помогнем) на нуждаещия се.

Семинарът се провежда на базата на:

1 - предварително изготвени кратки (до една страница) писмени резюмета и анотации на текст: “Незаинтересованият наблюдател като конформист” (стр. 77-86);

2 – предварително изготвени кратки текстове (до една страница) на собствени идеи на тема “Има ли “чист” алтруизъм?”

Семинарът се провежда след лекция 14.

Семинар 14. Тема: Какво у хората ни кара да ги харесваме?

Семинарът се провежда на базата на:

1 - предварително изготвени кратки (до една страница) писмени резюмета и анотации на текстове: “Характеристики на личността” (стр. 462- 476), “Харесване и самооценка” (стр. 478-481) и “Печалба и загуба на уважение” (стр. 482- 490).

2 - представяне на експериментални изследвания (по избор на студентите) от текста “Харесване, обич и междуличностна чувствителност” (стр. 452-490). Семинарът се провежда след лекция 15.

Семинар 15. Тема: Етика в социално психологическите експерименти. Приложение на социалната психология в практиката.

Семинарът се провежда на базата на:

1 - предварително изготвени кратки (до една страница) писмени резюмета и анотации на текстове: “Някои бележки от етичен характер” (стр. 86-87) и “Етични проблеми” (стр. 530-539).

2 – предварително изготвени кратки (до половин страница) писмени резюмета и анотации на текстове: “Намаляване на телесното тегло чрез намаляване на дисонанса” (стр. 313), “Дисонанс и предпазване от СПИН” (стр. 314-316), “Дисонанс и икономия на вода” (стр. 316-317).

3 - предварително изготвени кратки текстове (до една страница) на собствени идеи за прилагане на социалнопсихологическото знание.

Самостоятелна работа на студентите

Изготвяне на резюмета, анотации и PowerPoint-презентации. Те ще се разглеждат, проверяват и оценяват по време на практическите занимания. Темите за тях и източниците са посочени в СЕМИНАРИТЕ

Литература по темите:

ОСНОВНА КНИГА (ТЕКСТ) НА КУРСА:

Елиът Арънсън (2009). Човекът – социално животно. София: Дамян Яков

Допълнителна литература

Андреева, Л. (1988). Социално познание и междуличностно взаимодействие, София

Джонев, С. (1996). Социална психология, София: Софи-Р, т. 2

Brehm, S.S. (1998). Интимните отношения. В: Московичи, С. (Ред.)

Социална психология, т. 1, 286-325

Средства за оценяване:

За семестър 1:

1. Изготвяне на презентация на PowerPoint на тема "Моите силни черти" според модела на "Прозорецът на Джохарли". Индивидуално представяне на презентациите пред групата.

2. Писмена работа: Прилагане на системата на Е. Хол за описание на културата. Всеки студент избира сам държавата, за която да пише, без България.

За семестър 2:

1. Индивидуална и след това екипна работа на тема:"Правила за общуването в неравни статусни взаимоотнишения".

2. Индивидуална работа в клас: Личен рейтинг на социално значими ценностни и възможности за конфликти в персоналната ценностна система.

Финален изпит - писмен:

По 2 въпроса от всеки семестър: 2 теоретични и два практически.