CASM098 Практически аспекти на постмодерната реклама

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

Курсът представя рекламата като естетически формат в епохата на модернизма и постмодернизма като разглежда от различни перспективи средствата, езика и културните внушения на рекламните съобщения. Сред темите са развитието на рекламата в епохата на модернизма и постмодернизма, символните стратегии на рекламата, рекламата като инструмент за изграждане на /пост/идентичност, културни и социални стереотипи в рекламата, рекламата като у/дис/топия, и пр.

Курсът цели:

• да постави рекламата в една теоретична рамка, която да осветли функциите й като културна практика и обясни особеностите на комуникативните и естетическите й стратегии;

• чрез анализи на серия реклами да предложи конкретни стратегии за “прочит” на реторичните и социално-прагматичните кодове на рекламното съобщение;

прочети още
Филмово и телевизионно изкуство

Преподавател(и):

преп. Ангелина Василева  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

Знаят:

• идеите за модернизма и постмодернизма като типологични констелации в културното съзнание на съвременното общество;

• разпознават рекламата като типичен институционален и естетически дискурс на модернизма и постмодернизма

Могат:

• да “деконструират” кодовете на рекламното съобщение и локализират нивата на нейната сугестивност;

• да преценяват дистанцирано


Предварителни изисквания:
Култура в областта на визуалните изкуства.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Модернизъм и постмодернизъм в историческа перспектива. Ранни критики на модерността.

2. Развитие на рекламата като жанр на “популярното” – конфликтност и приемственост с естетическите дискурси на модерността.

3. Стилови формати на визуалната култура в предмодернизма и модернизма - анализ на реклами от индустрията.

4. Постмодерният обрат. Дефиниции на постмодернизма vs модернизма. Разпадането на “големите наративи”. Рекламните наративи и властта като микрополитика на желанията.

5. Медиазация, симулация, имплозия и хиперреалност - преглед на понятията.

6. Символни стратегии в рекламата. Преобразуванията на традиционната естетическа форма в реториката и повествованието на рекламата на постмодерна - анализ на реклами от индустрията.

7. Разказът в дигиталната култура.Влиянието на новите технологии върху структурирането на сюжетите в рекламата - анализ на реклами от индустрията.

8. Визуални стилистики в рекламата и сугестията на утопичните “потребления”. Рекламни у/дис/топии.

9. Реклама и /пост/идентичност: употребите на тялото. Рекламните дискурси на удоволствието - хедонизъм и прагматизъм, порнография и садизъм.

10. Джендър анализ и сексуални стереотипи в рекламата. Женското/Мъжко/Подчиненото тяло в рекламата. – - анализ на реклами от индустрията.

11. Идеология, интерактивност и власт. Социалните употреби на образа.

12. Икономика на виртуалното – психологическите потребления в рекламата и ролевите онлайн игри.

13. Зрителската активност. Рекламата - агент на културна хомогенност или културен плурализъм. Как да четем рекламите “обратно”.

14. Бъдещето на рекламното “въображаемо” и новите технологии. Реклама и интернет. Медии и интертекстуланост.

15. Заключителен семинар върху представените по време на семестъра проекти.

Литература по темите:

1. Baudrillard, J., Simulations et Simulacres. Paris: Grasset, 1986

2. Baudrillard, J., Symbolic Exchange and Death, in in L. Cahoone, From Moderenism to Postmodernism, Blackwel Publishers, 1996

3. Calinescu, M., Five Faces of Modernity: Modernism, Avant-Garde, Decadance, Kitch, Postmodernism. Durham, Duke Univ. Press, 1987

4. Fowles, Jib, Advertising and Popular Culture, Sage Publications, London, etc., 1996

5. Jameson, F., Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism, Durham: Duke University Press, 1991, eee From The Cultural Logic of Late Capitalism, in L. C., From Moderenism to Postmodernism, Blackwel Publishers, 1996

6. Hassan, Ihab, Postmodernism: A Particular Biography, in L. Cahoone, From Moderenism to Postmodernism, Blackwel Publishers, 1996

7. Kellner, Douglas Media Culture: Cultural Studies, Identity and Politics Between the Modern and the Postmodern (London: Routledge, 1995),

8. Madan Sarup, An Introductory Guide to Post-structuralism and Post-modernism, Longman, 1993

9. Адорно, Т., Телевизията и моделите на масовата култура, Дюфрен, М., Социология на масовото изкуство, Морен, Е., Масовата култура, Социални измерения на изкуството, o. 2 Аскони-издат, 2001,

10. Бодрияр, Америка,

11. Бел, Д., Културните противоречия на капитализма,

12. Грийнбърг, К., Авангард и кич, Дорфлес, Д., Кич и култура, Дювиньо, Ж., Пазарът на ненужните вещи, Крик, Ф., Кич, Социални измерения на изкуството, антология, т.1-2 Аскони-издат, 2001

13. Василева, А., Риторика на рекламното съобщение, сп. Кръстопът, бр. 4., С., Институт по културознание, 1994

14. Лиотар, Ж.-Ф., Постмодерното, обяснено за деца,

15. ------------------., Постмодерната ситуация

16. Маклуан, М., Закони на медиите: Новата наука, С., УИ Кл. Охридски,1995

17. Маркузе, Х., Ерос и култура, С.,

Средства за оценяване:

Форми на проверка и оценка на компетенциите /с процентно разпределение на всяка от формите в крайната оценка.

• активност по време на семинарните занятия - 20%

• писмено есе/практически проект с анализ - 40 %

• устна презентация и защита на писмените работи - 40%

Допълнителни обяснения за изпитните материали и критериите за оценяване.

В течение на всеки семестър студентите изготвят по:

- 1 писмено есе, с минимален обем 1500 думи, представящо анализ на реклами/рекламни серии върху теми по плана на курса по избор.

или:

- 1 проект/реализация за печатна реклама или рекламен клип и техния анализ в теоретичните рамки на курса.