GENB015 Държавно и публично управление

Анотация:

Курсът “Държавно и публично управление” предоставя фундаментални базови знания за същността на държавното и пуб¬личното управление. Актуалността му се определя от историческото развитие на науката за управлението, чрез осмисляне идеите на нейните класици и на техните последователи. В съвременни условия нуждата от професионално обучени специалисти във всички нива на държавното и публичното управление е голяма.

Тематиката на курса е съобразена с образователната под¬готовка на студентите и е адаптирана към изискването за атрак¬тивност и придобиване на нови управленски знания и умения. Изучаваната тематика има не само научен, но и практико-приложна насоченост. Обучението е с акцент към придобиване на цялостна представа от обучаваните за научните и паркико-приложните аспекти на държавното и публичното управление.

Обект на изучаване в курса е системата на органите на държавно и публично управление в Република България и в останалите държави-членки на Европейския съюз.

Предмет на изучаване са теоретичните, управленските и организационно-правните аспекти за изграждането и функционирането на системата на органите на държавното и публичното управление, както и формирането на публични политики, управленски решения и управление на процесите в обществото.

Курсът е обособен в две части:

Първата част е теоретична и включва теми отнасящи се до: същността, съдържанието и разграничението на академичния курс от други сходни курсове; историята на държавното управление; теоретичните основи на държавното управление; науката и теориите на управлението; теоретичните основи на публичното управление; законодателната власт и институцията „държавен глава“; системата на органите на изпълнителната власт; системата на органите на съдебната власт и независими държавни органи; управлението на публични стопански организации, организации за публични услуги и организации с идеална цел.

Втората част е практико-приложна и включва теми отнасящи се до: целите и функциите на органите на държавното и публичното управление; вземането на управленско решение и делегиране на правомощия в публичните организации; управление на държавната и общинската собственост и на публичните финанси, управлението в областта на възлагането на обществените поръчки, на административното обслужване, на осъществяване на административни производства и специфични административни дейности, на достъпа до обществена информация и защита на лични данни, на класифицирана информация и на наказателно-процесуалната дейност.

Целите на курса са:

• придобиване на цялостна представа за същността на теорията на държавното и публичното управление;

• овладяване на широкопрофилни теоретични знания за изграждането и функционирането на системата на органите на държавно и публично управление в Република България и в останалите държави-членки на Европейския съюз;

• придобиване на практически умения за управленските и организационно-правните аспекти на дейностите, които органите на държавното и публичното управление осъществяват.

прочети още
Туризъм

Преподавател(и):

гл. ас. Милена Караджова  д-р
проф. Николай Арабаджийски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще знаят:

• многообразието от проблеми възникващи при държавното и публичното управление и начините за формиране на успешни публични политики;

• какви са целите и основните функции на органите на държавното и публичното управление;

• как се изгражда системата за държавно и публично управление в Република България и в другите държави-членки на Европейския съюз;

• какви са основните подходи и процеси на държавното и публичното управление.

2) ще могат:

• да организират управлението на основни и специфични дейности осъществявани от органите на държавното и публичното управление;

• да съдействат на органите на държавното и публичното управление при предоставянето на публични услуги в различните публични сфери.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Първи семестър

Лекции(18 часа)

Тема 1. Същност, съдържание и разграничение на академичния курс „Държавно и публично управление“ от други сходни курсове (2 часа)

1. Същност на академичния курс „Държавно и публично управление“

2. Съдържание на академичния курс „Държавно и публично управление“

3. Разграничение на академичния курс „Държавно и публично управление“ от други сходни курсове

• основни понятия: академичен курс; обект и предмет на академичен курс; съдържание на академичен курс; разграничение на академичен курс от други сходни курсове

• основни факти и реалии: най-важното в този курс е изучаването на теориите на държавното и публичното управление и тяхното практическо прилагане от органите за управление в публичната администрация

• големите изследователи и автори в областта: Николай Арабаджийски, Любомир Владикин; Стефан Баламезов; Георги Близнашки; Стефан Стойчев; Емилия Друмева; Христина Балабанова

Тема 2. Теоретични основи на държавното управление (2 часа)

1. Понятие за управление

2. Понятие за социално управление

3. Понятие за обществено управление

4. Понятие за държавно управление

5. Понятие за административно управление

• основни понятия: управление; социално управление; обществено управление; държавно управление; административно управление

• основни факти и реалии: в административноправната теория съществуват няколко тези за същността на държавното управление

• големите изследователи и автори в областта: Николай Арабаджийски, Любомир Владикин; Стефан Баламезов; Георги Близнашки; Стефан Стойчев; Емилия Друмева; Христина Балабанова

Тема 3. История на държавното управление (2 часа)

1. Държавното управление на древните народи

2. Държавното управление през Средновековието

3. Държавното управление през периода на Съвременната цивилизация

4. Съвременни нови теории за държавно управление

• основни понятия: държавно управление

• основни факти и реалии: същестуват четири периода в развитието на държавното управление – на древните народи, през Средновековието, през периода на Съвременната цивилизация и съвременнен

• големите изследователи и автори в областта: Демокрит; Платон; Аристотел; Аристотел; Луций Аней Сенека; Конфуций; Свети Тома Аквински; Николо Макиавели; Робърт Филмър; Джон Лок; Карл фон Клаузевиц; Шарл-Луи дьо Секонда барон дьо ла Бренд дьо Монтескьо; Франсоа Мари Аруе(Волтер); Жан-Жак Русо; Клод-Адриан Хелвеций; Емануел Жозеф (абат) Сийес; Анри Клод де Рувруа Сен-Симон; Дейвид Хюм; Уйлям Блекстоун; Томас Пейн; Томас Джеферсън; Джеймс Мадисън; Александър Хамилтън; Иммануел Кант; Йохан Готлиб Фихте; Вилхем фон Хумболд; Карл Маркс; Фридрих Енгелс; Клод Фредерик Бастиа; Владимир Илич Улянов(Ленин); Мао Дзъдун; Дуайт Уалдо; Робърт Нозик; Талкот Парсънс; Чарлз Фокс и Хю Милър; Робърт Дал

Тема 4. Наука и теории за управлението (2 часа)

1. Донаучен период на управлението

2. Класически теории на управлението

3. Период на „човешките отношения“

4. Съвременен етап

5. Теориите Х, Y и Z

• основни понятия: наука за управление; теории за управлението

• основни факти и реалии: съществуват четири периода в развитието на науката за управление – донаучен; класически; на “човешките отношения” и съвременен, които се характеризират с отделни теории

• големите изследователи и автори в областта: Анри Файол; Макс Вебер; Фредерик Тейлър; Фредерик Тейлър; Честър Бернард; Елтън Мейо; Дъглас Марк Грегър; Пол Лоурънс; Джей Лорш; Норберт Винер; Клод Шенън; Хербърт Саймън; Патрик Блекет

Тема 5. Теоретични основи на публичното управление (2 часа)

1. Същност на публично управление

2. Направления в теорията на публично управление

3. Разграничение на публичното управление от бизнес мениджмънта публично управление

• основни понятия: теория на публичното управление

• основни факти и реалии: същността на тази нова теория и нейното развитие се разкрива чрез изследването на въпросите за създаването и утвърждаването на отделните направления на публичното управление (традиционно, ново, постмодерно и глобално)

• големите изследователи и автори в областта: Николай Арабаджийски; Георги Манлиев, Поля Кацамунска, Дончо Конакчиев, Христо Христов, Светослав Ставрев, Павел Павлов

Тема 6. Законодателна власт и институцията „държавен глава“ (2 часа)

1. Законодателна власт в Република България

2. Законодателна власт в другите страни-членки на Европейския съюз

3. Президентска институция в Република България

4. Държавни глави в другите страни-членки на Европейския съюз

• основни понятия: законодателен орган; държавен глава

• основни факти и реалии: в Република България Народното събрание осъществява законодателната власт, а държавният глава е президент

• големите изследователи и автори в областта: Николай Арабаджийски, Стефан Стойчев; Снежана Начева; Пламен Киров; Георги Близнашки; Борис Спасов

Тема 7. Система на органите на изпълнителната власт (2 часа)

1. Централни органи на изпълнителната власт

2. Териториални органи на изпълнителната власт

3. Други органи на изпълнителната власт

• основни понятия: органи на изпълнителната власт

• основни факти и реалии: в Република България системата на органите на изпълнителната власт включва централни, териториални и други органи които се създават на базата на Конституцията, Закона за администрацията, Закона за местното самопурваление и местната администрация и специални закони

• големите изследователи и автори в областта: Ангел Ангелов; Иван Дерменджиев; Дончо Хрусанов; Димитър Костов; Добри Димитров; Кино Лазаров; Александър Воденичаров; Емилия Къндева; Христина Балабанова; Павел Павлов; Христо Христов; Людмил Георгиев; Николай Арабаджийски

Тема 8. Система на органите на съдебната власт и независими държавни органи (2 часа)

1. Система на органите на съдебната власт в Република България периода от 1991 г. до 1994 г.

2. Система на органите на съдебната власт в Република България периода от 1994 г. до 2007 г.

3. Система на органите на съдебната власт в Република България периода след 2007 г.

4. Независими държавни органи в Република България – Конситуционен съд, Сметна палата, Омбудсман

• основни понятия: органи на съдебната власт; независими държавни органи

• основни факти и реалии: в Република България системата на органите на съдебната власт и независимите държавни органи се създават на базата на Конституцията и специални закони

• големите изследователи и автори в областта: Живко Сталев; Снежана Начева; Любен Велинов; Пламен Киров; Зорница Семкова-Димитрова; Николай Арабаджийски

Тема 9. Управление на публични стопански организации, организации за публични услуги и организации с идеална цел (2 часа)

1. Управление на публични стопански организации

2. Управление на организации за публични услуги

3. Управление на публични организации с идеална цел

• основни понятия: публични организации(стопански, за публични услуги, с идеална цел)

• основни факти и реалии: в Република България управлението на стопански организации, организациите за публични услуги и организациите с идеална цел се регламентира чрез специално законодателство

• големите изследователи и автори в областта: Емилия Къндева; Павел Павлов; Христо Христов; Светослав Ставрев; Николай Арабаджийски; Румяна Пожаревска; Лилия Братоева

Практически занимания(10 часа)

1. Дискусия по зададен научен текст по теми 2 – 3 (2 часа)

2. Дискусия по зададен научен текст по теми 4 и 5 (2 часа)

3. Дискусия по зададен научен текст по тема 6 - (2 часа)

4. Дискусия по зададен научен текст по тема 7 - (2 часа)

5. Дискусия по зададен научен текст по теми 8 и 9 - (2 часа)

Текущ контрол(2 часа)

1. Предаден реферат – текуща оценка след проверка в MOODL - НБУ

2. Тест – първа част(2 часа)

Втори семестър

Лекции(18 часа)

Тема 10. Цели и функции на органите на държавното и публичното управление (2 часа)

1. Цели на органите на държавното и публичното управление

2. Функции на органите на държавното и публичното управление

• основни понятия: цели на управлението; функции на управлението

• основни факти и реалии: целите на органите на държавното и публичното управление са политически; основните функции присъщи на всеки орган на държавното и на публичното управление са планиране, организиране, координиране, ръководене, мотивиране и контрол

• големите изследователи и автори в областта: Ангел Ангелов; Стефан Христов; Септемврина Костова; Светослав Ставрев; Тодор Танев; Николай Николов; Катя Владимирова; Цветан Семерджиев; Васил Савов; Нако Стефанов; Цвета Зафирова; Николай Арабаджийски

Тема 11. Управленско решение и делегиране на правомощия на публичните организации (2 часа)

1. Същност и класификация на управленските решения

2. Методи и модели при вземане на управленски решения

3. Разпореждания, компетентност и делегиране на правомощия

• основни понятия: управленски решения; разпореждания; компетентност; делегиране на правомощия

• основни факти и реалии: в управлението и в мениджмънта съществува многообразие на класификациите на управленските решения, на техните методи и модели при вземането и осъществяването им

• големите изследователи и автори в областта: Ангел Ангелов, Павел Павлов, Стефан Христов, Септемврина Костова, Емилия Рибарска, Валентин Василев

Тема 12. Управление на държавната и общинската собственост и на публичните финанси (2 часа)

1. Управление на държавната собственост

2. Управление на общинската собственост

3. Управление на публичните финанси

• основни понятия: държавна собственост; общинска собственост; публични финанси

• основни факти и реалии: в Република България управлението на държавната и общинската собственост, както и на публичните финанси се регламентира от специални закони

• големите изследователи и автори в областта: Александър Джеров; Васил Петров; Марио Баботинов; Методи Марков; Иван Стоянов; Величко Адамов; Борис Грозданов; Румен Брусарски; Румяна Лилова; Андрей Захариев; Стефан Симеонов; Чавдар Николов; Надежда Николова; Велчо Стоянов, Николай Арабаджийски

Тема 13. Държавно и публично управление в областта на възлагането на обществени поръчки (2 часа)

1. Нормативна уредба за възлагането на обществените поръчки

2. Обекти и субекти на обществените поръчки

3. Правила за обявяване и процедури за възлагане на обществени поръчки

4. Общи правила за възлагане на обществена поръчка

• основни понятия: обществени поръчки

• основни факти и реалии: законодателната уредба в областта на обществените поръчки в Република България е от 1997 г., когато е приет първият Закон за възлагане на държавни и общински поръчки, като многократно се изменя и допълва

големите изследователи и автори в областта: Методи Марков; Елена Димова; Милена Караджова; Николай Арабаджийски; Аделина Ковачева; Филип Рачев; Илонка Горанова; Пламен Немчев; Александър Караоланов; Звезделина Божинова

Тема 14. Държавно и публично управление в областта на административното обслужване (2 часа)

1. Същност на административното обслужване

2. Организация и управление на административното обслужване

3. Отказ и оспорване на отказите за извършване на административни услуги

• основни понятия: административно обслужване

• основни факти и реалии: след 1999 г. в Република България се приемат множество от законодателни актове с които се цели усъвършенстването на системата за административно обслужване на физическите и юридическите лица

• големите изследователи и автори в областта: Николай Арабаджийски; Адриана Младенова; Йордан Ботев; Вихър Кискинов

Тема 15. Държавно управление в областта на осъществяването на административни производства и специфични административни дейности

(2 часа)

1. Производство по издаване, обжалване и изпълнение на индивидуални административни актове

2. Приемане на предложения, сигнали, жалби и молби

3. Административно наказване и административна принуда

4. Управление на специфични административни дейности

• основни понятия: административни производства; специфични административни дейности

• основни факти и реалии: в Република България законодателно са регламентирани основни административни производства по реда на Административнопроцесуалния кодекс и по Закона за административните нарушения и наказания, а със специални закони -особените административни производства и управлението на специфични административни дейности

• големите изследователи и автори в областта: Ангел Ангелов; Иван Дерменджиев; Дончо Хрусанов; Димитър Костов; Добри Димитров; Кино Лазаров; Александър Воденичаров; Емилия Къндева; Христина Балабанова; Наум Бояджиев; Николай Арабаджийски

Тема 16. Държавно и публично управление в областта на достъпа до обществена информация и защитата на лични данни (2 часа)

1. Държавно и публично управление в областта на достъпа до обществена информация

2. Държавно и публично управление в областта на защитата на лични данни

• основни понятия: обществена информация; лични данни

• основни факти и реалии: в Република България управлението в областта на достъпа до обществена информация се регламентира със специален закон от 2000 г., а в областта на защитата на лични данни със специален закон от 2002 г.

• големите изследователи и автори в областта: Николай Арабаджийски; Александър Кашъмов; Кирил Терзийски; Гергана Жулева; Фани Давидова; Емилия Панайотова

Тема 17. Държавно и публично управление в областта на защитата на класифицирана информация (2 часа)

1. Понятие за “класифицирана информация”. Видове класифицирана информация и нива на класификация за сигурност

2. Национална система за защита на класифи¬цирана информация

3. Видове защита на класифицирана информация

• основни понятия: класифицирана информация

• основни факти и реалии: в Република България управлението в областта на защитата на класифицирана информация се регламентира със специален закон и нормативни актове за неговото прилагане през 2002 г. като се създава Национална система за нейната защита

• големите изследователи и автори в областта: Георги Петришки; Николай Арабаджийски

Тема 18. Държавно управление в областта на наказателно-процесуалната дейност (2 часа)

1. Разкриване на престъпления

2. Разследване на престъпления

3. Провеждане на досъдебно и съдебно производство

• основни понятия: наказателно-процесуална дейност

• основни факти и реалии: в Република България държавното управление в областта на наказателно-процесуалната дейност се регламентира в нормативни актове, оправомощаващи съдебни и разследващи органи да я осъществяват

• големите изследователи и автори в областта: Антон Гиргинов; Маргарита Чинова; Никола Манев; Веселин Вучков; Гергана Маринова; Стефан Павлов; Радостин Беленски; Димитър Михайлов

Практически занятия(10 часа)

1. Решаване на казуси по тема 12 – (2 часа)

2. Решаване на казуси по тема 14 – (4 часа)

3. Решаване на казуси по тема 15 – (2 часа)

4. Решаване на казуси по тема 16 – (2 часа)

Текущ контрол(2 часа)

1. Предаване на казус – текуща оценка след проверка в MOODL - НБУ

2. Тест – втора част (2 часа)

Литература по темите:

ОСНОВНА

Арабаджийски, Н. Държавно и публично управление. НБУ. С., 2014

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА

Арабаджийски Н., Публично управление, «Класика и Стил», С., 2008

Владикин, Л. Организация на демократичната държава. С., 1992

Дачев, Л. Учение за държавата. С., Свида, 2001

Димитров, Д., Хр. Драганов. Технология на управлението. Варна, 1980

Димитров, Д. Административно право. Обща част. С., 1995

Кискинов, В. Електронно правителство. С., 2003

Конакчиев, Д. Икономика на публичния сектор. В., ВСУ, 2005

Кънчев, М. Основи на управлението. С., 1999

Личев, И. Управление на организациите в публичния сектор. Сб. „Въведение в публичната администрация в сравнителен европейски контекст“, С., изд. ГАЛ-ИКО, 2000

Мокочиев, К. и колектив. Теория на държавата и правото. С., 1968

Николов, Ив. Теория на социалните системи за управление. С., 1981

Ставрев, С. Основи на мениджмънта. ПУ „П. Хилендарски“. 1996

Ставрев, С. Основи на управлението. С., 1999

Ставрев, С. Кризата на публичния мениджмънт. С., изд. „Класика и Стил“, 2007

Харизанова, М., М. Кузманова, М. Александрова – Бошна¬кова, Н. Миронова - Ангелова. Управление - теория и практика. С., 2002

Христов, Х. Управление на публичния сектор. С., УНСС, 2004

Христов, Х. Нови подходи в управлението на публичния сектор. С., УНСС, 2005

Цанков, В. Местно управление на Република България (орга¬низационно-правен аспект). С., 1998

Чуждестранни автори с преведени публикации на български език

Бастиа, Ф. Държавата. С., изд. МаК, 2008

Брайън, К., П. Джаксън. Новият мениджмънт в публичния сектор – адаптиран вариант. Учебник „Икономика на публичния сектор - адаптиран вариант“. Глава седма (адаптирана и допълнена от Георги Манлиев). С., 1998

Бройер, Щ. Държавата – създаване, типове и организационни стадий. С., Военно издателство, 2004

Бюрдо, Ж. Държавата. С., 2007

Вебер, М. Теория на господството. С., 1992

Вебер, М. Социология на господството. Социология и ре¬лигия. С., 1993

Грийн, Р. 48-те закона на властта. С., 2001

Крейнър, Ст. Ключови идеи в мениджмънта – теоретиците, които промениха света. С., „ИнфоДАР“ ЕООД, 1998

Ледийн, М. Макиавели за модерното лидерство. С., 2003

Лок, Дж. Два трактата на управлението. С., изд. „Гал-Ико“, 1996

Низбет, Н. Социална промяна и история. С., 1980

Сартори, Дж. Теория на демокрацията, кн. 1, 2, С., 1997

Тофлър, А. Третата вълна. С., 1991

Тофлър, А. Трусове във властта. С., 1991

Тофлър, А. Шок от бъдещето. С., 1992

Тофлър, А. Прогнози и перспективи. С., 1993

Чуждестранни автори с публикации на чужд език

На руски език

Кабашов, С., И. Гимаев, С.Лавреньев. Местное самоуправление и муниципальная служба в системе властных отношений. Уфа, 2006

Кабашов, С. Государственная служба – основные Этапы развития как науки и професси от древного мира до начала ХХ века. Москва, 2013

Мухин, В. Изсследование систем управления. Москва, 2006

Понкин, И.В. Общая теория публичного управления. Избранные лекции. РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. Международный институт государственной службы и управления. Москва, 2013

Понкин, И.В. Общая теория публичного управления. Пвавовые основы, принципы, инструменты, модели и концепты публичного управления. Лекционый курс. РАНХиГС при Президенте Руской федерации. Институт государственной службы и управления. Москва, 2016

Понкин, И.В.Теория девиантологии государственного управления. Неопределенности, риски, дефекты, дисфункции и провалы в государственном управлении.РАНХиГС при Президенте Руской федерации. Институт государственной службы и управления. Москва, 2016

Райзберг, Б. Курс управления экономикой. Санкт-Петербург, 2003

Сурин, А., Ю. Петрунин, И. Мысляева, М. Панов, Л. Семенникова, А. Соловьев. Классики теории государственного управления: управленческие идеи в России. Факультет государственного управления МГУ. Москва, 2008

На английски език

Aldag, R. Y., Stears T.M., Management, SW Publishing, 1997

Baron, R. Baron, R. (1993). Behavior in organizations Boston London, 1986

Dubrin, A. Praktyczna psychologia zarzadzania, Warszawa, 1978

Fox, C., Miller H. Postmodern public administration. SAGE publications,1995

Liebel, H. Furungspsichologie, Gotingen, Toronto, Zurich, 1978

Mullins, L. Management and Organisational Behavior, London, 1989

Turban, E,, J. R. Meredit, Fundamentals of Management Science, Fifth edition, IRWIN, Boston, 1991

Matteson, M. T., Ivancevich J. M., Management and Organizational Behavior Classics, IRWIN, 1993

Miller, G.,Yang, K. Handbook of research methods in public administration. 2nd edition. Auerbach Publications, 2008

Hellriegel D., Slocum J. Management challenge. Second edition, Macmillan, Canada, 1994

Kyle Bruce, “Henry S. Denniso, Elton Mayo, and Human Relations historiography” in: Management & Organizational History, 2006

Barzelay, Michel 1999. “How to Argue About the New Public Management”, International Public Management Journal. 2/2/A//: 183-216

Barzelay, Michel.2001. The New Public Management: Improving Research and Policy Dialogue. Berkeley: University of California Press.

Behn, Robert.1998. “The New Public Management Paradigm and the Search for Democratic Accountability”, International Public Management Journal. 1/2/: 131-164

Bozeman, Barri/ed./. 1991. Public Management: The State of the Art. San Francisco: Jossey-Bass.

Garson, G. David, Overman, Samuel E.. 1983. Public Management Research in the United States. New York: Preger.

Gruening, Gernod. 2001. “Origin and Theoretical Basis of New Public Management”. International Public Management Journal. 4/2001/: 1-25

Lawrence R. Jones, Thompson F. 1999. Public Management: Institutional Renewal for the Twenty- First Century. Stamford: JAI Press.

Kelman S., Tompson F., Lawrence R. Jones, Schedler K. 2003. ”Dialogue on Definition and Evolution of the Field of Public Management”. International Public Management Review.4/2/: 1-19

Ketll D. 2000. The Global Public Management: A Report on the Transformation of Governance, Washington DC: Brookings Institution Press.

Lunn E.L. 1996. Public Management as Art, Science, and Profession. Chatham NJ: Chatham House.

Lunn E.L. 1997. “The New Public Management as an International Phenomenon: A Skeptical View”, International Public Management Journal. 1:1/1997, reprinted in L. R. Jones and Kuno Schedler, eds., International Perspectives on the New Public Management/Greenwich, CT: JAI Press, 1997

Ewan F. 2206. The Oxford Handbook of Public Management.

Средства за оценяване:

Текущ контрол през първия семестър

1. Предаден реферат – текуща оценка след проверка в MOODLE - НБУ

2. Присъствие и участие в аудиторните занятия

3. Тест – първа част

Текущ контрол през втория семестър

1. Предаване на казус – текуща оценка след проверка в MOODLE - НБУ

2. Присъствие и участие в аудиторните занятия

3. Тест – втора част

СТУДЕНТИ, КОИТО НЕ СА ПОКРИЛИ И ЧЕТИРИТЕ ФОРМИ НА ТЕКУЩОТО ОЦЕНЯВАНЕ (РЕФЕРАТ, КАЗУС И ДВА ТЕСТА) СЕ ЯВЯВАТ НА ФИНАЛЕН ИЗПИТ, КАТО ОЦЕНКИТЕ ИМ ОТ РЕФЕРАТА И КАЗУСА УЧАСТВАТ ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА КРАЙНАТА ИМ ГОДИШНА ОЦЕНКА.