CASM155 Естетика на киното

Анотация:

Курсът е лекционен. В него се интерпретират основни аспекти от естетиката на киното, групирани в три цикъла, около темите: условността в киното; еволюция на условността в киното и отражението й върху поетиката на филма; отношенията на киното ("вътрешни" в синтеза и "външни", като между суверенни изкуства) с литературата и другите изкуства. Курсът има за цел да придвижи към по-високо теоретично равнище знанията на студентите по съдържащите се в него теми, а така също да осветли аспекти, неприсъстващи в учебния план на бакалавърската степен.

прочети още
Филмово и телевизионно изкуство

Преподавател(и):

проф. Вера Найденова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

След успешно завършване на курса студентите ще придобият по-задълбочени знания върху същностни за природата на киното и за развитието на филмовото творчество.

2) могат:

Ще се обогати понятийния апарат на студентите, с който ще осмислят своето бъдещо професионално творчество.


Предварителни изисквания:
Да са завършили бакалавърска степен по специалността или друга сродна хуманитарна област.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. "Жизненодобие" и "изкуство" в киното -2 часа

2.За понятията "фотогения", "фотографичност", "конкретизация" на кинометографичния образ - 2 часа

3.Условността в киното. Обща характеристика на условността в изкуството и специфичната условност при киното - 2 часа

4.Степени на условност при различните "големи стилове": реализъм, модернизъм и тяхното осъществяване в киното -2 часа

5.Степени на условност при различните видове и жанрове кино - 2 часа

6.Развитието на условността в киното и обвързаността й с развитието на кинотехниката - 2 часа

7.Съотношението жизнеподобие / условност при телевизионния филм -2 часа

8. "Виртуалната реалност" и фундаменталните изменения в естетиката на киното и поетиката на филма - 2 часа

9.Измененията в условността на киното под въздействие на психоанализата на Зигмунд Фройд и Алфред Адлер - 2 часа

10.Изменения в условността на киното под въздействие на аналитичната психология на К. Г. Юнг - 2 часа

11 Киното като наследник на литературата, театъра и другите изкуства- 2 часа

12.Пречупването на литературата, театъра и другите изкуства в кинематтографичния синтез. Възможности за стилизация по посока на едно от влизащите в синтеза изкуства. - 2

13.Взаимодействие между киното, литературата, театъра и другите изкуства /като самостойни културни феномени/ и развитието на това взаимодействие.

14.Постмодернистичното кино като "метаизкуство" - 2 часа

15.Постмодернистичното кино като медиатор в художествената култура - 2 часа

Средства за оценяване:

УЧАСТИЕ В ДИСКУСИИ 100%

Дата на провеждане на текущия контрол: всяка 6-седмица