CASM300 Стаж

Анотация:

Стажът представлява самостоятелно изпълнение на професионални задачи в реални филмови и телевизионни продукции, студия за филмово и видеопроизводство, телевизии, предприятия за дистрибуция и показ на аудиовизуални продукти. Стажът се провежда във външни институции до изграждането на студиен комплекс на НБУ.

прочети още
Филмово и телевизионно изкуство

Преподавател(и):

проф. Людмил Христов  
проф. Светла Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:
Департамент „Кино, реклама и шоубизнес“:

1. Организира провеждането на стажа на студенти от бакалавърска програма “Кино и телевизия” на Нов български университет.

2. Осъществява научно и методическо ръководство. Определя преподаватели, които ръководят и контролират провеждането на стажа.

Институцията, в която се провежда стажа:

1. Участва в изготвянето на програмата за стажа.

2. Запознава студентите с конкретната филмова или телевизионна технология, правилата за вътрешния ред, задачите и изискванията за изпълнение през периода на стажа и осигурява необходимите условия за работа по време на стажа.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СТАЖА

Стажът протича от четири до шест седмици.

Институцията, в която се провежда стажа представя на Департамента писмено заключение за резултата от проведения стаж.

Студентите представят подробен доклад за извършената работа в обем от минимум 10 страници и служебна бележка от институцията, че са провели стаж с продължителност 120/ 180 часа на ръководителя на стажа след неговото приключване.

Студентите защитават устно представения доклад пред комисия, определена от ръководителя на Департамента.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: