HACB406 Въведение в културния туризъм

Анотация:

Курсът представя спецификата на културния туризъм и основни обекти, практики и умения, свързани с него.

Конкретните илюстрации са преобладаващо от българското културно наследство и връзката му с културния туризъм.

прочети още
Туризъм

Преподавател(и):

доц. Наталия Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Спецификата на културния туризъм и перспективите за неговото развитие в България.

2) могат:

Да изготвят тематични туристически маршрути за културен туризъм.

Да адаптират екскурзоводски беседи за различна публика.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Културен туризъм – определение и специфика - лекция.

2. Видове културен туризъм - лекция.

3. Практикум - презентация на видовете културен туризъм в България - практическо занятие.

4. Музеят – обект на културната памет и културния туризъм - лекция.

5. Практикум - презентация на основни музеи в столицата и страната - практическо занятие.

6. Религии - култови сгради и средища - религиозен туризъм - лекция.

7. Практикум - презентация на манастири, църкви, джамии, синагоги, католически и протестантски храмове у нас - практическо занятие.

8. Комуникативна култура в туризма - лекция.

9. Семинар-практикум: адаптиране на екскурзоводска беседа за конкретна публика - практическо занятие.

10. Рекламата в културния туризъм - лекция.

11. Практикум-презентация на реклама чрез примерна брошура или интернет сайт - практическо занятие.

12. Репрезентация на културното наследство и туризма - лекция.

13. Практикум - репрезентация на обект на културното наследство или експозиция на национален или регионален музей - практическо занятие.

14. Проектиране на програми и маршрути за културния туризъм - лекция.

15. Практикум - примерен маршрут за представяне на съвременния град (по избор) - практическо занятие.

Литература по темите:

• Воденски, М. Основи на туризма. С., 2007.

• Костов, Ен., Културният туризъм. УИ „Стопанство”, С., 2001.

• Алексиева, С. Връзки с обществеността на културния туризъм. Изд. „ПР Туризъм консулт”, С., 2004.

• Рибов, М. Туризмът на новото хилядолетие. Изд. „БПС”, С., 2003.

• Стаматов, Ст. и колектив, Специализирани видове туризъм. Изд. „Кота”, С., 2003.

• Якимов, Н. Рекламата на българското културно-историческо наследство в полза на туризма – В: Качество на българския туризъм – мит и реалност. Изд. „Славена”, Варна, 2003.

• Станчева, М., Чичикова, М. (съставители) Девет световни ценности в България. НБУ, С., 2002.

• Станчева, М. София - от древността до нови времена. С., НБУ,2009.

• София – 120 години столица. С., 2000.

• Културното наследство в съвременния град. Юбилеен сборник с материали от научна конференция, посветена на 85-годишнината на ст. н. с. Магдалина Станчева. С., НБУ, 2009.

• Недков, С. Музеи и музеология. Лик, 1998.

• Сайт на Държавната туристическа агенция – www.bulgariatravel.org

Средства за оценяване:

Писмени задачи 30 %

Практическа задача 70 %

При липса на текущ контрол студентите се явяват на изпит, като подготвят един реферат и една презентация, които представят и устно в деня на изпита.