Мениджмънт и предприемачество - ИО

Програмна схема

Мениджмънт и предприемачество - ИО

4-ти семестър

Практически курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)