OOOK040 Политология за неполитолози

Анотация:

НАИМЕНОВАНИЕ НА КУРСА:

Политология за неполитолози

СИГНАТУРА : ООКO40

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ НА КУРСА - Политически науки

ЛЕКТОР:

Доц. Д-р Момчил Баджаков

ХОРАРИУМ 30 часа БРОЙ КРЕДИТИ 3

ПРОГРАМА: Общообразователна

ДЕПАРТАМЕНТ Политически науки

ФАКУЛТЕТ Факултет за базово образование

"Политология за неполитолози” е въвеждащ в политическата проблематика общообразователен курс, който запознава студентите с основните понятия на политическата наука.

Курсът въвежда в понятията за властта,политиката, държавата и гражданското общество, субектите и институциите на политическото действие, главните политически идеологии и форми на управление, политическите режими, партиите и политическото поведение. Курсът завършва с основни понятия на европейската интеграция.

прочети още
Социална работа

Преподавател(и):

доц. Момчил Баджаков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните понятия, обекта и предмета на политологията;

• Същността на властта, държавата, партиите, лидерите, елитите, демокрацията, изборите, ;

• Как се прави обективен и научен политически анализ.

2) могат:

1. Да се ориентират в сложната политическа проблематика.

2. Да боравят компетентно с основните понятия на политическата наука.

3.Да разграничават и описват политическите явления и процеси.

4.Да идентифицират спецификата на политическите проблеми.

5.Да разбират, коментират и интерпретират политологични текстове.

6.Да получат адекватна теоретична подготовка за тяхното активно гражданско и политическо поведение


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Политиката и политическата наука. Сферата на политическото. Политика, власт, държава. Политиката като призвание и професия (М.Вебер). Смисълът на политическото и науката за политиката. Обектът на политиката и предметът на политологията.

Янков, Г. и др., Политология. Учебник С.2001, с.5-8;

Баджаков, М., Политика. Основи на политиката. Благоевград. 2002. с.27-29;

"Политическа теория" и "Политическа наука" в: Енциклопедия на политическата мисъл. С. 1999, с.394-403; Вебер, М., Ученият и политикът, С.1993.

2 Власт и политика. Властта - основен обект на политиката. Политическа и неполитическа власт. Публична и непублична власт. Класификация на теориите за властта. Янков, Г. и др., Политология. Учебник С.2001, с.9-19; Баджаков, М., Политика. Основи на политиката. Благоевград. 2002. с.8-11, 35-38; "Власт" в: Енциклопедия на политическата мисъл. С. 1999, с.69-72;

3 Политическият субект. Политическият лидер и роля на лидерството в политическия процес. Социално-груповият субект - бюрокрация, номенклатура, политически елит и политическа класа.

Янков, Г. и др., Политология. Учебник С.2001, с. 50-60; 229-247; Баджаков, М., Политика. Основи на политиката. Благоевград. 2002. с.39-58; "Елитизъм" в: Енциклопедия на политическата мисъл. С. 1999, с.133-136; "Лидерство" в "Енциклопедичен речник по Социология", С.1996, с. 230-232; "Класа" в "Енциклопедичен речник по Социология", С.1996, с.194-195.

4 Политическите институции като субект на политиката. Същност на политическата институция. Функции на политическите институции. Държавата - основната политическа институция. Възникване и същност. Устройство и функции на държавната власт. Древни и модерни държави.

Карасимеонов, Г. и др., Политика и политически институции. С.2004; Баджаков, М., Политика. Основи на политиката. Благоевград. 2002. с.59-65;

"Институция" в "Енциклопедичен речник по Социология", С.1996, с. 169-170; "Институция" в "Световен речник по Социология", С.1996, с.172-173

Семов, Минчо, Теория на политиката, С.2000, с.321-344

5 Парламент и парламентаризъм. Разделението на законодателна, изпълнителна и съдебна власт. Карасимеонов, Г. , Политика и политически институции. С.2004; Семов, Минчо, Теория на политиката, С.2000, с.345-360; Янков, Г. и др., Политология. Учебник С.2001, с.78-92;

6 Правителството и административно-изпълнителната власт.

Янков, Г. и др., Политология. Учебник С.2001, с.93-110; Карасимеонов, Г. и др., Политика и политически институции. С.2004; Семов, Минчо, Теория на политиката, С.2000, с.361-371

7 Съдебната власт. Съдебна и право-охранителна система. Мястото на съда, следствието и прокуратурата. Карасимеонов, Г. и др., Политика и политически институции. С.2004,с.;

Семов, Минчо, Теория на политиката, С.2000, с. 66-70; 372-383;

8 Политическите партии. Възникване и функции. Особености на българските политически партии. Янков, Г. и др., Политология. Учебник С.2001, с.111-130;

Карасимеонов, Г., Политическите партии. С.2004, Семов, Минчо, Теория на политиката, С.2000, с.361-371; Баджаков, М., Политика. Основи на политиката. Благоевград. 2002. с. 71-84;

Партийни системи. Типология на партийните системи. Янков, Г. и др., Политология. Учебник С.2001, с.131-147; Карасимеонов, Г., Политическите партии. С.2004, с.; Карасимеонов, Г., Новата партийна система в България. С.2010;

9 Гражданското общество. Възникване и същност на гражданското общество. Гражданската култура. Гражданските (неправителствени) организации. Гражданското общество в България.

Групи за натиск. Лоби и лобизъм. Социално партньорство.

Янков, Г. и др., Политология. Учебник С.2001, с.162-171; , с.248-262; Баджаков, М., Политика. Основи на политиката. Благоевград. 2002. с.65-71;

Митев, Трендафил, Основи на политическата наука. С.2000

10 Политическият процес и политическото участие. Същност на политическия процес. Политическа динамика, конюнктура и цикъл. Форми на политическо участие. Политическо поведение. - 1 ч.

Янков, Г. и др., Политология. Учебник С.2001, с.61-77;

Баджаков, М., Политика. Основи на политиката. Благоевград. 2002. с. 101-148; Семов, Минчо, Теория на политиката, С.2000, с. 270-303.

Политическа промяна. Определение и същност. Стабилност и промяна. Фактори и измерения на промяната. Промяна и преход към демокрация - 1 ч.

Янков, Г. и др., Политология. Учебник С.2001, с. 263-281; Баджаков, М., Политика. Основи на политиката. Благоевград. 2002. с. 104-137;Гълбрайт, Дж. К., Анатомия на властта, С.1993; Дал, Р., За демокрацията, С.1999; Дюверже, М., Социология на политиката, С.1999; Дюверже, М., Полупрезидентският режим, С.1997.

11 Тест и дискусия.

12 Политически режими и системи. Същност и функции на политическия режим и политическата система. Видове политически системи и режими- авторитарни, тоталитарни, демократични.

Демокрацията. Определение и принципи. Древна и модерна демокрация. Типология на демократичните форми. Типология на демократичните политическите режими - парламентарен, полупрезидентски, президентски.

Ганев, В., Демокрация. Същност и основни начала. С. 1946. Янков, Г. и др., Политология. Учебник С.2001, с. 20-49; Баджаков, М., Политика. Основи на политиката. Благоевград. 2002. с. 149-166; 167-196

Сартори, Дж., Теория на демокрацията, С., ЦИД, 1992, т. 1,2

13 Политическата култура. Типология и класификация на политическите култури. Българската политическа култура. Танев, Т., Политическата култура, С. 2001

Янков, Г. и др., Политология. Учебник С.2001, с. 193-209;

14 Главни политически идеологии. Възникване и същност на идеологиите. Основни идеологии - консерватизъм, либерализъм, социализъм. Идва ли краят на идеологиите? - Янков, Г. и др., Политология. Учебник С.2001, с. 210-228; Баджаков, М., Политика. Основи на политиката. Благоевград. 2002. с. 85-100; Грей, Дж., Либерализмът, С. 1991

15 Избори и избирателни системи. Изборността - главна форма на политическо участие. Видове избирателни системи. Янков, Г. и др., Политология. Учебник С.2001, с. 172-192;

Литература по темите:

1. Аристотел , Политика, С.,1999

2. Арент, Хана, Насилие и политика, С.

3. Арон, Р. Социология и политика, С.2001

4. Арон, Р., Демокрация и тоталитаризъм, С.1993

5. Бентон, Ф.Консерватизмът, Панорама, С.1992

6. Бжежински, Зб., Извън контрол, С.1995

7. Блекуел, Енциклопедия на политическата мисъл, С.1997

8. Бобио, Н., Бъдещето на демокрацията, С. 1995

9. Бърк, Е., Размисли за революцията във Франция, С.2000

10. Восленски, М., Номенклатурата, С.1993, т.1-2

11. Ганев, В., Демокрация. Същност и основни начала. С.1946

12. Грей, Дж., Либерализмът, С. 1991

13. Гълбрайт, Дж. К.,Анатомия на властта, С.1993

14. Дал, Р., За демокрацията, С.1999

15. Дюверже, М., Социология на политиката, С.1999

16. Дюверже, М., Полупрезидентският режим, С.1997

17. Иванов, Д., Властта. С.1985. Второ издание 1994 г.

18. Иванов, Д., Американското понятие за власт. С.1999

19. Карасимеонов, Г., Политика и политически институции, С. 2011

20. Карасимеонов, Г., Политическите партии, Обща теория. С. 2010

21. Кенън, П., Залезът на демокрацията, С., Обсидиан. 1996

22. Крик, Б., В защита на политиката, С.1998

23. Малинов, Св., Две понятия за политическо. В: България 1999: Социални и политически ценностни, С. 1999, Ф-ция "Фр.Еберт", с.18-40

24. Монтескьо.За духа на законите. С., 1984,с. 224-227.

25. Норт, Д., Институции, институциална промяна и икономически резултати. С.2000

26. Платон.Държавата. С., 1978,

27. Попър, К., Някои проблеми на новите демокрации, С.1993

28. Сартори, Дж., Теория на демокрацията, С., ЦИД, 1992, т. 1,2

29. Семов, М., Теория на политиката, С.2000

30. Танев, Т., Политическата култура, С. 2001

31. Тодоров, А., Елементи на политиката. С. 2012.

32. Токвил, А. де, Демокрацията в Америка, С. 1994

33. Торбов, Ц. Учение за държавата. С. Лик 1999

34. Турен, А., Що е демокрация, С., 1996,с. 26.

35. Фотев, Г., Граници на политиката, С., Лик, 2001

36. Хайек, Фр., Принципи на либералния обществен ред. Панорама, 1992, № 1-2, с. 59-70

37. Хайек, Фр., Пътят към робството. В: Консерватизмът, т. 1, С., Център за социални практики, 1999, с. 471-532

38. Хънтигтън, С., Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред, С.1999

39. Шумпетер, Й., Капитализъм, социализъм, демокрация, Политически изследвания 1996 №1, с.53-

40. Янков, Г. Политологичната мисъл от древността до наши дни. С., УИ УНСС. 1999.

Средства за оценяване:

участие в семинар 20%

реферат - 30%

тест 50%