OOOK013 Светът през ХХ век

Анотация:

Непознаването на световната история може да доведе до тежки изкривявания в националната психика. И днес често пъти българите или се превъзнасят като най-великата нация, заобиколена кой знае защо от врагове, или като безнадеждно изостанал народ.

Курсът има за цел да проследи най-съдбоносните събития и процеси от историята на човечеството през ХХ век. През това столетие хората навлязоха в космоса, откриха компютъра, но същевременно се изправиха пред заплахата от ядрено самоунищожение и бяха поразени от нова разновидност на чумата, известна като болестта СПИН. Планетата стана тясна. Във всички страни се уеднаквяват дрехите, битът и храната. Глобализацията, символизирана както от заведенията за бързо хранене “Макдоналдс”, така и от китайските ресторанти, вече има своите яростни противници, но и възторжени привърженици. Целта на курса е да даде по-конкретна представа за пътищата, довели ни до днешния свят и да ни напрaви по-подготвени за предизвикателствата, които ни очакват след като България е вече член на НАТО и на Европейския съюз.

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Пламен Цветков  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще разширят олщата си култура по нова и най-нова история.
Предварителни изисквания:
Достатъчни са познанията по обща история от средното училище.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Ново и най-ново време. Светът през ХХ век – демокрация, тоталитаризъм, авторитаризъм.

2.Либералните и тоталитарните революции.

3.Първа част от документалния филм “Деветнадесет дни на надеждата и смъртта” и разисквания по видяното.

4.Втора част от документалния филм “Деветнадесет дни на надеждата и смъртта” и разисквания по видяното.

5.Демокрациите и диктатурите през ХХ век.

6.Войните през ХХ век.

7.Прожекция на първата част от документалния филм на БиБиСи “Войната на столетието”.

8.Прожекция на втората част от документалния филм на БиБиСи “Войната на столетието”.

9.Прожекция на третата част от документалния филм на БиБиСи “Войната на столетието”.

10.Разисквания по документалния филм на БиБиСи “Войната на столетието”.

11.Еврпопейската интеграция

12.Глобализацията в края на ХХ и началото на ХХІ век

13.Защита на есетата (първа част).

14.Защита на есетата (втора част).

15.Писмен тест.

Литература по темите:

Аренд, Х. Тоталитаризмът. София, “Панорама”, 1993

Восленски, М. Номенклатурата. Т.1-2. София, “Христо Ботев”, 1993

Кенеди, П. Възход и падение на великите сили. Т.1-2. София, “Св.Георги Победоносец”, 1997

Куртоа, Ст., Н.Верт, Ж.-Л.Пание, А.Пачковски, К.Барточек, Ж.-Л.Марголен. Черната книга на комунизма. София, “Прозорец”, 1999

Суайцър, П. Победа. Тайната стратегия на Рейгън за разбиване на СССР. София, “Труд”, 1999

Суворов, В. Ледоразбивачът. София, 1996

Хънтингтън, С. Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред. София, “Обсидиан”, 1999

Цветков, Пл.С. Светът през ХХ век. София, Нов български университет, 2005

Средства за оценяване:

Текушото оценяване се оформя от средната оценка на защитено есе и на теста. Есе, което е предадено на преподавателя, но не е защитено от студента, ще се смята за ненаписано. Студентите, които не са доволни от така получената средна оценка, ще имат възможност да държат изпит за по-добра крайна оценка. В противен случай в протокола се вписва средната оценка, получена от текущото оценяване.

Към курса има и форум под рубриката "Питания на преподавателя към студентите". Студентите, които вземат дейно участие във форума, отговаряйки на питанията на преподавателя и заемайки позиция по засегнатите проблеми, ще получат бонус от една единица, която се прибавя към крайната оценка.

Есето трябва да се предаде в електронен вид в системата MOODLE на мястото в курса, обозначено с надписа "Моля, изпращайте есетата тук". Есето не бива да не надхвърля 1800 знака 100Kb. То е отговор на едно дадените по-долу задания. Едно и също задание не може да се разработва от повече от един студент.

ЗАДАНИЯ ЗА КРАТКИ ЕСЕТА ПО КУРСА “СВЕТЪТ ПРЕЗ ХХ ВЕК” (OOK013)

1.Опишете каква е ползата от изучаването на общата история както с оглед на собствения ви народ, така и с оглед на собственото ви индивидуално развитие.

2.Опишете какви са според вас различията в погледа върху историята между професионалния историк и един неисторик.

3.Опишете накратко кои са основните характеристики на глобализацията и откога започва.

4.Опишете приликите и разликите между монархическия абсолютизъм във Франция до 1789 г. и в Русия до 1917 г.

5.Избройте накратко главните етнически общности, които формират американската нация и посочете коя от тях стои в основата на американския език и култура.

6.Обобщете положителното и отрицателното в опита на френската революция от 1789 г. с оглед на правата и свободите на личността.

7.На базата на писаното в препоръчителната литература и на собствените си познания напишете как бурният прираст на населението, започнал от началото на ХVІІІ в., въздейства върху историческото развитие на човечеството.

8.На базата на примерите от народите от Западна Европа и Америка опишете накратко какво може да накара дадена личност или социална група да желае да принадлежи на определена национална общност и съответно какво би я накарало да се усеща неудобно в границите на конкретна държава и да се стреми да се откъсне от нея.

9.Напишете доколко насилието в една революция е благоприятна или неблагоприятна за демокрацията и в кой момент естествената самозащита прераства в тероризъм.

10.Кога може да се говори за националноосвободителна борба и в кой момент такава борба прераства в тероризъм?

11.Каква роля изиграва освобождаването на робите за победата на Севера срещу Юга в американската гражданска война от 1861-1865 г.?

12.Направете кратко сравнение между панславизма, пангерманизма и пантюркизма и посочете коя от трите доктрини създава според вас най-големи пречки пред свободата и напредъка на човечеството.

13.Напишете на една страница какво българите печелят и какво губят според Санстефанския договор и съответно какво печелят и какво губят според Берлинския договор.

14.Посочете чие управление е по-демократично – това на Ото фон Бисмарк в Германия или на Стефан Стамболов в България и аргументирайте гледището си.

15.Направете една равносметка за това какво е общобалканско и какво – чисто българско в традиционните празници, празнични ритуали и обичаи при българите.

16.Посочете коя е според вас най-демократичната и съответно най-недемократичната монархия в Европа в края на ХІХ в. и се аргументирайте с не повече от едно-две изречения.

17.Дали и по какви белези бихте определили САЩ като свръхсила още в края на ХІХ в.?

18.Посочете накратко идейните и структурните прилики и разлики между политическите партии в САЩ и политическите партии в Европа.

19.Сравнете как влияе техническият прогрес върху личните и личностните възможности в края на ХІХ и в края на ХХ в.

20.Направете кратка характеристика на либералната, националната и тоталитарната революция – по какво си приличат и по какво се различават.

21.Посочете кои са предимствата и недъзите на масовата демокрация в смисъл на система, опираща се на отговорността на изпълнителната власт пред законодателната и на всеобщото избирателно право с равно, пряко и тайно гласоподаване.

22.Споделете мислите си за това дали и доколко една система на масова демокрация, която гарантира всеобщо избирателно право само за мъжете, е наистина демократична.

23.Направете кратко описание на основните характеристики на парламентарното или представителното управление.

24.Какво мислите за русофилството в България и в други страни?

25.Опишете накратко какво се разбира под “тотална война”.

26.Би ли могло Първата световна война да се определи като конфликт между демокрацията и абсолютизма? Ако да, в кой момент?

27.Направете списък на страните, участвали в Първата световна война, които печелят територии за времето от 1910 до 1925 г. и друг списък на страните, които губят територии през същия период (1910-1925 г.).

28.Избройте накратко народите, на които Първата световна война носи освобождение и съответно народите, които са ощетени.

29.Сравнете накратко какво България печели и какво губи в резултат на Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война, взети заедно.

30.Направете писмена равносметка в кои случаи династията може да изиграе национално мобилизираща и съответно освободителна роля и в кои случаи монархията е противопоказна за националната лоялност.

31.Посочете накратко в кои страни падането на монархията в резултат на Първата световна война води до демокрация и в кои води до още по-произволна власт.

32.Посочете с едно-две изречения какви са разликите между мита и лъжата.

33.Посочете как Англия става парламентарна монархия и как се решава проблемът за баланса между Корона и Парламент.

34.Ако сте влиятелен дипломат и държавник през 1920 г. какво бихте направили, за да превъзмогнете непримиримостта между победителите и победените в Първата световна война?

35.Кои са най-старите непрекъснато действали демокрации в Европа и как това влияе върху историческата им съдба?

36.Сравнете вътрешнополитическото развитие на Испания и Швейцария между двете световни войни, като имате предвид, че през Първата световна война и двете страни са били неутрални.

37.Какви са плюсовете и минусите на разделението на властите и каква е ролята на федерализмът като гаранция за правата и свободите на личността?

38.Проследете накратко как степента на тоталитарност през различните фази на руския комунизъм и при германския националсоциализъм влияе върху броя на изтребените невинни човешки същества.

39.Проследете накратко как степента на тоталитарност при комунизма, националсоциализма и фашизма влияе върху претенциите на съответния режим за продължителност, предопределена уж от историята.

40.Поради какви причини в балканските страни до Втората световна война няма сериозни вътрешни предпоставки за тоталитаризъм?

41.Посочете приликите и разликите между класическия марксизъм и марксизма-ленинизма.

42.Резюмирайте накратко идеологичните прилики и разлики между Ленин и Сталин.

43.Посочете накратко по какво националсоциализмът и комунизмът си приличат и по какво се различават.

44.Резюмирайте накратко по какво доктрината на Мусолини съвпада с тази на Хитлер и по какво се различава от нея.

45.Посочете по какво италианският фашизъм е тоталитарен и по какво се различава от тоталитарните режими.

46.Направете кратко сравнение между медународния ред преди и международния ред след Първата световна война или между така наречения “европейски концерт” и системата за колективна сигурност, олицетворена от Обществото на народите.

47.Разделете един лист на две по подобие на финансовите отчети за активите и пасивите на една фирма. Напишете в едната половина предимствата на САЩ, а в другата - предимствата на комунистическа Русия между двете световни войни.

48.Разделете един лист на две по подобие на финансовите отчети за активите и пасивите на една фирма. Напишете в едната половина недъзите и пасивите на САЩ и съответно на Русия между двете световни войни.

49.Избройте накратко причините и предпоставките за Голямата депресия от 1929-1933 г. и посочете също така кое предопределя нейната продължителност.

50.Ако сте на отговорен пост през 1929-1933 г., какви най-съществени и неотложни мерки бихте предприели, за да се превъзмогне колкото се може по-бързо стопанската криза?

51.Разделете един лист на две и посочете в едната половина плюсовете, а в другата - минусите от “Новия курс” или “Новото раздаване на картите” на американския президент Франклин Д.Рузвелт.

52.Сравнете накратко връзката между икономика и политика през средновековието, през ХVІ-ХІХ в. и през ХХ в.

53.Избройте предимствата на Сталин, които му осигуряват победата срещу Троцки, Каменев, Зиновиев и Бухарин в борбата за наследството на Ленин.

54.Напиши какво би направил, ако попаднеш в Москва през 1937 г. и са ти казали, че всеки момент ще те арестуват като “вражески елемент”. Каква според теб ще бъде съдбата ти?

55.Кои са според вас причините Сталин да организира през 1940 г. убийството на Троцки в Мексико, макар че от дълги години го е елиминирал като конкурент и вече е утвърдил безвъзвратно абсолютната си власт.

56.Направете кратка характеристика на Георги Димитров от гледна точка на националното му самосъзнание – дали и доколко е българско или е изцяло руско (съветско). Аргументирайте становището си.

57.Посочете дали има връзка между степента на демократичност или съответно на недемократичност на едно общество и прилагането на смъртното наказание.

58.Избройте в кои европейски страни между двете световни войни се налага монополът на една единствена партия и кои от тези държави са тоталитарни и кои – само авторитарни.

59.Посочете кои са основните недъзи на демокрацията в Германия при Ваймарската република, които улесняват пътя на Хитлер и националсоциалистите към властта.

60.Разделете всички европейски държави в периода от 30 януари 1933 до 19 май 1934 г. (вкл.Русия и Турция) на три групи – демократични, авторитарни и тоталитарни.

61.Опишете крайната стратегична цел на руския комунизъм.

62.Опишете крайната стратегична цел на германския националсоциализъм.

63.Опишете крайната стратегична цел на италианския фашизъм.

64.Опишете накратко каква е тактиката на ленинско-сталинската дипломация между двете световни войни спрямо непримиримостта между победителите и победените в Първата световна война и посочете причините за тази тактика (какво се цели).

65.Напишете при коя от четирите балкански нации – албанците, гърците, румънците или турците – митологичното изкривяване на историческото минало е според вас най-силно изразено и се аргументирайте защо смятате така.

66.Избройте различните гледища за началото на Втората световна война и изразете собственото си становище за това кога наистина може вече да се говори за Втора световна война.

67.Посочете кои европейски страни могат да се определят като демократични към 1 септември 1939 г. и се аргументирайте.

68.Опишете накратко кои страни са окупирани от националсоциалистическа Германия и кои – от комунистическа Русия за времето от 1 септември 1939 г. до 22 юни 1941 г. Уточнете и кои страни са поделени, както и държавите, които резултатно отблъскват нацистката и съответно съветската агресия.

69.Напишете доколко показаните кадри от документалния филм “Войната на столетието” са нагласени и доколко това пречи на една по-обективна картина за случилото се в действителност.

70.Опишете кое ви е впечатлило най-дълбоко като показана жестокост във филма “Войната на столетието”.

71.Опишете кой според вас изглежда на кадрите от филма “Войната на столетието” като “по-човечния” диктатор – Хитлер или Сталин.

72.Защо според вас Сталин се усмихва зад гърба на Молотов и Рибентроп на кадрите от филма “Войната на столетието”, показващи подписването на Пакта за ненападение на 23 август 1939 г.?

73.Помислете си за момент, че София е унищожена от бомбардировки така, както Берлин в края на Втората световна война. Напишете дали София би изглеждала по-добре от Берлин, ако това се беше случило.

74.Подредете великите сили по степен на вина за избухването на Втората световна война, като започнете от най-виновната и свършите с “най-невинната”. Посочете с една-две думи в какво се изразява вината за новия световен пожар на всяка от изброените държави.

75.Избройте накратко народите, на които Втората световна война носи освобождение и съответно народите, които са ощетени и които сменят една тоталитарна чужда окупация с друга.

76.Кой според вас се е държал по-жестоко спрямо мирното население по време на Втората световна война – обикновеният нацистки или обикновеният съветски поданик?

77.Посочете най-изтъкнатите ръководители на антисъветската съпротива в териториите, принадлежали на комунистическа Русия до 22 юни 1941 г. и окупирани временно от нацистите след тази дата. Каква според вас е била мотивацията им?

78.Анализирайте дали и доколко източноевропейските народи са имали шансове да избегнат съветската окупация в края на Втората световна война.

79.Опитайте се да подредите държавите по степента, в която са пострадали от Втората световна война и се аргументирайте.

80.Сравнете марионетните режими под нацистка окупация с марионетните режими под съветска окупация и се опитайте да определите, кои страни са по-зависими – тези под нацистка или тези под съветска окупация.

81.Кое според вас спасява Финландия от съветизация за разлика от останалите източноевропейски народи.

82.Посочете колко и кои са окупационните зони на Германия след Втората световна война и каква е по-нататъшната им съдба.

83.Посочете дали има вътрешни предпоставки за комунизъм в Гърция след Втората световна война и се аргументирайте.

84.Сравнете как влияе на световните работи изолационизмът на САЩ и съответно отказът на САЩ от изолационизма.

85.Разделете една страница на две колони и напишете в едната колона какви са предимствата Обществото на народите пред Организацията на обединените нации, а в другата – какви са предимствата на Организацията на обединените нации пред Обществото на народите.

86.Сравнете Уинстън Чърчил като премиер по време на Втората световна война и в началото на 50-те години на ХХ в. Какви проблеми е имал да решава и как ги е решил по време на първото и по време на второто си премиерство?

87.Резюмирайте накратко идеологичните прилики и разлики между Сталин, от една страна и Хрушчов и Брежнев, от друга.

88.Какво постига и какво не постига Хрушчов с десталинизацията? Кое му пречи да отиде докрай?

89.Посочете коя държава е виновна за “студената война” и аргументирайте становището си.

90.Напишете докога продължава експанзията на съветската империя и как въздейства върху комунистическия режим краят на тази експанзия.

91.Разделете една страница на две колони и напишете в едната колона какво е липсвало на унгарската революция през 1956 г., за да победи, а в другата колона посочете какви условия са били налице за победата на нежните революции през 1989 г.

92.Направете едно сравнение между френския политик дьо Гол и германския политик Аденауер с оглед на заслугите им към обединението на Европа. Какво трябва да превъзмогва единият във Франция и другият в Германия?

93.Очертайте основните моменти от френско-германското помирение след Втората световна война като фактор за европейското обединение и се опитайте да намерите подобни процеси на Балканите. Посочете приликите и разликите между френско-германските и, по избор, българо-гръцките или българо-турските връзки.

94.Опишете накратко основните пречки пред Великобритания за присъединяването й към Европейската общност.

95.Посочете накратко приликите и разликите в управлението на консерваторите и лейбъристите във Великобритания от края на Втората световна война до края на 70-те години на ХХ век.

96.Сравнете накратко начина, по който се справят британците и французите с разпадането на съответните колониални империи.

97.Дайте няколко примера за недемократични и демократични държави от Третия свят и обобщете накратко кое спомага и кое пречи на демокрацията в страните от Третия свят.

98.Отговорете дали и доколко демокрацията е възможна в нехристиянски общества като браманистките, будистките или мюсюлманските.

99.Направете едно кратко сравнение между причините и предпоставките за комунизма и причините и предпоставките за ислямския фундаментализъм – доколко условията съвпадат и доколко се различават.

100.Класирайте режимите на Ленин, Сталин, Мао, Хитлер и Мусолини по степен на ефикасност в избиването на човешки същества, като започнете от най-изтребителния.

101.Посочете на какво се дължи сравнителната независимост на Румъния спрямо Москва от 60-те години на ХХ в. нататък.

102.Посочете какво предопределя непримиримостта между комунистическа Русия и комунистически Китай. Каква е крайната стратегична цел на едната и на другата тоталитарна сила?

103.Посочете основните причини, поради които България е една от съветските подопечни територии, които се контролират най-строго и ефикасно от Москва.

104.Опишете накратко в какво се изразява въздействието от войната във Виетнам върху американското общество.

105.Избройте плюсовете и минусите на американското общество преди началото на борбата за расово равноправие и след нейния завършек.

106.Направете кратко сравнение между отбранителната позиция на САЩ през 60-те и 70-те години на ХХ в. и мястото на страната в сегашната световна политика. Напишете кое според вас е по-изгодно и по-добре за света – едни отбраняващи се и несигурни в себе си Съединени щати или една уверена в себе си и единствена свръхсила.

107.Отговорете дали 60-те и 70-те години на ХХ в. са благоприятни или неблагоприятни за демокрацията и посочете какво ви кара да смятате така.

108.Опишете накратко кои събития и процеси от края на 60-те години на ХХ в. показват, че “желязната завеса” не може да изолира напълно източноевропейските народи от западното влияние.

109.Въз основа на реформените опити на Йосип Броз-Тито, на Александър Дубчек и на Янош Кадар преценете дали и доколко е възможно комунизмът да бъде реформиран, без да бъде демонтиран.

110.Направете сравнение между съветската империя при Хрушчов и съветската империя при Брежнев. При кой от двамата комунизмът е по-слаб и в какво се изразява тази слабост?

111.Какво е въздействието от загубата на САЩ във виетнамската война върху американското общество и върху съветската империя?

112.Сравнете накратко обхвата на експанзионистичните амбиции на комунистическа Русия, на комунистически Китай, на националсоциалистическа Германия, на ислямистки Иран и на фашистка Италия.

113.Направете кратко сравнение между британската министър-председателка Маргарет Тачър и американския президент Роналд Рейгън – по какво си приличат и по какво се различават?

114.Сравнете Маргарет Тачър с Уинстън Чърчил – кое сближава двамата и по какво се различават.

115.Напишете на не повече от една страница кои са най-характерните черти на консерватизма, либерализма и социалдемокрацията.

116.Резюмирайте накратко в какво се изразява заслугата на американския президент Роналд Рейгън за падането на Берлинската стена.

117.Обобщете каква е ролята на папа Йоан Павел ІІ и на полската “Солидарност” за залеза на комунизма в Източна Европа.

118.Напишете по какъв критерий могат да бъдат обединени в една група Вацлав Хавел, Лех Валенса и Желю Желев и съответно Слободан Милошевич, Михаил Горбачов и Ханс Модров - какви са едните и какви са другите?

119.Опишете накратко какви са според вас най-ефикасните средства за борба срещу фундаментализма – световна война срещу тероризма, автентично религиозно образование, опряно на идеите за обич към ближния и за толерантност или предпочитате някакъв друг метод. Ако имате някакви нестандартни идеи в тази насока, не се стеснявайте да ги споделите!

120.Напишете накратко кои според вас са основните заплахи, пред които е изправено човечеството в началото на ХХІ век и се аргументирайте кое политическо течение – консерватизмът, либерализмът или социалдемокрацията - предлага според вас най-ефикасни решения за превъзмогването на тези заплахи.

121.Според вашата лична преценка подредете по важност международните, специфично вътрешните и индивидуалните фактори, довели до разпадането на съветската империя през 1989-1991 г.

122.Напишете на не повече от една разпечатана страница коя страна и цивилизация предпочитате – САЩ или Русия - и се аргументирайте защо.

123.Посочете факторите и условията, които съдействат за относително бързото освобождаване от комунизма на средноевропейските страни и ги сравнете с факторите и условията, които забавят декомунизацията на Сърбия, Румъния, България и Албания.

124.Опишете накратко приликите и разликите между иберийските и балканските нации.

125.Напишете коя от следните нации – австрийска, белгийци и македонска - бихте определили като “най-естествена” и коя – като “най-изкуствена” и посочете причините, поради които смятате така.

126.Напишете дали днес, в началото на ХХІ век има по-голяма заплаха от световна война, отколкото през 30-те години на ХХ в. и аргументирайте становището си.

127.Въз основа на опита на човечеството през ХІХ и ХХ в. преценете в кои моменти и доколко техническият напредък “хуманизира” войните и в кои моменти ги прави още по-изтребителни.

128.Ще стане ли Ирак стабилна демокрация или иракчаните ще бъдат жертва на все по-страшно насилие?

129.Ще продължи ли Китай да съчетава свободното пазарно стопанство с политическия и идеологичния монопол на комунистическата партия или ще се превърне един ден в демокрация?

130.Ще влезе ли Турция в Европейския съюз?