OOOK017 Регионализация и глобализъм в световното развитие

Анотация:

Курсът представя процеса на национална и континентална регионализация като етап от световния процес на глобализация на икономическия и социален живот.

Запознава с общите принципи, фактори и критерии на тези два процеса и по-конкретно защо Европа е "Европа на регионите", както и с културните и политически особености на Азиатско-Тихоокеанския и Американския регион.

Специолно внимание е отделено на процесите на миграция и урбанизация и призтичащите от тях последици.

прочети още
Социална работа

Преподавател(и):

проф. Людмил Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

1. Знаят:

Общите принципи на регионалното развитие и основните компоненти на глобализационния процес.

• Социалните, икономическите и културно - религиозни критерии за регионализирането на света.

• Какво пречи и какво помага за пълноценното интегрирането на България в световната общност. Кога и как ще се случи това.

• В каква степен страната ни е засегната от глобалните проблеми на света и как ще участва в решаването им.

2. Могат:

• Да правят общи сравнения за мястото на страната ни в процесите на регионализация и глобализация на световното развитие.

• Да участват в интердисциплинарни проекти и дискусии по темата.

• Да определят ролята на изучаваната от тях професия в решаването на глобалните проблеми на света.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Регионалното развитие в системата на научното познание. Краят на ХХвеки краят на модерната епоха. Многополюсен и мултицивилизационен свят. Русия: границата – Германия:центърът.Новото обкръжение на Русия. Културните различия като смутители на комуникацията - лекция, 2ч.

Самюел Хънтингтън “Сблъсъкът на цивилизациите”, стр.22, Джон Лукач. Краят на ХХ век и краят на модерната епоха.стр.7, 48, 82/ Збигнев Бжежински. Голямата шахматна дъска.стр.103

Тема за есе: “Глобализацията, добро, лошо, или и двете?”

2.Промяната – феномен или процес. Концептуален прелом. Художествената прогноза като реалност. Глобалност, глобални сили и глобализъм. Неоспоримата глобална власт. 2ч.

Р.Бейкър.Промяната-Powerpoint presentation, Мартин Олброу.Глобалната епоха.стр.127, стр130, стр. 135, филма “Бразилия”

Теми за есе: “Промяната – задължение, необходимост, или неизбежност…”; “Промяната като мечтано или реалистично очакване”, “Как чувствам, че съм жив?”

3.Ресурсен потенциал и икономическо преструктуриране. Индустрията на изживяванията. Транзитиращата икономика и спящите потребители – просумативна икономика. семинар, 2ч.

Мартин Олброу, “Глобалната епоха”, стр. 73,198-206, Алвин Тофлър, “Третата вълна”, стр.137-155, 222 – 235, 345 – 375, Ралф Дарендорф, “След 1989г.Морал, революция и гражданско общество”, стр.86-102, Алвин Тофлър,”Трусове във властта”, стр.82, 89, 116, 515

Теми за есета: “Кризата на индустриалното общество”, Рене Дюбо:“Мисли глобално, действай локално…”, “Благосъстояние, цивилизованост и свобода”

4.Европа на регионите.Регионални политики-предпоставки. Регионална политика на Европейския съюз. Регионална политика на България, 2ч.-лекция, 2ч.семинар

Power Point презентации- Moodle

5.Господство от нов тип. Глобалното върховенство. Америка и Европа - исторически дневен ред. - 2ч.лекции

Збигнев Бжежински. Голямата шахматна дъска..стр.9, 85, 96; Алвин Тофлър “Трусове във властта”, стр.488

6.Процесът на глобализация - компоненти. Регионалното и глобално бъдеще. Състояние и бъдеще на Балканите - лекция 1ч., семинар 1ч.

PowerPoint presentation-лекция №1/ Збигнев Бжежински. Голямата шахматна дъска.143

7. Стратегии за регионално развитие на ЕС. - 2ч. лекция

Power Point презентация. Moodle

8.Регионалните културни различия и глобализацията на световното развитие.Разместване на културните конфигурации в глобалната политика. Културно и икономическо сътрудничество. Провалът на цивилизационното разместване. - лекция, 2ч.

Самюел Хънтингтън “Сблъсъкът на цивилизациите”, стр.175, 183, 196, Мартин Олброу,”Глобалната епоха”стр.24, 49, 85, стр.222

Упражнение: Как се е променил светът през последните 10 години? Как ще изглежда светът след още 10 години? Как се променя темпът на промените?

9.Икономика, демография, миграция и цивилизации, отправящи предизвикателства, 2ч. лекция

Б.Богданов, “Европа разбрана и правена” стр.188

Тема за есе: “ Миграцията- път към успеха или бягство?”, “Реалният и потенциалният чужденец”

Самюел Хънтингтън “Сблъсъкът на цивилизациите”, стр.143, 283

10.Урбанизъм и урбанистични структури в националното и световното стопанство. Глобални тенденции в развитието на урбанизма.Идентификацията ни с европейския град- лекция, 2ч.

Алвин Тофлър, “Третата вълна”, стр. 254-272, “Урбанизъм”, PowerPoint presentation. Л.Георгиев,“Идентификацията ни с европейския град”, Сб.Европейският град-условия за устойчиво развитие.С., НБУ, Столична община. 2007г.

Тема за есе: “Градът и селото – врагове или съюзници?...“, “Държавата в която искам да живея”,

11.Световни икономически региони: Азиатско – Тихоокеански, Европейски, Северно – Американски, 2ч. задание - семинар

Джон Лукач. Краят на ХХ век и краят на модерната епоха.стр.139

12.Общочовешки глобални проблеми и ценности.Римски клуб. Индекс на човешкия напредък.Глобален продоволствен проблем. Глобален суровинно-енергиен проблем. Глобален демографски проблем. Глобален екологичен проблем.- лекция 4ч., семинар 4ч.

Мартин Олброу,”Глобалната епоха”стр.206, Алвин Тофлър “Трусове във властта”, стр.347, 447, 510,Power Point презентации. Moodle

Литература по темите:

Основна литература:

1. Бауман, Зигмунд. Глобализацията. Последиците за човека. С., ЛИК. 1999г

2. Бжежински, Збигнев. Извън контрол. С.,ОБСИДИАН,1994г.

3. Бжежински, Збигнев. Голямата шахматна дъска. С.,ОБСИДИАН,1997г

4. Богданов, Богдан. Европа разбирана и правена. С., ПЛАНЕТА - 2001г.

5. Георгиев, Л., Регионална икономика. С., НБУ 2009г.

6. Георгиев, Л., Регионална икономика, С.,Тракия М, 1998 г.

7. Генешки, М., Регионална икономика, С., Тракия-М, 2000 г.

8. Генешки, М. ,Л. Георгиев, Регионална икономика, С., ЛИА, 1995 г.

9. Георгиев, Л., Регионална икономика, С., Нов Български университет, Център за дистанционно обучение, 1997 г.

10. Георгиев, Л., Регионално развитие и икономически растеж, в. "Икономически живот", бр. 32/1996

11. Глобализацията и устойчивото развитие. Научен алманах. Международна конференция, Варна 1-3 юли 2003г.

12. Геров, Александър, Елисавета Гурова. Информационното общество на 21 век. С.,Библиотека “Евроинтеграция и телекомуникации”, 2000г.

13. Дарендорф, Ралф. След 1989г. Морал, революця и гражданско общество. С.,Д-во” Гражданин”, 2000г.

14. Лукач, Джон., Краят ня ХХХ век и краят на модерната епоха. С., ОБСИДИАН,1994

15. Маринов, Велко. Регионална икономическа интеграция. С., Университетско издателство “Стопанство”.1999г.

16. Младенова,Зоя, Иван Илиев и др.Световното стопанство в условията на глобализация. В.,СТЕНО, 2002г.

17. Олброу, Мартин.Глобалната епоха.С., ОБСИДИАН, 1996

18. Палюшев, Божидар. Глобализъм, апокалипсис и физика на торсионните полета. Второ издание. Физика на Бога 3. С.,ДИЛОК 2000г

19. Панушев, Е., Аспекти на регионалното преструктуриране, сп. "Икономическа мисъл", бр. 5/1993

20. Савов, Стоядин. Световната икономика. ВТ., АБАГАР, 1996г.

21. Семов,Марко. Глобализацията и националната съдба.С., Македония прес. 2004г.

22. Стоянов, Велчо. Парите и смъртта та запада през призмата на глобализацията. С., ИК “ГАЛИК”, 2005г.

23. Стоянов Велчо. Пазар, трансформация, глобализация, нов световен ред.С., ГАЛИК.2003г.

24. Тофлър, А., Третата вълна. "П.К Яворов", 1993

25. Хънтингтън, Самюел. Сблъсъкътна цивилизациите и преобразуването на световния ред.С., ОБСИДИАН.1999г.

26. Чомски, Ноам. Година 501-ва: Завоюването продължава.С., АГАТО, 1997г.

27. Kimball, Jonathan. The Transfer of Power. Budapest, Hungary. 1999

28. Hoover, E., An Introduction of Regional Economics, NY, Alfred Knopf, 1975

29. Richardson, H., Regional Economics. University of Illinois press. 1979

30. Richardson, H., Input - Output and Regional Economics. Redwoot Press Limited. Yrowbudge, Wiltshire, 1972

Допълнителна литература:

2. Глобални модели и прогнози за развитието на икономиката на света и на България, С., БАН, 1991

3. Дуранкев, Б., Третата световна война, С., Стопанство, 1996

4. Младенов, Чавдар, Ивайло Владев. География на станитете от Европейския съюз Ш., Константин Преславски. 2005г.

5. Розенсон, Н., Б. Шнайдер, Латинска Америка. Противоречия и надежди, С., УИ "Стопанство", 1995

6. Тофлър, А., Шок от бъдещето. "П.К Яворов", 1992

7. Шнайдер, Бертранд, Скандал и срам. Бедност и изостаналост в края на ХХ век. УИ "Стопанство", С., 1995 г.

8. Шнайдер,Б., А. Кинг, Първата глобална революция. С., 1991

9. DRAKE, A. W., Fundamentals of applied probability theory. McGrow - Hill, New York, 1960

10. HOBBS, B. F., VOELKER, A. N., Analitical multiobjective decisionmaking techniques and power plant siting: a survey and critique. ORNL - 5288, Oak Riidge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee, 1978

11. Rees, Allbert. and George P. Shultc, Workers and Wages in an Urban Labour Market. Chicago, University of Chicago Press,, 1970

12. Centre for the Study of Globalisation and Regionalisation (CSGR) ... CSGR Working papers series Centre for the Study of Globalisation and Regionalisation (CSGR), University of Warwick. 1.- Miraculous or Mired? ...

13. Globalisation, Regionalisation and The History of International ... Page 1. International Committee of Historical Sciences (CISH) Commission Of History Of International Relations Globalisation, Regionalisation and The History of ...

14. Organisation for Economic Cooperation and Development... Documentation > Documents- Policy Briefs > Development Centre Policy Brief N°11,The Policy Challenges of Globalisation and Regionalisation, Long abstract. ...

Средства за оценяване:

Форми на проверка и оценка на компетенциите - с процентно разпределение на всяка от формите в крайната оценка.

Форми на оценка:

ФОРМИ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

ТЕКУЩ КОНТРОЛ:

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 35 %

ЕСЕТА 45%

РЕФЕРАТ 20%

СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ:

ПИСМЕН ИЗПИТ 65%

ЕСЕ 35%

Писането на есета по предварително зададени теми не е задължително, а доброволно. Всяко есе се оценява поотделно и въз основа на общата оценка от написаните есета, участието в дискусиите и др. форми на контрол през семестъра, преподавателят предлага на студента оценка за освобождаване от изпит чрез текущ контрол. Оценката от текущия контрол е окончателна и се нанася в протокола. В случай, че студентът не приеме текущата оценка, има право да се яви на семестриален изпит, като бонусът от текущия контрол важи повишаващо към оценката от този изпит.